E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #18


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


przesyłamy Wam osiemnasty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:

– rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014r., poz. 1278);

– materiał poglądowy, tj. czerwono-niebieskie porównanie rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2006 r., ws. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z rozporządzeniem o tym samym tytule z dnia 11 września 2014 r.

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2014r., poz. 888);

                W zakresie rozporządzenia ws samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, informujemy, iż jest to nowy akt prawny. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.), które utraciło moc obowiązującą z dniem 10 sierpnia 2014 r. W wyniku zmian wprowadzonych ustawą deregulacyjną przepisy regulujące ogólne zasady przeprowadzania egzaminu, zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej - zawarte dotychczas w obowiązującym rozporządzeniu - zostały przeniesione do ustawy - Prawo budowlane. Obecne rozporządzenie określa:

1)    rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2)    sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji,

3)    ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych,

                W rozporządzeniu zawarto także przepisy dotyczące osób uprawnionych do potwierdzania praktyki zawodowej doprecyzowując, że praktyka zawodowa musi być potwierdzona przez osobę wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmieniono sposób dokumentowania praktyki zawodowej poprzez wprowadzenie wzoru oświadczenia wraz z załączonym zestawieniem praktyki, jako powszechnie obowiązującego (załącznik nr 1, zamiast dotychczasowej książki praktyki zawodowej). Zmieniono również sposób odbywania praktyki zawodowej. W załączniku nr 2 określono wykaz wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla poszczególnych rodzajów i zakresów uprawnień budowlanych uwzględniając zmiany wprowadzone ustawą deregulacyjną. W załączniku nr 3 określono wykaz zawodów związanych z budownictwem. W załączniku nr 4 określono wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych również z uwzględnieniem zmian wprowadzanych ustawą deregulacyjną.

Wszystkie wnioski o nadanie uprawnień budowlanych, które zostały złożone w sposób kompletny do Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych przed 25 września 2014 r, lub których braki zostały uzupełnione przed 25 września 2014r., uznaje się spełniające wymagania formalne, zgodnie z przepisami nowego Rozporządzenia. Jeżeli natomiast wniosek złożony przed 25 września 2014 roku był obarczony brakami w świetle starego Rozporządzenia, i do tej daty nie został uzupełniony, uznaje się go za kompletny zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, tylko wtedy, jeżeli dana osoba uzupełni braki w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania od Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w tym zakresie.  

Wszystkie wpisy w dokonane w zarejestrowanych książkach praktyk i potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są ważne i podlegają ocenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Dopiero po dniu 25 września 2014 r. wpisy w zakresie praktyk powinny zostać dokonane w oświadczeniu. Jeżeli wpisy w książce praktyk zostały dokonane przed 25 września 2014, a nie zostały do tego czasu potwierdzone przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której odbywana była praktyka, mogą być uznane przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne, jeżeli kierownik praktyk potwierdził je w terminie 21 dni od wejścia w życie nowego rozporządzenia tj. do dnia 16 października 2014r.

               

Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uzyskały wymagane wykształcenie określone w załączniku nr 1 do poprzednio obowiązującego rozporządzenia, a także rozpoczęły praktykę zawodową w trybie określonym w przepisach ww. rozporządzenia, po odbyciu tej praktyki mogą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia bez konieczności spełnienia wymagań dotyczących wykształcenia określonych w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

                Wykształcenie, uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, którego kierunek lub zawód techniczny był określany w sposób odbiegający od przyjętego w niniejszym rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez izbę, na podstawie suplementu do dyplomu albo wypisu z przebiegu studiów potwierdzonego przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

Rozporządzenie obowiązuje od 25 września 2014 r.

                W zakresie rozporządzenia ws metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku (…) informujemy, iż jest to nowy akt prawny. Wejście w życie nowego rozporządzenia powoduje utratę mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240).

Opracowanie nowego rozporządzenia związane było z koniecznością m.in.:

wprowadzenia do polskiego systemu prawnego metody obliczania charakterystyki energetycznej opartej na faktycznie zużytej ilości energii (metoda zużyciowa) - są to wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13);

– wprowadzenia we wzorach świadectw charakterystyki energetycznej wskazania, gdzie można uzyskać informacje dotyczące opłacalności zaleceń oraz kroków, jakie należy podjąć, aby wypełnić zalecenia.

W rozporządzeniu w szczególności:


– dodano jednostkową wielkość emisji CO2, w celu uproszczenia oceny czy budynek jest przyjazny środowisku;

określono sposób wyznaczania obliczeniowej rocznej ilości zużywanego nośnika energii lub energii z podziałem na cel ich wykorzystania, aby móc oszacować koszty związane z eksploatacją budynku, lokalu lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-budowlaną;

– określono sposób obliczenia wartości udziału odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemów technicznych, aby można było ustalić czy budynek jest przyjazny środowisku;

– usunięto metodologię obliczania charakterystyki energetycznej dla budynku niewyposażonego w instalację chłodzenia oraz metodę uproszczoną dla budynków mieszkalnych;

– zastąpiono niektóre wzory i tabele z wartościami odesłaniem do Polskich Norm.

Rozporządzenie obowiązuje od 3 października 2014 r.


Więcej

Piotr Gadomski
Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


PasekZapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.
Pasek


wa