E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | Numer 10


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


przesyłamy Wam dziesiąty numer naszego newslettera legislacyjnego. Związane jest to ze zmianami wprowadzonymi art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 984). Wyżej wymieniona nowelizacja wprowadza zmiany w art. 5 ust. 2a oraz art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy Prawo budowlane, które weszły w życie w dniu 11 września 2013 r.

Zgodnie z nowelizacją, w nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych, zaleca się stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej. Ponadto pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolnostojących kolektorów słonecznych.

Pełne brzmienie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw dostępne jest poprzez zamieszczony niżej link w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP), na stronach Sejmu RP.

Więcej

Drugą pozycją jest – w formie linku – tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od kwietnia do lipca 2013 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U.2013, poz.1029). Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 6 września 2013 r. i obowiązuje do dnia 7 września 2015 r.
Więcej


Zachęcamy również do zapoznania się z tekstem jednolitym ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 26 sierpnia 2013 roku.
Więcej

Piotr Gadomski
Architekt IARP, Przewodniczący Komisji ds. Legislacji, członek KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl

Pasek

Przypominamy, że zbliża się termin wejścia w życie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2013.926). Informacja o tym wraz z tekstem jednolitym znalazła się w AL#8.

Zwracamy uwagę, że od 1 stycznia 2013 r. dotychczasowe warunki techniczne mogą spełniać tylko niektóre projekty – zgodnie z treścią §2:

Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

   1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,
    2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
   3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

Tekst ujednolicony dostępny jest tutaj.

Pasek
Zapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.
Pasek


wa