E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #45

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

Przesyłamy Wam czterdziesty piąty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:

W nawiązaniu do 43 numeru newslettera legislacyjnego Archilegis, przesyłamy rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw w dniu 8 grudnia 2017 r.

Przypominamy, że nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., za wyjątkiem przepisów dotyczących stanowisk postojowych w garażach (zaczną obowiązywać po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia).

Najważniejsze zmiany przedstawione zostały w newsletterze Archilegis nr 43, przesłanym członkom Izby Architektów w dniu 30 listopada 2017 r.

Warto jeszcze raz zwrócić szczególną uwagę na przepisy przejściowe:

1. Przepisy dotychczasowe stosuje się dla zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

2. Paragraf §12 ust. 2 rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym stosuje się na wniosek inwestora w przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dla którego przed dniem 1 stycznia 2020 r.:

3. Stosowanie §55 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu dopuszcza się w przypadku budynku innego niż budynek mieszkalny wielorodzinny, dla którego została wydana decyzja pozwolenia na budowę przed dniem 1 kwietnia 1995 r. i dla którego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dokonano zmiany sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny.

4. Przepisu §94 w nowym brzmieniu nie stosuje się do przebudowy mieszkań o powierzchni użytkowej mniejszej niż 25 m2:

5. Polskie Normy wymienione w pozycji 49 załącznika nr 1 w brzmieniu dotychczasowym można stosować w przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem 1 stycznia 2021 r.:


Piotr Gadomski

Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowych działów Warsztatu Architekta!

Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!