W dziale PRAWO, w formie wyszukiwarki, zamieszczone są odnośniki do przepisów prawa związanych z wykonywaniem zawodu architekta w następujących formach:

  • Aktów prawnych udostępnianych przez Internetowy System Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP. Przed rozpoczęciem korzystania niezbędne jest zapoznanie się z POMOCĄ oraz WPROWADZENIEM (poniżej).
  • Tekstów ujednoliconych (z naniesionymi zmianami na tekst aktu)
  • Interpretacji przepisów

więcej informacji, jak korzystać z ISAP

Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42 – Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistówAkt prawnySamorząd zawodowy
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 877 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie Akt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na buAkt prawnyInne przepisy
Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.Akt prawnyInne przepisy
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399 – Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowychAkt prawnyInne przepisy
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 – Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowejAkt prawnyInne przepisy
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).Akt prawnyInne przepisy
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.Akt prawnyInne przepisy
Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychAkt prawnyInne przepisy
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.Akt prawnyInne przepisy
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.Akt prawnyInne przepisy
Dz.U. 2014 poz. 888 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkAkt prawnyInne przepisy
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.Akt prawnyInne przepisy Środowisko
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.Akt prawnyŚrodowisko
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .Akt prawnyŚrodowisko
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.Akt prawnyŚrodowisko
Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 – Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.Akt prawnyŚrodowisko
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.Akt prawnyŚrodowisko
Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody.Akt prawnyŚrodowisko
Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 – Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.Akt prawnyDrogi
Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.Akt prawnyDrogi
Dz.U. 1996 nr 33 poz. 144 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.Akt prawnyDrogi
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 – Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamiAkt prawnyZabytki
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 987 – Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych Akt prawnyZabytki
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 – Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.Akt prawnyGeodezja / Geologia
Dz.U. 2012 poz. 463 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.Akt prawnyGeodezja / Geologia
Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wynikóAkt prawnyGeodezja / Geologia
Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78 – Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.Akt prawnyGeodezja / Geologia
Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 – Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze.Akt prawnyGeodezja / Geologia
Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.Akt prawnyGospodarka nieruchomościami
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 – Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.Akt prawnyGospodarka nieruchomościami
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1731 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.Akt prawnyGospodarka nieruchomościami
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 770 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowychAkt prawnyGospodarka nieruchomościami
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.Akt prawnyOchrona przeciwpożarowa
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.Akt prawnyOchrona przeciwpożarowa
Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania Akt prawnyOchrona przeciwpożarowa
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.Akt prawnyOchrona przeciwpożarowa
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.Akt prawnyOchrona przeciwpożarowa
Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400 – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.Akt prawnyOchrona przeciwpożarowa
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.Akt prawnyOchrona przeciwpożarowa
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.Akt prawnyOchrona przeciwpożarowa
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.Akt prawnyBHP
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.Akt prawnyBHP
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62 – Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.Akt prawnyBHP
Dz.U. 2004 nr 188 poz. 1945 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.Akt prawnyBHP
Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.Akt prawnyBHP
Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 – Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.Akt prawnyBHP
Dz.U. 2011 nr 69 poz. 367 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.Akt prawnyBHP
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 170 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).Akt prawnyBHP
Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1837 – Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.Akt prawnyBHP
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.Akt prawnyWyroby budowlane
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów buAkt prawnyWyroby budowlane
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.Akt prawnyWyroby budowlane
M.P. 2004 nr 32 poz. 571 – Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, Akt prawnyWyroby budowlane
M.P. 2011 nr 44 poz. 481 – Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych dAkt prawnyWyroby budowlane
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.Akt prawnyWyroby budowlane
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.Akt prawnyWyroby budowlane
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.Akt prawnyWyroby budowlane
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.Akt prawnyWyroby budowlane
Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotuAkt prawnyWyroby budowlane
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2174 – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwaAkt prawnySamorząd zawodowy
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 – Ustawa – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.Akt prawnyPrzepisy techniczno-budowlane
Dz.U.2007.210.1528, Dz.U.06.83.578 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r.Akt prawnyPrzepisy techniczno-budowlane
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanieAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnychAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdówAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanieAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2001 nr 132 poz. 1479 – Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanieAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 1996 nr 103 poz. 477 – Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanieAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazoweAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 271 – Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łącznościAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i prAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanieAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2012 poz. 739 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność lecznicząAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1142 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowegoAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 254 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2009 nr 21 poz. 118 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek Akt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1395 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal aptekiAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 609 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolnościAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymiAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 273 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznejAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2010 nr 116 poz. 778 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UniiAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użyAkt prawnyForma i zakres projektu
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 762 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanegoAkt prawnyForma i zakres projektu
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 [Dz.U.2004.130.1389] – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanychAkt prawnyForma i zakres projektu
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050 – Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenachAkt prawnyForma i zakres projektu
Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcAkt prawnyForma i zakres projektu
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 – Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymAkt prawnyPlanowanie przestrzenne
Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (UAkt prawnyPlanowanie przestrzenne
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1233 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyAkt prawnyPlanowanie przestrzenne
Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoAkt prawnyPlanowanie przestrzenne
Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1309 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwaAkt prawnyPlanowanie przestrzenne
Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowyAkt prawnyPlanowanie przestrzenne
Dz.U. 2014, poz. 925 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jaki musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcyAkt prawnyBHP
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 906 – Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.Akt prawnyInne przepisy
Dz.U. 2014 poz. 1800 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnegoAkt prawnyŚrodowisko
Dz. U. z 2015 r., poz. 2117 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowejAkt prawny
Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.Akt prawny
Stanowisko Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie interpretacji pojęcia drogi głównej.InterpretacjaOchrona przeciwpożarowa
Ramowe Wytyczne Projektowania Strażnic Ochotniczych Straży PożarnychInterpretacjaOchrona przeciwpożarowa
GUNB – prawo budowlane (14 lipca 2006 r.)InterpretacjaPrawo budowlane
GUNB – projekt wykonawczy (13 kwietnia 2004 r.)InterpretacjaPrawo budowlane
Ministerstwo Infrastruktury – odległość od lasu (1 września 2011 r.)InterpretacjaWarunki i wymagania techniczne
Komenda Główna PSP – odległość od lasu (5 października 2011 r.)InterpretacjaWarunki i wymagania techniczne
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej – sanitariaty dla niepełnosprawnych (1 lutego 2013 r.)InterpretacjaWarunki i wymagania techniczne
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej – sposób mierzenia odległości (11 stycznia 2013 r.)InterpretacjaWarunki i wymagania techniczne
Wyrok WSA w Białymstoku – schody zewnętrzne (13 kwietnia 2013 r.)InterpretacjaWarunki i wymagania techniczne
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej – uzgodnienia ppoż (30 sierpnia 2012 r.)InterpretacjaOchrona przeciwpożarowa
Komenda Główna PSP – definicje przejścia i dojścia (10 czerwca 2010 r.)InterpretacjaOchrona przeciwpożarowa
Komenda Główna PSP – drzwi na drogę ewakuacyjną (30 listopada 2010 r.)InterpretacjaOchrona przeciwpożarowa
Komenda Główna PSP – sekretariaty na drodze ewakuacyjnejInterpretacjaOchrona przeciwpożarowa
Komenda Główna PSP – zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych stanowiących drogi ewakuacyjne w budynkach mieszkalnychInterpretacjaOchrona przeciwpożarowa
Komenda Główna PSP – warunku ewakuacji z poziomów technologicznych oraz ustalenia PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu pożaruInterpretacjaOchrona przeciwpożarowa
KRIA – opiniowanie projektów pod kątem BHP (25 lutego 2013 r.)InterpretacjaBHP
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej – opiniowanie projektów pod kątem BHP – odpowiedź (22 kwietnia 2013 r.)InterpretacjaBHP
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej – kluby dziecięce (3 lipca 2012 r.)InterpretacjaBHP
Ministerstwo Infrastruktury – punkty przedszkolne (26 sierpnia 2008 r.)InterpretacjaBHP
UMK – zabytki (21 lutego 2007 r.)InterpretacjaInne
Informacja Prawna ws. charakterystyki energetycznej (8 lutego 2013 r.)InterpretacjaInne
KRIA – uwierzytelnienie dokumentów (18 stycznia 2011 r.)InterpretacjaInne
GINB – uwierzytelnianie dokumentów – odpowiedź (21 lutego 2011 r.)InterpretacjaInne
Główny Geodeta Kraju – lokalizacja projektowanych przyłączy na działce inwestora (28 grudnia 2012 r.)InterpretacjaInne
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 877 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanieTekst ujednoliconyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78 – Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.Tekst ujednoliconyGeodezja / Geologia
Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanieTekst ujednoliconyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2013 poz. 1205 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnychTekst ujednoliconyGeodezja / Geologia
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42 – Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistówTekst ujednoliconySamorząd zawodowy
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 – Ustawa – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.Tekst ujednoliconyPrzepisy techniczno-budowlane
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 – Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzneTekst ujednoliconyGeodezja / Geologia
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiskaTekst ujednoliconyŚrodowisko
Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoTekst ujednoliconyInne przepisy
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoTekst ujednoliconyŚrodowisko
Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 – Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodneTekst ujednoliconyŚrodowisko
Dz.U. 2016 poz. 124 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanieTekst ujednoliconyDrogi