E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Krajowej Rady Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #49

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

7 czerwca 2019 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej ukazało się Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (poz. 1065).

Podany w załączniku do obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośników nr 2 i nr 3 oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285).

Ww. odnośniki i przepisy zostały jednak przytoczone w przedmiotowym obwieszczeniu. Wskazane regulacje dotyczą możliwości stosowania w określonych przypadkach przepisów dotychczasowych w brzmieniu obowiązującym sprzed ostatniej zmiany rozporządzenia zamieszczonego w Dzienniku Ustaw, poz. 2285.

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie >>>


Grzegorz Jachym

Architekt IARP, członek Rady Krajowej IARP,
Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowych działów Warsztatu Architekta!

Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!