E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | Numer 11


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


 
przesyłamy Wam jedenasty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on jednolite teksty trzech ustaw:
– ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013.1232)
– ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012.647 z późn. zm.)
– ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235).

Dokonane w tych ustawach zmiany wynikają z treści art. 4, 6 i 9 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 1238). Zmiany te weszły w życie w dniu 24 listopada 2013 r.

Więcej

Wyżej wymieniona nowelizacja wprowadza zmiany w:
– art. 401 ust. 7 oraz art. 401c ustawy Prawo ochrony środowiska,
– art. 10 ust. 1 pkt 11 oraz art. 39 ust. 3 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– art. 21 ust. 2 pkt 34, art. 66 ust. 1, art. 72 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 oraz art. 88 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,


Obejmuje również zmiany w następujących ustawach:
– w ustawie z dn. 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2011.163.981 oraz (Dz.U.2013.21)
– w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984)
– w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2010.102.651, z późn. zm.) zmiana w art. 6 dot. celów publicznych
– w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1329 oraz z 2013 r. poz. 775)
– w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.
– w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75,
poz. 493, z późn. zm.)
– w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695)
– w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i 888)

Pełne brzmienie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw dostępne jest poprzez zamieszczony niżej link w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP), na stronach Sejmu RP.
Tutaj


Piotr Gadomski
Architekt IARP, Przewodniczący Komisji ds. Legislacji, członek KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl

Pasek

Przekazujemy też informację, że 29 listopada ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane. Z satysfakcją odnotowujemy, że tekst jednolity, przygotowany przez Komisję ds. Legislacji, trafił do Was już październiku wraz z 8 numerem ArchiLegis. Teraz informujemy o pojawieniu się oficjalnego dokumentu – do pobrania tutaj.

Pasek

Zapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.
Pasek


wa