E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #14


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


przesyłamy Wam czternasty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on ujednolicone przez naszą Komisję ds. Legislacji materiały odnoszące się do następujących aktów prawnych:

– ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013r., poz. 1232).

– ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2013r., poz. 267).

– ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2013r., poz. 1235).

– ustawy z dnia 18 lipca 2014r. – Prawo wodne (tj. Dz.U. 2012r., poz. 145).

W zakresie ustawy – Prawo ochrony środowiska informujemy, iż art. 3 ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 457) uchylono: art. 400a ust. 1 pkt 23, art. 401 ust. 7 pkt 6, art. 401c ust. 7.

Zmiana obowiązuje od 9 maja 2014 r.


W zakresie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, art. 2 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183) zmieniono: art. 33, art. 391, art. 40 § 4, art. 41 § 1, art. 46, art. 50 ust. 1, art. 54 § 1 pkt 4, art. 63, dodano: art. 73 § 3.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego ma charakter dostosowujący do nowych przepisów, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania e-administracji. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego dotyczą m. in.:

1)  rozszerzenia przedmiotu zgody strony lub innego uczestnika postępowania na komunikowanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

2)    rozszerzenie dostępu strony do akt sprawy drogą elektroniczną,

3)   dopuszczenie formy elektronicznej dla czynności, dla których aktualnie zastrzeżona jest forma pisemna, np. wezwania na rozprawę, sporządzenia przez urzędnika adnotacji, ustanowienia pełnomocnictwa, składania zeznań i wyjaśnień,

4) dopuszczenia stosowania elektronicznych kopii dokumentów papierowych uwierzytelnionych przez wnoszącego pismo jako jego załączników.

Zmiana obowiązuje od 11 maja 2014 r.

 

W zakresie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko art. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 587) zmieniono: art. 21 ust. 2 pkt 36 lit. a, art. 25 ust. 1 pkt 9.

Nowela dostosowuje przepisy do nowego brzmienia ustawy - Prawo atomowe, które nakładają na Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nowe obowiązki informacyjne. Po nowelizacji Prezes Agencji udostępnia:

a)    informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu jądrowego, jego wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektu jądrowego do środowiska, a także o nieplanowanych zdarzeniach w obiekcie jądrowym, powodujących powstanie zagrożenia,

b)   roczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych,

c)    informacje o stanie ochrony radiologicznej składowisk odpadów promieniotwórczych, ich wpływie na zdrowie ludzi i środowisko,

d)   informacje o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych ze składowisk odpadów promieniotwórczych do środowiska,

e)   informacje o zdarzeniach w składowiskach odpadów promieniotwórczych powodujących powstanie zagrożenia.

Zmiana obowiązuje od 24 maja 2014 r.W zakresie ustawy
Prawo wodne ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy prawo wodne oraz niektórych innych ustaw zmieniono: art. 40 ust. 2, art. 88l ust. 1 pkt. 1 i 3, dodano: art. 88l ust. 1a -1e, zmieniono art. 88l ust. 6, art. 88n ust. 2, dodano: art. 88n ust. 2a – 2e, art. 88n ust. 3a – 3c, art. 88na, art. 88o ust. 4, art. 124 ust. 1 pkt. 12, zmieniono: art. 194 pkt. 4.

Nowelizacja ma na celu dopuszczenie poruszania się na rowerze wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwienie wyznaczania turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowy dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Nowelizacja ta znosi bowiem zakaz poruszania się rowerami wzdłuż korony wałów przeciwpowodziowych. Ułatwienie wyznaczania turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowy dróg rowerowych polega na odstąpieniu od procedury administracyjnego wyrażania zgody i przejścia do procedury zgłoszenia. Pozwoli to na odformalizowanie procedury umożliwiającej wykonywanie robót budowlanych oraz innych czynności na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Nowelizacja obowiązuje od 21 czerwca 2014 r.

Pełne brzmienie wyżej wymienionych aktów prawnych dostępne jest poprzez zamieszczony niżej link w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP), na stronach Sejmu RP.

Przekazujemy też informację, że 16 czerwca 2014 r. ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 14 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014 r. , poz. 782).

Więcej


Piotr Gadomski
Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


PasekZapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.
Pasek


wa