W związku z obowiązującą ustawą z dnia 5 lipca 2001 r., o cenach (Dz.U. z 2001 r., nr 97, poz.1050), zobowiązującą usługodawców do przedstawienia usługobiorcom sposobu kalkulacji wycen, Małopolska Okręgowa Izba Architektów zleciła opracowanie programu "Asystent Architekta", służącego jako narzędzie do pomocy przy szacowaniu kosztów opracowań projektowych.

Program został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz Regulaminu Honorarium Architekta, a w trakcie jego technicznego przygotowania autor programu współpracował z Kol. Leszkiem Horodyskim (Lubuska OIA), z Kol. Michałem Buszkiem (Śląska OIA), członkami Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Założenia do programu były konsultowane z Kol. Waldemarem Jasiewiczem - Sekretarzem Izby Architektów RP.

Pragnę zaznaczyć, że opracowany program nie jest obligatoryjny, jest jedynie narzędziem pomocniczym przy szacowaniu kosztów opracowań projektowych.

arch. Borysław Czarakcziew

Asystent Architekta to program ułatwiający możliwość oszacowania cen opracowania dokumentacji projektowej (program nieobligatoryjny).

Pobierz program "Asystent Architekta".

Pobierz Instrukcję Instalacji programu "Asystent Architekta".

Pobierz Instrukcję Obsługi programu "Asystent Architekta".