UWAGA: Komisja Prawa Inwestycyjnego przy Krajowej Radzie Izby Architektów przygotowuje ujednolicone teksty aktów prawnych jako materiał pomocniczy, który nie stanowi oficjalnego źródła informacji prawnej. Korzystanie z załączonych plików ujednoliconych aktów prawnych odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność i możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu powyższych warunków.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy opierać się o materiały zamieszczone w ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych), publikowany na stronach Sejmu RP. 


ArchiLegis #59 | lipiec 2021

 

ArchiLegis #58 | styczeń 2021

 

ArchiLegis #57 | grudzień 2020 r.

 

ArchiLegis #56 | wrzesień 2020 r.

 

ArchiLegis #55 | sierpień 2020 r.

 

ArchiLegis #54 | kwiecień 2020 r.

 

ArchiLegis #53 | marzec 2020 r.

 

ArchiLegis #52 | marzec 2020 r.

 

ArchiLegis #51 | grudzień 2019 r.

 • nowa norma „kominowa” PN-B-10425:2019-09 Kominy – przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane – Wymagania i badania

 

ArchiLegis #50 | listopad 2019 r.

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami >>>
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw >>>
 • Dziennik Ustaw poz. 1721, zawierający Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków >>>
 • rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie >>>

 

ArchiLegis #49 | 8 lipca 2019 r.

 • Ustawa o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa – tekst jednolity >>>

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakie powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity >>>

 • Ustawa prawo budowlane – tekst jednolity >>>

ArchiLegis #48 | 28 września 2018 r.

 

ArchiLegis #47 | 7 maja 2018 r.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) >>>

 • Przewodnik RODO dla małych i średnich przedsiębiorców wydany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii autorstwa P. Litwińskiego >>>

 

ArchiLegis #46 | 25 kwietnia 2018 r.

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 11 kwietnia 2018 r., poz. 710 >>>

 • Tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z nowelizacji opublikowanej 8 grudnia 2017 r. (wersja czerwono-niebieska – uzupełniona) >>>

 

ArchiLegis #45 | 18 grudnia 2017 r.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 8 grudnia 2018 r., poz. 2285); >>>

 • Tekst rozporządzenia z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji oraz przepisami przejściowymi (wersja czerwono-niebieska). >>>

 

ArchiLegis #44 | 5 grudnia 2017 r.

 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 27 listopada 2017 r., poz. 2175) >>> http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2175/1

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 28 listopada 2017 r., poz. 2187) >>> http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2187/1

 

ArchiLegis #43 | 29 listopada 2017 r.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie >>>

 • Tekst rozporządzenia z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji (wersja czerwono-niebieska) >>>

 • Prezentacja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczącą zmian wprowadzonych w rozporządzeniu >>>

ArchiLegis #42 | 11 września 2017 r.

 

ArchiLegis #41 | 30 sierpnia 2017 r.


ArchiLegis #40
 | 19 lipca 2017 r.


ArchiLegis #39
| 3 lipca 2017 r.

 

ArchiLegis #38 | 16 czerwca 2017 r.

 

ArchiLegis #37 | 12 czerwca 2017 r.

 

ArchiLegis #36 | 23 stycznia 2017 r.

 

ArchiLegis #35 | 3 stycznia 2017 r.

 

ArchiLegis #34 | 19 grudnia 2016 r.

 

ArchiLegis #33 | 6 grudnia 2016 r.

 

ArchiLegis #32 | 19 października 2016 r.

 

ArchiLegis #31 | 13 lipca 2016 r.

 

ArchiLegis #30 | 5 lipca 2016 r.

  

ArchiLegis #29 | 20 kwietnia 2016 r.

 

ArchiLegis #28 | 17 lutego 2016 r.

 

ArchiLegis #27 | 26 stycznia 2016 r.

 

ArchiLegis #26 | 26 listopada 2015 r.

 

ArchiLegis #25 | 29 października 2015 r.

 

ArchiLegis #24 | 28 września 2015 r.

 

ArchiLegis #23 | 20 sierpnia 2015 r.

 

ArchiLegis #22 | 24 czerwca 2015 r.

 

ArchiLegis #21 | 10 czerwca 2015 r.

 

ArchiLegis #20 | 21 kwietnia 2015 r.

 

ArchiLegis #19 | 4 marca 2015 r.

ArchiLegis #18 | 4 listopada 2014 r.:

 

ArchiLegis #17 | 20 października 2014 r.


ArchiLegis #16 | 15 września 2014 r.


ArchiLegis #15 | 18 sierpnia 2014 r.

 

ArchiLegis #14 | 8 lipca 2014 r.

ArchiLegis #13 | 16 kwietnia 2014 r.

 
 
 
 

ArchiLegis #12 | 19 lutego 2014 r.

 

 

ArchiLegis #11 | 4 grudnia 2013 r.

 
 
 

ArchiLegis #10 | 6 listopada 2013 r.

 

ArchiLegis #08 | 2 października 2013 r.

 

ArchiLegis #07 | 9 września 2013 r.

 

ArchiLegis #06 | 1 sierpnia 2013 r.

 

ArchiLegis #04 | 6 czerwca 2013 r.

 

ArchiLegis #03 | 4 czerwca 2013 r.

 

ArchiLegis #02 | 12 kwietnia 2013 r.

 
 
ArchiLegis #01 | 8 kwietnia 2013 r.