E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #20


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


przesyłamy Wam dwudziesty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 246);

Informujemy, iż jest to nowy akt prawny, wydany na podstawie art. 37 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200). Ww. ustawa wprowadza obowiązek weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji. Rozporządzenie określa m.in. zakres i zasady weryfikacji ww. świadectw oraz protokołów.

Rozporządzenie obowiązuje od 9 marca 2015 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport (Dz. U. z 2015 r., poz. 271);

Jest to nowy akt prawny. W związku z deregulacją zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz zawodu urbanisty, został opublikowany nowy wykaz zawodów regulowanych. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 17, poz. 90).

Rozporządzenie obowiązuje od 13 marca 2015 r.

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 383)

Niniejsze rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 165, poz. 987). Zmiany dotyczą m. in.  zakresu wniosków o wydanie pozwoleń (na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych;  na prowadzenie robót budowlanych;  na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo przeniesienie zabytku ruchomego; na poszukiwanie zabytków albo prowadzenie badań archeologicznych), zakresu pozwoleń (na prowadzenie: prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych; robót budowlanych; poszukiwanie zabytków albo prowadzenie badań archeologicznych), rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia prac konserwatorskich, badań konserwatorskich, prac restauratorskich, badań architektonicznych oraz badań archeologicznych (§ 26 rozporządzenia).

Rozporządzenie obowiązuje od 20 marca 2015 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376);

Informujemy, iż jest to nowy akt prawny. Rozporządzenie określa metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej, sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, wzory świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku. Niniejsze rozporządzenie nie wprowadza doniosłych zmian w odniesieniu do dotychczasowych przepisów tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 888).

Rozporządzenie obowiązuje od 18 kwietnia 2015 r.

- Ustawę z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 528)

Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, odnosi się do zmian w zakresie budownictwa na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Zgodnie z przedmio, na budowę altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych nie będzie wymagane pozwolenie na budowę. Ustawa wprowadza ponadto szereg zmian w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) m.in.  definicję altany działkowej (art. 2 pkt 9a).

Ustawa wejdzie w życie 30 kwietnia 2015 r.

- Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015r., poz. 478)

Informujemy, iż jest to nowy akt prawny. Celem ustawy jest zapewnienie rozwoju gospodarki energetycznej, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska. Ustawa wprowadza między innymi: instytucję sprzedawcy zobowiązanego; mechanizmy przeciwdziałania nadpodaży świadectw pochodzenia; zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, biopłynów; mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, ciepła; zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii; zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych; warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń; zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wspólnych projektów inwestycyjnych.

Ustawa wejdzie w życie 4 maja 2015 r.Więcej

Piotr Gadomski

Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


PasekZapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.
Pasek


wa