E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Krajowej Rady Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #57

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

Przedstawiamy Wam 57. numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis.

1. Na wstępie przypomnienie o nowych wartościach wskaźników i współczynników obowiązujących w warunkach technicznych:

Od 31 grudnia zaczynają obowiązywać nowe – kolejne wskaźniki

Tego samego dnia zaczynają obowiązywać nowe współczynniki przenikania ciepła (zał. nr 2 p. 1.1).

Przypomnijmy – obowiązywały one już od 1 stycznia 2019 r. w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością. Teraz obejmą pozostałe budynki.

2. 25.12.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Rozporządzenie to nowelizuje obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z późn, zm.).

Głównym celem nowelizacji jest dodanie przepisów epizodycznych, w zakresie wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które wdraża cześć przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153, z 18.06.2010, str. 13, z późn. zm.).

Rozporządzenie uzupełniono o § 329a regulujący kwestię stosowania cząstkowych wartości wskaźników EP i współczynników przenikania ciepła przegród w obiektach, których projekty budowlane albo projekty zagospodarowania działki lub terenu oraz projekty architektoniczno-budowlane zostały złożone z odpowiednimi wnioskami, zgłoszeniami lub dla których wydano odpowiednie decyzje, przed dniem 31.12.2020 r.


Rozporządzenie opublikowano w Dz.U z dnia 24 grudnia 2020 r. Poz. 2351. link:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002351


3. Kończy się ten dziwny 2020 rok. Życzymy Wam aby kolejny przyniósł normalność.

Wszystkiego najlepszego.

Grzegorz Jachym

Architekt IARP, członek Rady Krajowej IARP,
Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowego działu Warsztatu Architekta: B2B czyli „tablicy ogłoszeń” z ofertami pracy


Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!