Dane do boxa: Przygotowanie inwestycji
Dane do boxa - prowadzący: radca prawny Joanna Sebzda-Załuska
Dane do boxa - data: 2020

Temat: Przygotowanie inwestycji do pozwolenia na użytkowanie oraz odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Prowadząca: radca prawny Joanna Sebzda-Załuska

Szkolenie w dniu 24.04.2020 r.

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie niezbędnych czynności poprzedzających złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, odpowiednio zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz przebieg postępowania prowadzonego przez organy nadzoru budowlanego. Omówione zostaną również kluczowe problemy pojawiające się na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, z przywołaniem konkretnych przykładów. W dalszej części szkolenia nastąpi omówienie wpływu ujawnionych błędów projektowych na etapie udzielenia pozwolenia na użytkowanie na możliwość pociągnięcia projektanta do odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Część I
• Podstawowe obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków na etapie przygotowywania dokumentacji do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
• Dokumentacja wymagana na etapie składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie – omówienie wniosku oraz wymaganych załączników.
• Zmiany o charakterze nieistotnym.

Część II
• Zmiany o charakterze istotnym – obowiązek zmiany pozwolenia na budowę oraz konsekwencje prawne istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę.
• Procedura odbiorowa, w tym obowiązkowa kontrola.
• Omówienie najważniejszych zmian w zakresie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie wynikających z nowelizacji Prawa budowlanego, która wejdzie w życie 19 września 2020 r.

Część III
• Odpowiedzialność projektanta za błędy w dokumentacji projektowej.
• Ryzyka dla projektanta na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.
• Postępowanie z odpowiedzialności zawodowej a postępowanie dyscyplinarne – przebieg, odrębności.
• Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego.

 

 

 

Miejsce:
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18, 51-627 Wrocław
Cel: Zapoznanie architektów z procedurą uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie ze
szczególnym uwzględnieniem obowiązków spoczywających na projektancie.