Dane do boxa: Plany miejscowe
Dane do boxa - prowadzący: Dorota Verey
Dane do boxa - data: 2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy z Podkomisją Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego działającą przy KRIA RP oraz Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na cykl szkoleń:

"Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego":

Szkolenie 1. Plany miejscowe.

KLUCZOWE TERMINY:
Planowanie przestrzenne, System planowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Prawo miejscowe, Plan miejscowy, Decyzja o warunkach zabudowy, Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zawartość planów (tekst, rysunek, załączniki), Parametry i współczynniki.

CELE:
1. Znajomość aktualnych regulacji prawnych dotyczących planowania przestrzennego.
2. Rozumienie wpływu zawartości Planów oraz Decyzji WZ i ULICP na rozwój i kształtowanie przestrzeni.
3. Rozumienie wpływu zawartości Planów oraz Decyzji WZ i ULICP na proces projektowania.
4. Znajomość zawartości Planów.
5. Poznanie zawartości Decyzji WZ i ULICP.
6. Zdobycie umiejętności interpretowania różnorodności zapisów i rysunków Planów.
7. Zdobycie umiejętności praktycznego sposobu odczytywania zawartości Planów, decyzji WZ i ULICP.
8. Rozumienie relacji pomiędzy Studium a Planami miejscowymi oraz decyzjami WZ i ULICP.

SZKOLENIE 1. PLANY MIEJSCOWE
I. Wprowadzenie do tematu:
- objaśnienie wyboru tematu obu szkoleń;
- zapowiedź treści szkoleń;
- informacja o przeprowadzeniu szkoleń: 1-dotyczący Planów miejscowych, 2- dotyczący WZ i ULICP;

II. Prezentacja połączona z wykładem:
1. Przypomnienie regulacji prawnych.
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako wyraz polityki przestrzennej Gminy.
Plan miejscowy jako akt prawa miejscowego, będący podstawą wydawania decyzji administracyjnych.
3. Zawartość aktu planistycznego -tekst- treść uchwały Rady i część graficzna oraz załączniki.
Jak czytać miejscowe plany. Omówienie zagadnień na podstawie wybranych planów m. innymi takich jak:
a/wskaźniki /parametry- sposoby zapisów i ich znaczenie dla procesu projektowania (min-max, intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, wskaźniki dopuszczalnej powierzchni zainwestowania itp.)
b/przeznaczenie podstawowe i uzupełniające  w odniesieniu do działki inwestycyjnej i obszaru oznaczonego w MP,
c/wytyczne kształtowania obiektów: wysokości, kształty, kąty dachów, barwy, materiały wykończeniowe itp.
d/zasady scalania i podziału nieruchomości
e/ projektowanie zagospodarowania działki objętej inwestycją w oparciu o przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne,
f/linie zabudowy, linie rozgraniczające teren
g/strefy
h/problem nieaktualności obowiązujących Planów miejscowych (osuwiska, strefy zalewowe, strefy ochrony sieci, ciągów komunikacyjnych, rezerwy terenu pod urządzenia infrastrukturalne)
III. Wnioski i podsumowanie .
IV. Zakończenie.


PROWADZĄCY:
mgr inż. arch. Dorota Verey, Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
- Absolwent wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (dyplom 1990 r.)
- Studia podyplomowe z szacowania nieruchomości (2000 r.)
 - uprawnienia w 1994 r., do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia wykonawcze do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
- członek Małopolskiej Izby Architektów RP,
- członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- członek SARP, 
- od 2005 r. do chwili likwidacji członek Izby Urbanistów - Południowej  Okręgowej Izby Urbanistów, obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Urbanistów Polskich z siedzibą w Krakowie,
- prowadzi własną pracownie projektową,
- w Małopolskiej Izbie Architektów RP - pracuje  w zespole ds legislacji oraz jako egzaminator zewnętrzny na Wydziałach Architektury Krakowskich Uczelni,
- od 2019 roku Koordynator programu Kształtowanie Przestrzeni na terenie Małopolski