E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #21


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

przesyłamy Wam dwudziesty pierwszy numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:

– ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2015r., poz. 443]

Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane m.in. :

1.       rozszerza katalog obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę o wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki; wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jeden na każde 500 m2 powierzchni działki; wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;

2.       uprawnienie inwestora do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych;

3.       rozszerzenie podstawowych obowiązków projektanta o określenie obszaru oddziaływania obiektu;

4.       ograniczenie obowiązkowych elementów projektu budowlanego poprzez zniesienie obowiązku załączenia oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, a także oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z droga publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych, z wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych;

5.       ujęcie w rejestrze wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrze zgłoszeń danych dotyczących kubatury obiektu.

Zmiany wprowadzone niniejszą ustawą wejdą w życie w dniu 28 czerwca 2015 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 34 ww. ustawy, dotyczącego zmian art. 82b ustawy z dnia 15 września 1994r. – Prawo budowlane, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

– ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [Dz. U. z 2013r., poz. 1409] uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2015r., poz. 443].

– obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne [Dz. U. z 2015r., poz. 469].

Więcej

Piotr Gadomski
Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


PasekZapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.
Pasek


wa