E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #22


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

przesyłamy Wam dwudziesty drugi numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:

ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu [Dz. U. z 2015 r., poz. 774]

Celem niniejszej ustawy jest wprowadzenie mechanizmów zapewniających skuteczną ochronę krajobrazu, poprzez stworzenie odpowiednich narzędzi, m.in. mechanizmów ograniczania instalowania tablic oraz urządzeń reklamowych. Przewidziane w ustawie zmiany dotyczą dziesięciu aktów prawnych, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach jego oddziaływania na środowisko.

Do najważniejszych zmian przewidzianych ustawą należą m.in.:

1. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wprowadzenie definicji reklamy, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego, szyldu, krajobrazu, krajobrazu priorytetowego (art. 2 pkt 16a - 16f); możliwość ustalenia przez radę gminy w formie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (art. 37a – art. 37e); wprowadzenie audytu krajobrazowego identyfikującego krajobrazy występujące na całym obszarze województwa, określającego ich cechy charakterystyczne oraz dokonującego oceny ich wartości, stanowiącego zadanie własne samorządu województwa (art. 38, art. 38a, art. 38b);

2. w ustawie o ochronie przyrody – wprowadzenie definicji krajobrazu, krajobrazu kulturowego, osi widokowej, przedpola ekspozycji, punktu widokowego, rzeki, krajobrazu priorytetowego (art. 5 pkt 2e, 2f, 13a, 15 b, 15c, 16a, 23a), wprowadzenie zmian regulacji dotyczących tworzenia i funkcjonowania parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu (art. 16).

Zmiany wprowadzone niniejszą ustawą wejdą w życie z dniem 11 września 2015 r.

ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne [Dz. U. z 2015 r., poz. 831]

Celem zmian wprowadzonych przedmiotową ustawą jest doprecyzowanie określenia „uwierzytelnienie” (art. 12b ust. 5), z uwagi na pojawiające się w praktyce wątpliwości interpretacyjne, dotyczące uwierzytelniania dokumentów przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Ustawa dostosowuje również dyspozycję art. 46w (dot. postępowania dyscyplinarnego) do znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania karnego.

Ustawa wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2015 r.

Więcej

Piotr Gadomski
Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


PasekZapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.
Pasek


wa