E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #44

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

Przesyłamy Wam czterdziesty czwarty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Na mocy ustawy wprowadzono istotne dla architektów zmiany, dotyczące 50%-owych kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich.

Obecnie w roku podatkowym 50%-owe koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich lub praw pokrewnych oraz rozporządzania nimi nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej tj. 42 764 zł. Zgodnie z nowelizacją kwota ta podniesiona została o 100% czyli do wysokości 85 528 zł.

W noweli wskazano, że przywilej korzystania z 50%-owych kosztów uzyskania przychodu dotyczy tylko wybranych grup twórców. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą są to m.in.: architekci, architekci wnętrz, architekci krajobrazu, urbaniści, literaci, twórcy sztuk plastycznych, muzycy, fotografowie, twórcy audiowizualni, twórcy programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa.

Ponadto informujemy, że 8 listopada 2017 r. ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który przesyłam w załączniku.


Piotr Gadomski

Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowych działów Warsztatu Architekta!

Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!