E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | Numer 7


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


przesyłamy Wam siódmy numer naszego newslettera legislacyjnego. Związane jest to ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowalnego (Dz.U. 2013, poz. 762). Wprawdzie w/w rozporządzenie wchodzi w życie 3 października 2013 r., jednakże ze względu na wagę zmian zdecydowaliśmy o zamieszczeniu tekstu ujednoliconego już teraz, tak aby każdy z nas mógł się z nim odpowiednio wcześniej zapoznać. Pełne brzmienie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowalnego dostępne jest poprzez zamieszczony niżej link w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP), na stronach Sejmu RP.

Więcej


Jeszcze krótszy rodowód ma rozporządzenie Ministra TBiGM zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Opublikowano je 3 września, a obowiązuje od dnia następnego po opublikowaniu (Dz.U.2013.1013).

Więcej

Piotr Gadomski
Architekt IARP, Przewodniczący Komisji ds. Legislacji, członek KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.plZapraszamy do odwiedzania i „polubienia” Warsztatu Architekta na Facebook'u!

wa