E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #43

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

Przesyłamy Wam czterdziesty trzeci numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., z jednym wyjątkiem – stanowisk postojowych w garażu. W tym przypadku vacatio legis ustalono na 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. Nowelizacja dotyczy tak istotnych obszarów jak m.in. sytuowanie obiektów, wymagania dotyczące stanowisk postojowych, powierzchni użytkowej mieszkania czy aneksu kuchennego.

Najważniejsze zmiany przedstawiamy poniżej:

Stosowanie przepisów dotychczasowych:

 1. Przepisy dotychczasowe stosuje się dla zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:
  • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego;
  • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
 2. Paragraf § 12 ust. 2 rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym stosuje się na wniosek inwestora w przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dla którego przed dniem 1 stycznia 2020 r.:
  • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego;
  • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
 3. Stosowanie § 55 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu dopuszcza się w przypadku budynku innego niż budynek mieszkalny wielorodzinny dla którego została wydana decyzja pozwolenia na budowę przed dniem 1 kwietnia 1995 r. i dla którego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dokonano zmiany sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny.
 4. Przepisu § 94 w nowym brzmieniu nie stosuje się do przebudowy mieszkań o powierzchni użytkowej mniejszej niż 25 m2:
  • powstałych w ramach zamierzenia budowlanego, o którym mowa w ust. 1 (został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie etc.);
  • które w dniu wejścia w życie rozporządzenia spełniają warunki, o których mowa w art. 2 ust 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali.
 5. Polskie Normy wymienione w pozycji 49 załącznika nr 1 w brzmieniu dotychczasowym można stosować w przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem 1 stycznia 2021 r.:
  • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego;
  • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Piotr Gadomski

Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowych działów Warsztatu Architekta!

Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!