E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #12


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


dwunasty numer newslettera legislacyjnego zawiera ujednolicone przez naszą Komisję ds. Legislacji materiały odnoszące się do następujących aktów prawnych:

W zakresie ustawy PZP informujemy, że 24 grudnia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 listopada 2013 r – o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013r. poz. 1473), dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane. Nowelizacja ta była przedmiotem interwencji Izby Architektów RP na etapie konsultacji społecznych. Zgodnie z pismem z dnia 23 lipca 2012 r. (l.dz. 349/KRIA/2012/w) Izba Architektów RP krytycznie odniosła się do zapisów dotyczących usług architektonicznych w zakresie możliwości nałożenia przez inwestora na architekta obowiązku przedłożenia przez niego umowy z podwykonawcą celem akceptacji przez zamawiającego, jak również w zakresie uzależnienia wypłaty przez inwestora wynagrodzenia dla architekta od przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w tym wypadku inżynierom z poszczególnych branż budowlanych. Uwagi te w całości zostały uwzględnione prze Urząd Zamówień Publicznych a projekt ustawy zmienił swoją treść jeszcze przed skierowaniem go do sejmu. Powyższe zastrzeżenia zostały utrzymane jedynie odnośnie do umów o roboty budowlane.

Wyżej wymienioną nowelizacją zmieniono art. 2, art. 36 ust. 2, dodano art. 36a i 36b, zmieniono art. 68 ust. 1, dodano art. 143a – 143d, zmieniono art. 151a ust. 2 pkt 2.

W zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska, informujemy, że:

    ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) zmieniono art. 402 ust. 2a; dodano art. 402 ust. 2b.

Celem zmiany jest zwiększenie wpływów marszałków z tytułu opłat i kar. Zmieniono procent, o jaki zmniejszane są wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, przed przekazaniem ich na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy. Przyjęto, że kwoty zmniejszane będą o: 3% - w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł, 1,5% - w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł. Nowelizacja obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

    ustawą z dnia z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) dodano art. 401 ust. 7 pkt 8a i 8b.

Przyjęto, że przychodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są także środki przekazane przez wprowadzających produkty w opakowaniach oraz wpływy z opłat opakowaniowych ustalonych na podstawie ustawy nowelizującej. Nowelizacja obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

    ustawą z dnia z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) dodano art. 294 pkt 5a.

Rozszerzono katalog zwolnień z opłaty za pobór wody, dodając do niego pobór wody na potrzeby nawadniania gruntów rodzinnych ogrodów działkowych. Nowelizacja obowiązuje od 19 stycznia 2014 r.

    ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 47) zmieniono art. 402 ust. 6.

Po zmianie wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są składowane odpady.  Nowelizacja obowiązuje od 25 stycznia 2014 r.

Pełne brzmienie wyżej wymienionych ustaw dostępne jest poprzez zamieszczony niżej link w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP), na stronach Sejmu RP.

Więcej


Piotr Gadomski
Architekt IARP, Przewodniczący Komisji ds. Legislacji, członek KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


PasekZapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.
Pasek


wa