E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #38

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

przesyłamy Wam trzydziesty ósmy numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2017 r. do ustawy o ochronie przyrody wprowadzone zostały zmiany, zgodnie z którymi z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew zwolnione zostały osoby, które chciały wyciąć drzewo na własnej nieruchomości (jeśli nie było to związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą).

17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Aktem tym wprowadzone zostaną ponowne zmiany dotyczące wycinki drzew oraz krzewów. W noweli nie przywrócono konieczności występowania o zezwolenię na wycinkę drzew przez osoby fizyczne z terenu ich nieruchomości. Jednak, jeśli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew, właściciel nieruchomości obowiązany będzie dokonać zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa. Organ w terminie 21 dni dokona oględzin. Następnie, organ może w terminie 14 dni wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Jeśli tego nie zrobi, drzewo można usunąć. Właściciel ma na usunięcie drzewa 6 miesięcy od daty dokonania oględzin (po upływie tego terminu musi ponownie dokonać zgłoszenia). W nowelizacji wskazano, w jakich przypadkach organ może, a w jakich musi wnieść sprzeciw.

Jeśli w terminie 5 lat od dnia dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie, na którym rosło usunięte drzewo, a budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, organ nałoży na właściciela opłatę.

Ponadto przesyłamy Wam teksty jednolite aktów, które ukazały się w Dzienniku Ustaw w ostatnim czasie: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o rewitalizacji.


Piotr Gadomski

Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowych działów Warsztatu Architekta!

Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!