E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Krajowej Rady Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #64

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

Przesyłamy Wam sześćdziesiąty czwarty numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis.

Na wstępie chciałbym powitać współredagującego ArchiLegis – Piotra Gadomskiego, Wiceprezesa KRIA RP, z którym przygotowywaliśmy newslettery AL od pierwszego numeru (8 kwietnia 2013 r.!) aż do AL#47.Obecny numer AL zawiera:

1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania >>>

9 czerwca br. opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. zawierające tekst jednolity rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225).

 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych >>>

20 lipca br. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1518).

Akt wykonawczy wejdzie w życie z dniem 21 września 2022 r. i tym samym zastąpi trzy „rozporządzenia drogowe” obowiązujące aktualnie (rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych).

W rozporządzeniu znacznie ograniczono liczbę przepisów oraz załączników.

W sprawach budowy lub przebudowy drogi publicznej, w których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

 

3. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego >>>

10 sierpnia br. opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. zawierające tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1679).

 

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych >>>

16 sierpnia br. opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. zawierające tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).     Z wyrazami szacunku

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl

Piotr Gadomski
Architekt IARP, Wiceprezes Krajowej Rady IARP
Przewodniczący Zespołu ds. Legislacji