E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #35

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

przesyłamy Wam trzydziesty piąty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Aktem tym znowelizowano m.in. ustawę Prawo budowlane. Celem ma być przede wszystkim uproszczenie procedury związanej z realizacją obiektów budowlanych.

Szczególną uwagę zwrócić należy na poszerzenie katalogu budów oraz robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Zmianie uległ termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 do 21 dni. Ponadto przed upływem tego terminu organ będzie mógł z urzędu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia wyłączy możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawni inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Zmiany dotyczą również odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego. W nowelizacji sprecyzowano zakres nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Wskazano również, że nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli spełnia on określone warunki.

Ponadto nowelizacja doprecyzowuje postępowanie legalizacyjne w przypadku samowoli budowlanej.

Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

W sprawach wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie nowelizacji, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie ustawy nie upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, stosuje się przepisy dotychczasowe.

W sprawach dotyczących odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz samowoli budowlanej, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się nowe przepisy.

Inwestor, który złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, przed upływem terminu, w którym obiekt ten, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, powinien być rozebrany lub przeniesiony w inne miejsce, w przypadku gdy budowa została rozpoczęta przed dniem wejścia w życie ustawy, może powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę.


Piotr Gadomski

Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowych działów Warsztatu Architekta!

Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!