E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #19


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


przesyłamy Wam dziewiętnasty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on ustawę z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200).

Informujemy, iż jest to nowy akt prawny, obejmujący zagadnienia związane ze świadectwami charakterystyki energetycznej [dalej: „ŚCE” lub „świadectwo”] i kontrolą systemów ogrzewania oraz klimatyzacji, które dotychczas uregulowane były w ustawie – Prawo budowlane.

Ustawa stanowi transpozycję części postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13).

Ustawa określa m.in.: weryfikację ŚCE oraz protokołów z przeglądów systemów ogrzewania i systemu klimatyzacji przez niezależny organ; obowiązek podawania informacji dotyczącej efektywności energetycznej budynków w reklamach (gdy dla budynku sporządzono już świadectwo); upoważnienie dla właściwego ministra do opracowania planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii; zakres centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków; obowiązek posiadania świadectwa dla budynków zajmowanych  przez określone kategorie organów państwowych; obowiązek umieszczania ŚCE w widocznym miejscu w określonych budynkach, w których są świadczone usługi dla ludności; zmianę wymogów dotyczących wykształcenia dla osób ubiegających się o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania ŚCE; upoważnienie dla właściwych ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej ŚCE budynku lub jego części; brak obowiązku sporządzania ŚCE dla określonego katalogu budynków.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem 9 marca 2015r.

                                                                                                                                            Więcej

W świetle ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, w stosunku do osób które sporządzają wadliwe ŚCE tj. nierzetelne, zawierające rażące i oczywiste błędy, wydawana jest decyzja o wykreśleniu z wykazu osób uprawnionych do sporządzania ŚCE. Wykaz osób uprawnionych jest częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Wykreślenie jest więc skutkiem nierzetelności osób sporządzających ŚCE.

 W załączeniu zestawienie przepisów ustawy dot. przedmiotowego zagadnienia (z wyróżnieniem najistotniejszych fragmentów).


Więcej

Piotr Gadomski
Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


PasekZapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.
Pasek


wa