E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Krajowej Rady Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #59

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

Przedstawiamy Wam 59. numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis.

W dniu 29 czerwca ukazał się Dziennik Ustaw z opublikowanym pod poz. 1169

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Tym razem zmiana rozporządzenia skupia się na przepisach wykonawczych związanych z ostatnią nowelizacją prawa budowlanego dotyczącą wprowadzenia możliwości cyfrowego składania dokumentów.

Rozporządzenie MRPiT wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Z kronikarskiego obowiązku oraz w nawiązaniu do informacji zawartych w poprzednim Archilegisie, informujemy również, że od dn. 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie Prawo budowlane wprowadzone zmianami przepisów w odrębnych ustawach tj.:

1. Na podstawie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 i 2127) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 12 ust. 4f otrzymuje brzmienie:
    „4f. Zawiadomienie o terminie egzaminu właściwa izba samorządu zawodowego doręcza osobie ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych za pośrednictwem operatora pocztowego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru albo na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), co najmniej miesiąc przed tym terminem.”;
  2. w art. 30 ust. 6a otrzymuje brzmienie:
    „6a. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora pocztowego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo, w przypadku doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, dzień wystawienia dowodu wysłania, o którym mowa w art. 40 tej ustawy, albo, w przypadku skorzystania z publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 tej ustawy, dzień odebrania dokumentu elektronicznego przez operatora wyznaczonego.”;
  3. w art. 62 w ust. 1 w pkt 3 wyraz „pisemnie” zastępuje się wyrazami „na piśmie”.

2. Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. "o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw" Dz. U. 2020 r. poz. 2127 w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) w art. 62a dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

  1. „Protokół, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, jest sporządzany w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127).
  2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór protokołu, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Jachym

Architekt IARP, członek Rady Krajowej IARP,
Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowego działu Warsztatu Architekta: B2B czyli „tablicy ogłoszeń” z ofertami pracy


Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!