E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #37

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

przesyłamy Wam trzydziesty siódmy numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:

1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw, która wprowadza szereg nowości w procedurze administracyjnej. Poniżej wskazujemy najistotniejsze zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego (dalej KPA) oraz ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

Ponadto zmiany w KPA dotyczą również wprowadzenia zasady rozstrzygania wątpliwości prawnych i faktycznych na korzyść strony, zasady proporcjonalności, pewności prawa, bezstronności i równego traktowania oraz współdziałania organów. Dodatkowo do Kodeksu wprowadzono procedurę postępowania uproszczonego, przepisy dotyczące administracyjnych kar pieniężnych oraz europejskiej współpracy administracyjnej.

Wśród aktów zmienianych ww. nowelizacją znajdują się m.in. ustawa o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wskazane wyżej zmiany odnoszą się, co do zasady, do postępowań wszczętych po 1 czerwca 2017 r.


Piotr Gadomski

Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowych działów Warsztatu Architekta!

Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!