E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #15


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


przesyłamy Wam piętnasty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on ujednolicone przez naszą Komisję ds. Legislacji materiały odnoszące się do następujących aktów prawnych:


– ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. 2013r., poz. 932).

– ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2013r., poz. 1409).

– ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2010r., poz. 1287).

W zakresie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa informujemy, iż art. 5 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768) zmienia: tytuł ustawy, art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 ust. 1, art. 7, art. 8, art. 9 ust. 1, art. 19a, art. 24, art. 33, art. 33a, art. 33b, art. 33c, art. 36 ust. 1, art. 39, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 41 pkt 1, art. 42 ust. 3 pkt 4, art. 57 ust. 1, dodaje: art. 8b, art. 8c, uchyla: art. 2 ust. 3, art. 20.

Wejście z życie Ustawy w istotny sposób zmieni zakres członkostwa w Izbie Architektów RP. Zgodnie z nowobrzmiącym art. 5 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, od dnia 10 sierpnia 2014 roku Izba Architektów RP zrzeszać będzie:


1.    Osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie:

a)    do projektowania bez ograniczeń (mgr inż. architekt);

b)   do projektowania w ograniczonym zakresie (inż. architekt, mgr inż. budownictwa);

c)    do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (mgr inżynier architekt, inż. architekt);

d)   do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (inż. architekt, mgr inż. budownictwa, inż. budownictwa);

e)   do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (mgr inż. architekt);

f)    do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (inż. architekt, mgr inż. budownictwa),


uzyskane na podstane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 199 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) tzn. uzyskane od dnia 1 stycznia 1995 roku.


2. Osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi tej specjalności – uzyskane przed dniem wejścia w życie Prawo budowlane tj. przed 1 stycznia 1995 roku.

Zmiana obowiązuje od  10 sierpnia 2014 r.

W zakresie ustawy Prawo budowlane art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768) zmienia: art. 3 pkt 19, art. 12, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 16, art. 20 ust. 2, art. 76 ust. 2, art. 88a, uchyla: art. 15.

Wśród najważniejszych zmian w ustawie - Prawo budowlane wymienić należy:

        wprowadzenie możliwości uzyskania uprawnień bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi przez inżynierów I stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

        wprowadzenie możliwości uzyskania ograniczonych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez techników oraz mistrzów,

        skrócenie wymiaru praktyki: dla uprawnień do projektowania bez ograniczeń – 1,5 roku w biurze projektowym i 1 rok na budowie, dla uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie – 1,5 roku w biurze projektowym i 1 rok na budowie, dla uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – 1,5 roku na budowie (po ukończeniu studiów II stopnia) lub 3 lata na budowie (po ukończeniu studiów I stopnia), dla uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – 1,5 roku na budowie (po ukończeniu studiów) lub 4 lata na budowie (po ukończeniu technikum),

        umożliwienie uzyskania odrębnych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,

        zmiana w nazewnictwie dotychczasowych specjalności uprawnień budowlanych,

       dodanie w katalogu specjalności, dla których udzielane są uprawnienia budowlane, nowej specjalności: hydrotechnicznej,

        wprowadzenie instytucji patrona praktyki przy sporządzaniu projektów, którą traktuje się za równorzędną z praktyką zawodową (patronem, może być osoba, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych),

      wprowadzenie możliwości zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowlane na mocy porozumienia z uczelnią oraz możliwość uznania praktyki studenckiej za część lub całość praktyki zawodowej – umowy z uczelniami podpisywane będą przez organy krajowe izby, tj. Krajową Radę PIIB i Krajową Radę IARP,

      usunięcie z katalogu samodzielnych funkcji technicznych rzeczoznawstwa budowlanego i przeniesienie przepisów przewidujących możliwość nadawania tego tytułu z przepisów ustawy – Prawo budowlane do przepisów ustawy o samorządach zawodowych oraz przekazanie danych z Centralnego Rejestru Rzeczoznawców prowadzonego dotychczas przez GUNB – Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz Izbie Architektów RP.

Zmiana obowiązuje od 10 sierpnia 2014 r.


W zakresie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897) zmieniono: art. 1, art. 2, art. 4, art. 7 ust. 1, art. 7a, art. 7b ust. 1 pkt 4, art. 7c, art. 7d, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 19 ust. 1, art. 20, art. 22, art. 23, art. 24, art. 24a ust. 7 i 8, art. 24b, tytuł rozdziału 5, art. 27, art. 28, art. 39 ust. 2, art. 40, art. 40a, art. 41b, tytuł rozdziału 8, art. 44b, art. 45g, art. 46, art. 46a, tytuł rozdziału 9, art. 48 ust. 1; dodano: art. 12a-12d, art. 28a-28g, art. 40b-40j, art. 41 ust. 2 pkt 4, art. 46b-46w, art. 47a ust. 4a, art. 48a, art. 53b ust. 2 oraz uchylono: art. 18, art. 51.

Nowelizacja jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 30/12), zgodnie z którym przepis upoważnienia ustawowego dotyczący określenia opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, traci moc z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku - tj. z dniem 12 lipca 2014 r. Trybunał wskazał, że powyższe opłaty mają charakter danin publicznych i w związku z tym powinny być powinny zostać nałożone ustawą, a nie jak dotychczas rozporządzeniem. Również ustawa powinna szczegółowo określać zasady ustalania ich wysokości, dlatego nowelizacja wprowadza zmiany m.in. w zasadach pobierania opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Udostępnianie materiałów zasobu będzie odpłatne, a wysokość opłat określono w załączniku do ustawy. Nieodpłatnie będą udostępniane zbiory danych państwowych rejestrów granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju oraz nazw geograficznych, informacje zawarte w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, a także dane dotyczące numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. Ustawa przewiduje nieodpłatny dostęp do wszystkich zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci elektronicznej, pod warunkiem że będą one wykorzystywane do celów edukacyjnych, badawczych, rozwojowych lub ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego przez służby specjalne.

Ponadto w wyniku nowelizacji art. 28 ww. ustawy - rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r., w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001, Nr. 38 poz. 455) przestało obowiązywać, a udział zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu został wyeliminowany. Jednakże  art. 28b określono, że sytuowanie na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, projektowanych sieci uzbrojenia terenu, podlega obowiązkowemu uzgodnieniu na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. Narady koordynacyjnej nie organizuje się w stosunku do przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie  granicach działki budowlanej.


Zmiana obowiązuje od 12 lipca 2014 r.

Pełne brzmienie wyżej wymienionych aktów prawnych dostępne jest poprzez zamieszczony niżej link w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP), na stronach Sejmu RP.

Więcej


Piotr Gadomski
Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


PasekZapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.
Pasek


wa