Jest to nowy akt prawny, który zastępuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 16 czerwca 2003 r. [DZ. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.]. Wskutek deregulacji zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015r., poz. 1505), przepisy odnoszące się do zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, znajdujące się dotychczas w ww. rozporządzeniu z 2003 r. przeniesiono do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 tj., z późn. zm.), natomiast kwestie: 1) rodzajów obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia, 2) podstawowych danych dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, które powinny stanowić podstawę uzgodnienia 3) szczegółowego sposobu dokonywania uzgodnień projektu budowlanego 4) wzoru pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego oraz 5) sposobu i zakresu zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego, reguluje (zgodnie z upoważnieniem art. 6g ustawy o ochronie przeciwpożarowej) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej [Dz. U. z 2015 r., poz. 2117]

Rozporządzenie obowiązuje od 15 grudnia 2015 r.