E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #13


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


w trzynastym numerze newslettera legislacyjnego przesyłamy Wam ujednolicone przez naszą Komisję ds. Legislacji materiały odnoszące się do następujących aktów prawnych:
– rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. W sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001r. nr 38, poz. 454)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013r. poz. 907)

W zakresie ustawy PZP informujemy, że 16 kwietnia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r . – o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014r. poz. 423). Ogłoszona nowelizacja wprowadza korzystne rozwiązania dla instytucji kultury, naukowych oraz uczelni, a także podnosi tzw. próg bagatelności, od którego należy stosować procedury przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych. Próg ten wzrasta do 30 tys. euro.
Nowelizacja przewiduje liczne korzyści dla naukowców. Od dnia wejścia w życie nowych regulacji, dostawy i usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych (które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju) będą wyłączone spod reżimu przepisów p.z.p. Dla instytutów PAN będzie to od wartości 134 tys. euro, a dla instytutów badawczych i uczelni wyższych, 207 tys. euro. W konsekwencji uczelnie będą udzielały tego rodzaju zamówień publicznych według procedur określonych samodzielnie z poszanowaniem ogólnounijnych zasad transparentności, poprzez zamieszczenie ogłoszenia o udzielanym zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz o udzieleniu zamówienia, przejrzystości, równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia.
Rozszerzono także zakres zastosowania przesłanki zamówienia z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, doświadczalnych i rozwojowych, w sytuacji, gdy zamówienie może być wykonane tylko przez jednego, konkretnego wykonawcę. Dla zamawiających oznacza to zdecydowanie większą elastyczność w kwestii wyboru właściwego trybu udzielenia zamówienia w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.
Ponadto, biblioteki uczelniane będą miały możliwość nabywania materiałów bibliotecznych bez procedury p.z.p., do progów unijnych.
Wyżej wymienioną nowelizacją zmieniono art. 4 pkt 3 lit. e, art. 4 pkt 8, dodano art. 4 pkt 8a i 8b, art. 8 ust. 4, art. 67 ust. 1 pkt 1a, art. 67 ust. 6, art. 93 ust. 1b, .


Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 r., poz. 1551) zmienia: § 2 ust. 1, § 5, § 7, § 9, §10, §11, § 14, § 15, §19, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29 pkt 5, § 30 ust. 1, § 31 ust. 2, § 37-39, § 43 pkt 3, § 44 pkt 1, § 45, § 49, § 51, § 52, § 53 ust. 1, § 54 ust. 6, § 57 ust. 1 i 2, § 59 pkt 6, § 60, § 61, § 62, § 64 pkt 3, § 66, § 67, § 68, § 70 ust. 1 i 2, § 71, § 72, § 74, § 75 ust. 2-4, § 76 ust. 4, § 78, § 79, § 80 ust. 1 pkt 3, § 82, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 6, dodaje: § 2 ust. 7-10, § 16 ust. 3-4, § 25a, § 36 pkt 7 i 8, § 54 ust. 7, § 63a, § 76a, § 82a, załącznik nr 1a, załącznik nr 4a, załącznik nr 5a, załącznik nr 7 i 8, uchyla: § 3, § 13 ust. 3, § 20, § 21, § 48, § 55 pkt 3, § 58, § 65, załącznik nr 4, załącznik nr 5.
Zmiana obowiązuje od 31 grudnia 2013 r. z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 30 lit. a tiret drugie nowego rozporządzenia, dotyczącego wymiany danych ewidencyjnych pomiędzy ewidencją a innymi ewidencjami i rejestrami publicznymi, który wejdzie w życie z dniem 17 grudnia 2016 r. (po upływie 36 miesięcy od dnia ogłoszenia aktu).

Celem nowelizacji rozporządzenia jest:

– dostosowanie przepisów rozporządzenia do obowiązujących obecnie przepisów prawa krajowego i unijnego, w tym w szczególności: ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z późn. zm),
– harmonizacja zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków z innymi zbiorami danych, zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), m.in. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 czy państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
– ujednolicenie zbiorów danych zawartych w powiatowych bazach danych ewidencji gruntów i budynków i stworzenie przez to warunków do udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz wykonanie obowiązków dotyczących zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
– uszczegółowienie i ujednolicenie zakresu informacji gromadzonych w rejestrze cen i wartości nieruchomości;
– przyjęcie formatu GML, jako formatu wymiany i udostępniania zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości;
– doprecyzowanie zasad zaliczania gruntów do rodzajów użytków gruntowych;
– dostosowanie systematyki grup i podgrup rejestrowych do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;
– rozszerzenie zakresu zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją o dane dotyczące gleboznawczych klas gruntów.


Pełne brzmienie wyżej wymienionych aktów prawnych dostępne jest poprzez zamieszczony niżej link w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP), na stronach Sejmu RP.


Przekazujemy też informację, że 16 stycznia 2014 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 81).

Więcej


Piotr Gadomski
Architekt IARP, Przewodniczący Komisji ds. Legislacji, członek KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


PasekZapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.
Pasek


wa