E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #36

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

przesyłamy Wam trzydziesty szósty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

Zgodnie z przyjętymi zmianami od nowego roku nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto rada gminy może w drodze uchwały określić odmienny zakres wyłączeń od wymogu uzyskania zezwolenia w oparciu o kryteria takie jak np. gatunek drzewa lub krzewu, jego wiek, obwód pnia, cel usunięcia, cechy nieruchomości.

Podwyższono również obwody drzew, co do których nie trzeba uzyskać zezwolenia na wycinkę.

Nowelizacja umożliwia gminom określanie w drodze uchwały stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Nie mogą przekroczyć one odpowiednio 500 zł dla drzew oraz 200 zł dla krzewów.

Przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

Do postępowań w sprawach dotyczących usunięcia drzew lub krzewów wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy nowe, chyba że opłata za usunięcie drzewa naliczona na ich podstawie byłaby wyższa niż opłata naliczona na podstawie przepisów dotychczasowych.

Do postępowań w sprawach kar pieniężnych za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy nowe, chyba że kara pieniężna wymierzona na podstawie przepisów dotychczasowych byłaby względniejsza.


Piotr Gadomski

Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowych działów Warsztatu Architekta!

Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!