E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #16


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


przesyłamy Wam szesnasty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:
– rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jaki musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. 2014r., poz. 925).
– ujednolicony tekst ustawy z dnia 15 grudnia 2000r., o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. 2013r., poz. 932).

Odnośnie powołanego na wstępie rozporządzenia jest to nowy akt prawny. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 747).
Żłobki lub kluby dziecięce, zgodnie z rozporządzeniem mają się znajdować w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Przepisy dopuszczają prowadzenie ww. placówek w lokalu znajdującym się w innym budynku lub jego części jeżeli lokal jest przeznaczony dla nie więcej niż 15 dzieci i znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz. Przepisy w takim przypadku wymagają także odpowiedniego trudnozapalnego wyposażenia lokalu oraz określają wymagania wobec dróg ewakuacyjnych.
W rozporządzeniu określone zostały także warunki jakie powinny spełniać powyższe lokale wraz z wyposażeniem. Zgodnie z przepisami powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci ma wynieść co najmniej 16 m2 a w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia każdego pomieszczenia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m. Ponadto określone zostały warunki higieniczno-sanitarne, elektryczne, oświetleniowe, wentylacyjne oraz grzewcze.
Do żłobków lub klubów dziecięcych utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie obowiązuje od 14 lipca 2014 r.

W zakresie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa informujemy, iż:
a)    art. 7 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 933) dodano: art. 42 ust. 2a, art. 54 ust. 1a, art. 55 ust. 2a, zmieniono: art. 55 ust.3.
Zgodnie z nowelizacją ponowny wpis na listę członków okręgowej izby możliwy jest dopiero po odbyciu szkolenia uzupełniającego, którego treść i zakres określa Krajowa Rada Izby. Jednakże członek izby skreślony z listy członków okręgowej izby z powodu orzeczenia kary, nie może ubiegać się o ponowny wpis na listę przez okres dziesięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary skreślenia z listy członków izby.
Zmiana obowiązuje od 12 sierpnia 2014 r.
b)    art. 5 ustawy z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014r., poz. 1004) zmieniono: art. 4a ust. 2, dodano: art. 20b, art. 33a ust. 5a.
Nowelizacja rozszerza zakres podmiotowy definicji obywatela państwa członkowskiego. Za obywateli państw członkowskich będą uważani również:
౼    cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
౼    cudzoziemcy, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”;
Jednakże w stosunku do ww. kategorii obywateli państw członkowskich nie znajdzie zastosowania art. 20a ustawy samorządowej dotyczący świadczenia usług transgranicznych.
Zmiana obowiązuje od 30 sierpnia 2014 r.

Więcej


Piotr Gadomski
Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


PasekZapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.
Pasek


wa