E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #30

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

przesyłamy Wam trzydziesty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:

  1. w art. 50:

    a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2a.”,

    b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:
„2c. Inwestor realizujący inwestycję celu publicznego, o której mowa w ust. 2, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa albo ochroną granicy państwowej.”;

  2. w art. 61 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepisów ust. 1 pkt 1–4 nie stosuje się do inwestycji celu publicznego w przypadkach uzasadnionych po- trzebami obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony granicy państwowej.”.

Piotr Gadomski

Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowych działów Warsztatu Architekta!

Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!