E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | Numer 6


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


przesyłamy Wam szósty numer naszego newslettera legislacyjnego. Związane jest to ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2013, poz. 817) wchodzące w życie w dniu 1 sierpnia 2013 r.
Pełne brzmienie rozporządzenia o zmianie rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dostępne jest poprzez zamieszczony niżej link w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP), na stronach Sejmu RP.

Uwaga: Zgodnie z §3 w/w rozporządzenia zmieniającego zmiany przepisów określone w §1 pkt 1 lit. d i lit. n oraz pkt 2 lit. a tiret czwarte i tiret dziesiąte, wchodzą w życie w tym samym dniu, co ustawa dotycząca sekwestracji dwutlenku węgla.
W Ministerstwie Środowiska uzyskaliśmy informację, iż ustawa dotycząca sekwestracji dwutlenku węgla to znajdujący się w Sejmie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw – druk nr 1493. Ponieważ na dzień dzisiejszy nie jest znany dokładny termin jej wejścia w życie, zdecydowaliśmy o niezamieszczaniu tych zmian w ramach przesłanego tekstu ujednoliconego. 

WięcejW sezonie wypoczynkowym mamy też informację lżejszego kalibru, niemniej istotną: Warsztat Architekta pojawił się na portalu społecznościowym Facebook – zapraszamy! Warsztat Architekta na FB

WarsztatArchitekta.pl na FB

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.plwa