E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #17


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


przesyłamy Wam siedemnasty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:


– ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014r, poz. 1101);
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r., w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014r., poz. 1169);
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. 2014r., poz. 1183);
– ujednolicony tekst ustawy z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. 2013r., poz. 1205 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) [dalej: ustawa nowelizująca] dokonuje implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 17), zwanej dalej „dyrektywą IED”. Wdrożenie dyrektywy służy ograniczeniu zanieczyszczeń oraz ujednoliceniu kwestii dotyczących najlepszych dostępnych technologii.

W ustawie – Prawo ochrony środowiska ustawodawca dokonał zmiany definicji legalnej pojęcia „Najlepsza dostępna technika” [dalej: BAT], a także dokonał wprowadzenia dodatkowych pojęć, mianowicie „Dokumentu referencyjnego BAT” oraz „konkluzji BAT”. Pierwszy z nich jest dokumentem stanowiącym wymianę informacji między Komisją Europejską stanowiący podstawę do przyjęcia przez nią „konkluzji BAT”, na podstawie której ustalana jest najlepsza dostępna technika dla poszczególnych rodzajów instalacji.

Pozwolenie zintegrowane wydawane było dotychczas na czas określony nieprzekraczający 10 lat. Po wejściu w życie nowelizacji pozwolenia wydawane będą na czas nieokreślony. Nadal pozostanie jednak obowiązek weryfikacji pozwolenia z najlepszą dostępną techniką (BAT) co 5 lat rozszerzony także o konieczność jego weryfikacji w przypadku ukazania się nowej konkluzji BAT. Ustawodawca dopuszcza jednak udzielenie pozwolenia na czas oznaczony na wniosek podmiotu występującego.

Prawo ochrony środowiska zezwala obecnie na zmianę podmiotu pozwolenia zintegrowanego, jednak w tym celu należało uzyskać stosowną decyzję przenoszącą pozwolenie. Nowelizacja art. 189-191 Poś pozwala na przeniesienie z mocy ustawy praw i obowiązków związanych z pozwoleniem dotyczącym instalacji przy jej nabywaniu.

Zgodnie z nowelizacją wydanie pozwolenia zintegrowanego będzie wymagać w niektórych przypadkach sporządzenia tzw. Raportu początkowego. Będzie on wymagany tylko dla instalacji, które wykorzystują, produkują, lub uwalniają substancje powodujące ryzyko zanieczyszczenia zakładu. Raport dotyczyć będzie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. Wszelkie informacje, które powinien zawierać raport początkowy znajdują się w art. 208 ust. 4 Poś.

Po wejściu w życie nowelizacji wniosek o pozwolenie zintegrowane powinien zawierać także kopię programu zapobiegania awariom, o którym mówi art. 251 Poś, oraz kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 Poś.

Przepisy przejściowe ustawy nowelizującej w art. 28 ust. 1 stanowią, iż aktualnie obowiązujące pozwolenia zintegrowane wydane dla instalacji, które od wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 Poś nie będą objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego pozostają w mocy na czas na jaki zostały wydane w zakresie innych pozwoleń zawartych w art. 188 ust. 1 pkt 2-4 Poś oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód. Organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania nowych przepisów wykonawczych winien z urzędu dokonać zmiany w zakresie czasu obowiązywania pozwolenia, zgodnie z nowymi przepisami, na czas nieokreślony.

Instalacje, które eksploatowane będą w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych dotyczących pozwolenia zintegrowanego oraz instalacje, które nie były objęte obowiązkiem uzyskania takiego pozwolenia ze względu na rodzaj prowadzonej działalności przed dniem wejścia w życie tych przepisów a takim obowiązkiem będą objęte w myśl nowych przepisów wykonawczych, będą miały obowiązek uzyskania pozwolenia od dnia 1 lipca 2015 r. Na wniosek prowadzącego instalacje pozwolenie zintegrowane może zostać wydane przed wskazanym powyżej terminem.

5 września, wraz z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska,  wejdą również w życie nowe rozporządzenia Ministra Środowiska:

·   W sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości –Rozporządzenie określa rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Zostało ono dostosowane do brzmienia Załącznika I dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych (IED), wprowadzając m.in. obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla nowych branż przemysłowych. Dotyczy to chociażby oczyszczalni ścieków przemysłowych pracujących na potrzeby przynajmniej jednej instalacji, objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla nowych rodzajów instalacji upływa 1 lipca 2015 r.

·         W sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.

Rozporządzenie określa wysokość opłaty rejestracyjnej dla instalacji, których eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wydanie nowego rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego brzmienia do treści ww. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

 

W zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych informujemy, iż:  art. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1101) uchyla: art. 5b, dodaje: art. 10a, zmienia: art. 22a.

Uchylenie art. 5b ma na celu rozszerzenie katalogu gruntów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205), do których przepisów ustawy się nie stosuje. Obecne ograniczenie jedynie do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne powoduje szereg komplikacji w stosowaniu przepisów tej ustawy do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast. Podstawowym celem zmiany przepisu jest przywrócenie stosowania przepisów zobowiązujących do zapobiegania degradacji gruntów oraz rekultywacji gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast.

Zmiana art. 22a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której zanieczyszczenie gruntów, do którego doszło przed dniem 30 kwietnia 2007 r. byłoby regulowane dwiema ustawami i leżało w kompetencjach dwóch organów administracji publicznej. Obecnie brak jest odesłania do odpowiednich przepisów Poś w odniesieniu do rekultywacji gruntów rolnych i leśnych, które zostały zanieczyszczone przed wejściem w życie ustawy szkodowej tj. przed dniem 30 kwietnia 2007 r. (ustawa szkodowa odnosi się wyłącznie do bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, które zaistniały od dnia 30 kwietnia 2007 r.).

Zmiana obowiązuje od 5 września 2014 r.

Więcej


Piotr Gadomski
Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


PasekZapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.
Pasek


wa