E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | Numer 8


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,w najnowszym numerze Archilegis, szczególnie polecamy Waszej uwadze, tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013, poz. 926) obejmują art. 148, 151, 154, 328 oraz 329. Całkowitej zmianie ulega załącznik nr 2 do rozporządzenia „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii”. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na zmianę w zakresie art. 328, gdzie dotychczasowe rozwiązania alternatywne (spełnienie wymogu EP na całkowitą energię roczną lub spełnienie wymogów izolacyjności przegród) zostały zastąpione wymogiem łącznego spełnienia ww warunków (EP [kWh/(m2 · rok)] określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zapewnienia zaostrzonych wymagań izolacyjności przegród). Możliwość zastosowania wyłącznie odpowiedniej izolacyjności przegród ograniczono do inwestycji przebudowy.

Wszystkie wprowadzane regulacje związane są z obowiązkiem dostosowania naszego prawa do zapisów Dyrektywy 2010/31/EU, której celem jest ekonomicznie uzasadniona poprawa efektywności energetycznej budynków na skutek zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło (tzw budownictwo „niemal zeroenergetyczne”).

Pełne brzmienie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowalnego dostępne jest poprzez zamieszczony niżej link w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP), na stronach Sejmu RP.

WięcejDrugi dokument, który zamieszczamy, to obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Więcej

Piotr Gadomski
Architekt IARP, Przewodniczący Komisji ds. Legislacji, członek KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek
Zapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.
Jak korzystać z Internetowego Systemu Aktów Prawnych.
Pasek


wa