Dane do boxa: Decyzje o warunkach zabudowy
Dane do boxa - prowadzący: mgr inż. arch. Dorota Verey
Dane do boxa - data: 2021

Planowanie przestrzenne w aspekcie projektowania architektonicznego część II, decyzje o warunkach zabudowy


 

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy z Podkomisją Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego działającą przy KRIA RP oraz Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP zaprasza na cykl szkoleń:


"Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania architektonicznego":

SZKOLENIE 2. DECYZJE WZ

I. Wprowadzenie do tematu:
- objaśnienie wyboru tematu szkolenia;
- zapowiedź treści szkolenia;
- informacja o poprzednim szkoleniu i jego dostępności na platformie IARP

II. Prezentacja połączona z wykładem:
1. Przypomnienie regulacji prawnych.
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako wyraz polityki przestrzennej Gminy.
Sytuacja braku planu: Decyzje WZ i ULICP - zasady ich formułowania.
Co definiuje inwestycję jako cel publiczny.
3. Zawartość Decyzji WZ - treść  decyzji tekst i część graficzna decyzji, załączniki część tekstowa i graficzna wyników analizy funkcji oraz cech zabudowy.
Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
Jak czytać decyzje WZ. Omówienie zagadnień na podstawie wybranych decyzji między innymi takich jak:
a/ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy
b/ ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu
c/ ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego wynikające z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania (wskaźniki /parametry- sposoby zapisów i ich znaczenie dla procesu projektowania - intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, wskaźniki dopuszczalnej powierzchni zainwestowania, wytyczne kształtowania obiektów: wysokości , kształty, kąty dachów, barwy, materiały wykończeniowe itp.)
d/warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, obsługa w zakresie  komunikacji i infrastruktury technicznej, ochrony interesów osób trzecich, ustalenie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, linie rozgraniczające,
e/ wyniki analizy,
f/ projektowanie w oparciu o zapisy decyzji WZ,
4. Zawartość Decyzji ULICP - jak czytać decyzje. Omówienie zagadnień na podstawie wybranych przykładów

III. Wnioski i podsumowanie

IV. Zakończenie:

PROWADZĄCY:
mgr inż. arch. Dorota Verey Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
- Absolwent wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (dyplom 1990 r.)
- Studia podyplomowe z szacowania nieruchomości (2000 r.)
 - uprawnienia w 1994 r., do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia wykonawcze do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
- członek Małopolskiej Izby Architektów RP,
- członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- członek SARP, 
- od 2005 r. do chwili likwidacji członek Izby Urbanistów - Południowej  Okręgowej Izby Urbanistów, obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Urbanistów Polskich z siedzibą w Krakowie,
- prowadzi własną pracownie projektową,
- w Małopolskiej Izbie Architektów RP - pracuje  w zespole ds legislacji oraz jako egzaminator zewnętrzny na Wydziałach Architektury Krakowskich Uczelni,
- od 2019 roku Koordynator programu Kształtowanie Przestrzeni na terenie Małopolski