Poniżej zamieszczamy informację kol. Borysa Czarakcziewa Wiceprezesa KRIA ds Zagranicznych z zaproszeniem do udziału panelach on-line będących wprowadzeniem do nowego programu New European Bauhaus, w którym bierze udział IARP. Link do udziału w panelach opublikujemy 15 marca.

 


W razie problemów z odtwarzaniem proszę kliknąć ten link »
Please follow this link if you experience any problems with playback »

For English version click here.


ZAPROSZENIE

Jako Wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP ds. Zagranicznych zachęcam do udziału w programie New European Bauhaus, przygotowanym przez IARP we współpracy z AKBW (Izba Architektów Badenii-Wirtembergii), CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), CSCAE (Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España), OAR (Rumuńska Izba Architektów), (MEK) Izba Architektów Węgier i CCA (Czeska Izba Architektów) w ramach działalności Sieci Izb Architektów Europy Środkowej (CCE). W ramach tej kampanii upowszechniania idei NEB nazwaliśmy nasze wydarzenie Architekci w kierunku Nowego Europejskiego Bauhausu.

Jako architekci zostaliśmy zaproszeni do udziału w tworzeniu nowego projektu kulturalnego w Europie przez Prezydent Ursulę von der Leyen. Prezydent oświadczyła 16 września 2020 r. w swoim przemówieniu w Parlamencie Europejskim, że:

Chcę, żeby NextGenerationEU zainicjowało europejską falę renowacji i uczyniło naszą Unię liderem w gospodarce o obiegu zamkniętym. Ale to nie jest tylko projekt środowiskowy lub gospodarczy: musi to być nowy projekt kulturalny dla Europy. Każdy ruch ma swój własny wygląd i Musimy nadać naszej zmianie systemowej własną, odrębną estetykę - dopasować styl do zrównoważonego rozwoju.

Dlatego stworzymy Nowy Europejski Bauhaus - przestrzeń współtworzenia, w której architekci, artyści, studenci, inżynierowie, projektanci współpracują, aby tak się stało. To jest NextGenerationEU. To kształtuje świat, w którym chcemy żyć ”.

Nadszedł czas, aby wypełnić ideę Nowego Europejskiego Bauhausu treścią nie tylko na poziomie europejskim, ale przede wszystkim krajowym.

Proponujemy udział w tej kampanii upowszechniania idei NEB, którą nazwaliśmy Architekci w kierunku Nowego Europejskiego Bauhausu

Chcielibyśmy zaprosić do tej dyskusji nie tylko członków naszej Izby Architektów, ale także architektów wnętrz, architektów krajobrazu i urbanistów oraz inne siostrzane organizacje, uniwersytety itp.

Naszym celem jest znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytania, które determinują nasze przyszłe działania:

Jakie są oczekiwania profesjonalnej grupy architektów związanych z Nowym Europejskim Bauhausem?

Jaki jest możliwy udział i wpływ architektów na projekt Nowego Europejskiego Bauhausu?

Jakie są narzędzia do kształtowania Nowego Europejskiego Bauhausu?

Jaki jest związek między Nowym Europejskim Bauhausem a gospodarką?

Jakie zadania stoją przed instytucjami architektonicznymi lub rządem, samorządami w zakresie wspierania Nowego Europejskiego Bauhausu?

Jakie są zagrożenia dla Nowego Europejskiego Bauhausu?

Dlaczego Nowy Europejski Bauhaus to szansa dla architektów?

Całe wydarzenie składałoby się z trzech paneli online. Pierwszy międzynarodowy, otwarty dla wszystkich zainteresowanych izb architektonicznych w sieci CCE +, drugi poświęcony dyskusjom na szczeblu krajowym, organizowany przez izby architektoniczne w państwie członkowskim UE oraz ostatni Panel Wniosków jako dyskusja członków Sieci CCE + - (projekt programu jest w załączeniu).

Pierwszy międzynarodowy panel zostanie wyemitowany online 17 marca 2021 r. w godzinach 10:00-12:00

Jako organizatorzy będziemy wdzięczni za udział w promowaniu idei zaproponowanej przez Prezydent Ursuli von der Leyen Nowego Europejskiego Bauhausu, w realizację którego my, architekci, chcemy się skutecznie zaangażować.

Mam nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem i że będziemy wspólnie promować tak ważny program dla Europy. Proszę o informację o chęci udziału, a prześlę link do pierwszego panelu i dalsze szczegóły.

Z poważaniem, 

Borys Czarakcziew, architekt IARP
Wiceprezes KRIA ds. Zagranicznych

 

PROJEKT PROGRAMU / IDEA - Architekci w kierunku nowego europejskiego Bauhausu

Panel online nr 1 - „Poziom międzynarodowy”
organizator IARP moderator Borys Czarakcziew - 17 marca 2021 r. (10: 00-12: 00)

 

CO? 
W jaki sposób architekci mogą zintegrować się z Nowym Europejskim Bauhausem?

Jakich narzędzi potrzebujemy, aby kształtować NEB? - Ruth Schagemann (AKBW Chamber of Architects 'Baden-Württemberg) -

NEB - możliwe działania praktyczne architektów (doświadczenie włoskie) - Diego Zoppi (CNAPPC Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori)

Taksonomia UE - Carl Bäckstrand (Federacja Szwedzkich Firm Innowacyjnych)

Wywiad online z profesorem architektem Eurodeputowanym Marcosem Rosem Sempere - Fulgencio Avilés Inglés (CSCAE Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España) -

 

KTO?

Jak powinniśmy rozumieć Nowy Europejski Bauhaus i jakie działania zostaną podjęte? - dyskusja z posłami do PE z Polski, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Rumunii.

 

Panel online nr 2 „Poziom krajowy” 
organizowany przez członków CCE + na poziomie krajowym (data i godzina do ustalenia przez organizatorów - sugestia - nie później niż 20 kwietnia 2021)

 

KIEDY? 

Dialog rząd-samorząd lokalny z organizacjami architektonicznymi

 

Spotkanie/dyskusja z przedstawicielami rządu (Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Kultury), samorządowców i architektów - rozmowa jak architekci mogą dołączyć do realizacji Nowego Europejskiego Bauhausu w naszym kraju? Czego władze oczekują od architektów i kiedy?

 

Rozmowa z bratnimi organizacjami, uczelniami, studentami i organizacjami pozarządowymi o tym, jak możemy odnaleźć się w programie Nowego Europejskiego Bauhausu.

Ewentualna próba złożenia wspólnej deklaracji, którą można przesłać Premierowi.Panel online nr 3 „Panel Podsumowujący”

zorganizowane przez OAR (Rumuńska Izba Architektów) - prawdopodobnie do końca kwietnia 2021 r

 

MY! - wymiana doświadczeń

Spotkanie dedykowane uczestnikom Sieci CCE + w celu wymiany doświadczeń i wniosków z dyskusji o NEB.


INVITATION

As the vice-president for international affairs of the Polish Chamber of Architects (IARP),  I would like to encourage you in participating in New European Bauhaus education program prepared by IARP with cooperation with AKBW (Chamber of Architects' Baden-Württemberg), CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), CSCAE (Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España), OAR (Romanian Order of Architects), (MEK) Chamber of Hungarian Architects and CCA (Czech Chamber of Architects) organized as part of the activity of the  Network of Chambers of Architects in Central Europe(CCE). This campaign of disseminating the idea of the NEB we named Architects towards New European Bauhaus

As architects, we were invited to participate in the creation of a new cultural project in Europe by the President Ursula von der Leyen. The President stated on September 16, 2020 in her speech in the European Parliament that:

I want NextGenerationEU to kickstart a European renovation wave and make our Union a leader in the circular economy.  But this is not just an environmental or economic project: it needs to be a new cultural project for Europe. Every movement has its own look and feel. And we need to give our systemic change its own distinct aesthetic – to match style with sustainability.

This is why we will set up a new European Bauhaus – a co-creation space where architects, artists, students, engineers, designers work together to make that happen. This is NextGenerationEU. This is shaping the world we want to live in.”

The time has come for us to fill the idea from the New European Bauhaus with content not only at European level, but especially at national level.

We proposed you to be a part of this campaign of disseminating the idea of the NEB which we named Architects towards New European Bauhaus

We would like to invite to this discussion not only members of our chambers of architects, but also interior architects, landscape architects and town planners, and other sister organizations, universities, etc.

Our goal is to find answers to the basic questions that determine our future actions:

What are the expectations of a professional group of architects related to the New European Bauhaus?

What is the possible participation and influence of architects on the New European Bauhaus projects?

What are the tools to shape the New European Bauhaus?

What is the relationship between the New European Bauhaus and the economy?

What are the tasks for architectural institutions or the national government to support the New European Bauhaus?

What are the threats to the New European Bauhaus?

Why is the New European Bauhaus an opportunity for architects?

The entire event would consist of three online panels. One international, open to all interested architectural chambers in the CCE+ Network, one dedicated to discussions at national level, organized by architectural chambers in an EU Member State, and the last Conclusions Panel as a the CCE+ Network members discussion - (the draft program is attached).

The first international panel will be broadcast online on March 17, 2021 from 10:00-12:00

As an organizers we will be grateful  for your participation in promoting on national level the idea of President Ursula von der Leyen, in the implementation of which we, architects, want to be effectively involved.

I hope that our proposal will meet your interest and that we will jointly promote such an important program for Europe. Please let me know of your interest, then I will send you a link to the first panel and further details. 

Sincerely,

Borys Czarakcziew, architekt IARP
V-ce President IARP

 

DRAFT PROGRAM/IDEA - Architects towards New European Bauhaus

 

„International level" online panel 1 

organized by IARP (Polish Chamber of Architects) moderator Borys Czarakcziew - 17th March 2021 (10:00-12:00)

 

WHAT? How can architects integrate into the New European Bauhaus?

What tools do we have to shape the NEB? - Ruth Schagemann (AKBW Chamber of Architects' Baden-Württemberg)-

NEB - possible practical activities of architects (Italian experience) - Diego Zoppi (CNAPPC Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori)

EU Taxonomy - Carl Bäckstrand (Federation of Swedish Innovation Companies)

Online interview with EMP professor architect Marcos Ros Sempere - Fulgencio Avilés Inglés (CSCAE Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España)-

 

WHO?

How should we understand the New European Bauhaus and what actions will be taken? - discussion with MEPs from Poland, Germany, Italy, Spain and Romania.

 

„National level” online panel 2 

organize by CCE+ members on national level (date and time to be determined by the organizers - suggestion - no later than April 20, 2021)

 

WHEN? Government-local government with architects’ organizations

 

Meeting / discussion with representatives of the government (Ministry of Development, Ministry of Culture), local government officials and architects - a conversation how can architects join the New European Bauhaus implementation in your country? What do the authorities expect from architects and when?

Discuss with sister organizations, colleges, students and NGOs about how we can beat our position in the New Bauhaus.

Possible attempt to submit a joint declaration that can be sent to the Prime Ministers.

 

Conclusions Panel" online panel 3 

organized by OAR (Romanian Order of Architects) - possibly the end of April 2021

WE! - exchange of experiences

A meeting dedicated to the participants of the CCE + Network in order to exchange experiences and conclusions from the national level discussion about NEB.