E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #34

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

przesyłamy Wam trzydziesty czwarty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:

Od 1 stycznia 2017 r. w życie wchodzą kolejne przepisy Rozporządzenia z 5 lipca 2013 r. nowelizującego Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczące energooszczędności budynków. Akt ten dostosowuje normy polskie do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Założeniem nowelizacji jest stopniowe ograniczenie zużycia energii oraz wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w sektorze budynków. Proces ten zakończyć się powinien w 2021 r., kiedy to wchodzą w życie ostatnie przepisy.

Od 1 stycznia 2017 zmianie ulegają cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP* na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej ze 120 do 95 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego (od 2021 r. do 70) oraz ze 105 do 85 dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego (od 2021 r. do 65). Wartości te zmieniają się również dla budynków zamieszkania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz budynków gospodarczych, magazynowych i produkcyjnych (patrz: § 329 Rozporządzenia).

Ponadto zmianie ulegają wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii, które określone zostały w załączniku nr 2 do Rozporządzenia. Dotyczy to wartości współczynnika izolacyjności cieplnej (Uc) ścian, dachów, stropów i stropodachów oraz przenikania ciepła okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych.

Podkreślić należy, że w przypadku inwestycji niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę do zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych złożonych do 1 stycznia 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe (jeśli nie zostanie złożony sprzeciw). Oznacza to, że zgłoszenia złożone do tej daty nie muszą odpowiadać nowym, restrykcyjnym przepisom. Podobnie, jeśli chodzi o inwestycje realizowane na podstawie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę to inwestor, który złoży wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego do 1 stycznia 2017 r. związany jest jeszcze starymi przepisami.

Reasumując wszystkie projekty architektoniczno-budowlane, które dołączone zostaną do zgłoszenia lub wniosku już w nowym roku dostosowane muszą być do znowelizowanych przepisów. >>>

* Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia oblicza się zgodnie z poniższym wzorem: EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL; [kWh/(m2 · rok)]


Piotr Gadomski

Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowych działów Warsztatu Architekta!

Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!