Zestawienie definicji pochodzących z 51 aktów prawnych (szeroko rozumianego) prawa inwestycyjnego i innych - z nimi powiązanych.

Jest to narzędzie pomocne w bieżącej pracy projektowej i czynnościach administracyjnych związanych z działalnością inwestycyjną.

Powstał w połowie 2015 roku. Niektóre z aktów zostały znowelizowane, jednak w każdej z występujących w nim definicji podano podstawę prawną z numerem dziennika z którego pochodzi. Dzięki temu łatwe jest sprawdzenie ewentualnych zmian w legislacji.

         Zestaw 658 haseł nie wyczerpuje niestety całości problematyki analizowanych przepisów, gdyż ich słowniki nie są metodycznymi opracowaniami definiującymi wszystkie zagadnienia występujące regulacjach.


Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do korzystania z aplikacji w trybie online.
Link: http://www.mpoia.pl/leksykon


Liczymy na Wasze opinie. Zachęcamy też do zgłaszania propozycji uzupełnień, korekt i nowych haseł wymagających Waszym zdaniem zdefiniowania.
Prosimy przesyłać je na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w temacie maila prosimy wpisać: ZWWZ LEKSYKON


         Zestawienie ze sobą definicji pochodzących z różnych przepisów uwidoczniło to, z czym wszyscy borykamy się wykonując na co dzień obowiązki zawodowe. Niespójność i brak koordynacji pomiędzy przepisami. Niektóre z haseł nie zostały zdefiniowane w przepisach, w których powinny się znaleźć a występujące definicje pozostawiają wiele do życzenia. „Obszar zabudowany”, występuje jedynie w USTAWIE z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, a „teren zabudowy” tylko w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Inne jak „autostrada” zostały odmiennie zdefiniowane w USTAWIE z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, odmiennie w USTAWIE z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a jeszcze inaczej w USTAWIE z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
Występują również definicje ze sobą sprzeczne jak w przypadku „działki budowlanej” w USTAWIE z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w USTAWIE z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.


         Słowniki pojęć są niezwykle istotną częścią aktów prawnych a definicje w nich zawarte nadają właściwy sens regulacjom, decydując o ich prawidłowym stosowaniu. Nieprecyzyjnie użyte sformułowania, a nawet niewłaściwie postawione akcenty, nie tylko wypaczają sens dalszych zapisów ale umożliwiają odmienne od założonego ich interpretowanie i stosowanie.
Dlatego tak ważne jest dążenie do uporządkowania, ujednolicone a w wielu przypadkach sformułowane na nowo definicji występujących w przepisach prawa inwestycyjnego.


arch. Piotr Chuchacz
Koordynator Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


AGLOMERACJA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) aglomeracji – rozumie się przez to miasto lub kilka miast o wspólnych granicach administracyjnych;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

AKREDYTACJA

25) „akredytacja” ma znaczenie określone w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

(8) Akredytacja stanowi część ogólnego systemu obejmującego ocenę zgodności i nadzór rynku, który ma służyć ocenie i zapewnianiu zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami.

(9) Szczególna wartość akredytacji polega na tym, że stanowi ona wiarygodne potwierdzenie technicznych kompetencji jednostek, których zadaniem jest zapewnienie zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami.

(10) Akredytacja jest dokonywana we wszystkich państwach członkowskich, chociaż dotychczas nie była przedmiotem regulacji na poziomie Wspólnoty. Brak wspólnych reguł dla działalności w zakresie akredytacji doprowadził do powstania różnych rozwiązań i zróżnicowanych systemów w całej Wspólnocie, skutkując tym, że poziom rygoryzmu w dokonywaniu akredytacji jest różny w różnych państwach członkowskich. Dlatego konieczne jest opracowanie kompleksowych ram prawnych dla akredytacji i ustanowienie zasad jej funkcjonowania i organizacji na poziomie wspólnotowym.

(11) Ustanowienie jednolitej jednostki akredytującej nie powinno stanowić uszczerbku dla podziału zadań w państwach członkowskich.

(12) W przypadku gdy wspólnotowe prawodawstwo harmonizacyjne przewiduje wybór jednostek oceniających zgodność dla jego wdrożenia, akredytacja w formie przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu, zapewniająca niezbędny stopień zaufania do certyfikatów zgodności, powinna być uważana za uprzywilejowany sposób wykazywania kompetencji technicznych tych jednostek. Władze krajowe mogą jednak uznać, że dysponują odpowiednimi środkami na przeprowadzenie tej oceny samodzielnie. W takich przypadkach, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia wiarygodności oceny przeprowadzanej przez inne organy krajowe, należy przedstawić Komisji i innym państwom członkowskim konieczne dowody pisemne poświadczające, że poddane ocenie jednostki oceniające zgodność spełniają odpowiednie wymagania prawne.

(13) System akredytacji, który funkcjonuje w oparciu o wiążące przepisy, przyczynia się do wzmocnienia wzajemnego zaufania wśród państw członkowskich co do kompetencji jednostek oceniających zgodność i w konsekwencji do sporządzanych przez nie certyfikatów i sprawozdań z badań. Tym samym system ten wzmacnia zasadę wzajemnego uznawania, zatem przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące akredytacji powinny mieć zastosowanie w odniesieniu do jednostek dokonujących oceny zgodności, zarówno w obszarze podlegającym regulacjom, jak i pozostającym poza regulacjami. Chodzi tutaj o jakość certyfikatów i sprawozdań z badań niezależnie od tego, czy wchodzą w zakres obszarów podlegających czy niepodlegających regulacjom, dlatego nie należy czynić rozróżnienia pomiędzy tymi obszarami.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008

z dnia 9 lipca 2008 r.

ustanawiaj ą ce wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnosz ą ce si ę do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylaj ą ce rozporz ą dzenie (EWG) nr 339/93

(Tekst maj ą cy znaczenie dla EOG)

L 218/30 PL Dziennik Urz ę dowy Unii Europejskiej 13.8.2008

ANTRESOLA

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

19) antresoli - należy przez to rozumieć górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

APLIKACJA ITS

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

35) aplikacja ITS – operacyjne narzędzie zastosowania ITS;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

APROBATA TECHNICZNA

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany;

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych

( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 , z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 898. )

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

29) audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego – niezależną, szczegółową, techniczną ocenę cech projektowanej, budowanej, przebudowywanej lub użytkowanej drogi publicznej pod względem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

AUTOSTRADA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) autostradzie – rozumie się przez to także drogę ekspresową, jeżeli przepisy o autostradach płatnych mają zastosowanie do tej drogi;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

11) autostrada – drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:

a) wyposażoną przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie,

b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami transportu lądowego i wodnego,

c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników autostrady;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

3) autostrada – drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

BADANIA ARCHEOLOGICZNE

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

11) badania archeologiczne – działania mające na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego;

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871. )

BADANIA ARCHITEKTONICZNE

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

10) badania architektoniczne – działania ingerujące w substancję zabytku, mające na celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy obiektu budowlanego oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń;

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871. )

BADANIA KONSERWATORSKIE

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

9) badania konserwatorskie – działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich;

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871. )

BAZA GAZU PŁYNNEGO

§1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

6) baza gazu płynnego - obiekt budowlany przeznaczony do magazynowania lub przeładunku gazu płynnego;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słupce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz 2063 )

BAZA PALIW PŁYNNYCH (TERMINAL)

§1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

5) baza paliw płynnych (terminal) - obiekt budowlany przeznaczony do magazynowania lub przeładunku ropy naftowej i produktów naftowych;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słupce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz 2063 )

BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

16a) bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej – zdolność systemu elektroenergetycznego do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej oraz równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

16) bezpieczeństwo energetyczne – stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

BEZPIECZEŃSTWO PRACY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

16b) bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej – nieprzerwaną pracę sieci elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi od-biorców, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w możliwych do przewidzenia warunkach pracy tej sieci;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

BILANSOWANIE HANDLOWE

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

40) bilansowanie handlowe – zgłaszanie operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego przez podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez użytkowników systemu i prowadzenie z nimi rozliczeń różnicy rzeczywistej ilości dostarczonej albo pobranej energii elektrycznej i wielkości określonych w tych umowach dla każdego okresu rozliczeniowego;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

BILANSOWANIE SYSTEMU

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

23a) bilansowanie systemu – działalność gospodarczą wykonywaną przez opera-tora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania lub dystrybucji, polegającą na równoważeniu zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną z dostawami tych paliw lub energii;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

BIOGAZ ROLNICZY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

20a) biogaz rolniczy – paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

BIOODPADY

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

BIOPŁYNY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

20g) biopłyny – biopaliwa ciekłe lub inne paliwa odnawialne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.), wytworzone wyłącznie z biomasy, wykorzystywane w celach energetycznych innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach spełniających wymagania w zakresie emisji gazów do atmosfery, określone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.);

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

BUDOWA DROGI

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

17) budowa drogi – wykonywanie połączenia drogowego między określonymi miejscami lub miejscowościami, a także jego odbudowę i rozbudowę;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

BUDOWA

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

BUDOWLA PRZECIWPOWODZIOWA

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1a) budowlach przeciwpowodziowych – rozumie się przez to kanały ulgi, kierownice w ujściach rzek do morza, poldery przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne posiadające rezerwę powodziową, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

BUDOWLA

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stoją-ce maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pie-szych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

BUDOWLE ROLNICZE

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o budowlach rolniczych – rozumie się przez to budowle dla potrzeb rolnictwa i przechowalnictwa produktów rolnych, w szczególności takie jak: zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, płyty do składowania obornika, silosy na kiszonki, silosy na zboże i pasze, komory fermentacyjne i zbiorniki biogazu rolniczego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 7 października 1997 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2014 r. poz 81 )

BUDYNEK GOSPODARCZY

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

8) budynku gospodarczym - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% po-wierzchni całkowitej budynku;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

BUDYNEK MIESZKALNY

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

4) budynku mieszkalnym - należy przez to rozumieć:

a) budynek mieszkalny wielorodzinny,

b) budynek mieszkalny jednorodzinny,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

2. Pojęcia podstawowe

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych.

W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

( Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 170 )

BUDYNEK NIEMIESZKALNY

2. Pojęcia podstawowe

Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

( DZ.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 170 )

BUDYNEK REKREACJI INDYWIDUALNEJ

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

7) budynku rekreacji indywidualnej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

BUDYNEK SAMODZIELNY (ODRĘBNY)

2. Pojęcia podstawowe

W przypadku budynków połączonych między sobą (np. domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach.

Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrę bne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

( Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 170 )

BUDYNEK SAMODZIELNY PODZIEMNY OBIEKT BUDOWLANY

2. Pojęcia podstawowe

Budynki obejmują również samodzielne podziemne obiekty budowlane przystosowane do ochrony ludzi, zwierząt lub przedmiotów (np. podziemne: schrony, szpitale, centra handlowe oraz warsztaty i garaże).

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

( Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 170 )

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

6) budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

5) budynku zamieszkania zbiorowego - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

BUDYNEK

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

§ 2.2. Ilekroć w rozporządzeniu użyto określeń dotyczących:

1) budynków — należy rozumieć przez to określenia zawarte w § 3 pkt 4–6 i 8 oraz § 209 ust.1,— przepisów techniczno-budowlanych;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) budynkach — należy rozumieć przez to budynki, o których mowa w § 3 pkt 4—6, — rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, pózn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

( Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 )

§ 3.1. Ilekroć w rozporządzeniu są użyte określenia dotyczące:

1) budynków - należy przez to rozumieć określenia zawarte w § 3 pkt 4-6, - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

( Dz. U. z 2003 nr 121 poz. 1137 )

2. Pojęcia podstawowe

Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

( Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 170 )

BUDYNKI INWENTARSKIE

§2.2. Ilekroć w rozporządzeniu użyto określeń dotyczących:

3) budynków inwentarskich — należy rozumieć przez to określenie zawarte w §209 ust.1 pkt 3, — przepisów techniczno-budowlanych;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

BUDYNKI PRODUKCYJNE I MAGAZYNOWE

§ 2.2. Ilekroć w rozporządzeniu użyto określeń dotyczących:

2) budynków produkcyjnych i magazynowych — należy rozumieć przez to określenie zawarte w § 209 ust.1 pkt 2, — przepisów techniczno-budowlanych;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) Biuletynie Informacji Publicznej – rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.);

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133. )

UWAGA JEST NOWELIZCJA

BUDYNEK MAGAZYNOWY

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

10) budynku magazynowym — należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie 1252 — Budynki magazynowe;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

(Dz. U . z 2008 r. nr 201 poz. 1240)

UWAGA JEST NOWELIZACJA:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

( Dz.U. 2014 poz. 888)

BUDYNEK PRZEMYSŁOWY

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

9) budynku przemysłowym — należy przez to rozumieć budynek, o którym mowa w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie 1251 — Budynek przemysłowy;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

(Dz. U . z 2008 r. nr 201 poz. 1240)

UWAGA JEST NOWELIZACJA:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

( Dz.U. 2014 poz. 888)

1251 Budynki przemysłowe

Klasa obejmuje:

− Budynki przeznaczone na produkcję, np. fabryki, wytwórnie filmowe, warsztaty, rzeźnie, browary, montownie itp.

Klasa nie obejmuje:

− Kompleksowych przemysłowych obiektów budowlanych

(elektrowni, rafinerii, itp.), które nie posiadają formy budynku (230);

− Zbiorników, silosów i budynków magazynowych (1252);

− Niemieszkalnych budynków gospodarstw rolnych (1271)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

(DZ.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 170)

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

2. Pojęcia podstawowe

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku obejmuje całą powierzchnię budynku z wyjątkiem:

- powierzchni elementów budowlanych m. in. podpór, kolumn, filarów, szybów, kominów;

- powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudowlanych;

- powierzchni komunikacji, np. klatki schodowe, dźwigi, przenośniki.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

( Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 170 )

CECHY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

3) cechach zabudowy i zagospodarowania terenu — należy przez to rozumieć w szczególności gabaryty, formę architektoniczną obiektów budowlanych, usytuowanie linii zabudowy oraz intensywność wykorzystania terenu;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r.

w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

( Dz. U. z 2003 nr 164 poz. 1588 )

CELE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1b) celach zarządzania ryzykiem powodziowym – rozumie się przez to ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

CENA JEDNOSTKOWA

§ 1. 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) cenie jednostkowej — należy przez to rozumieć sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową robot podstawowych;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

( Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 )

CENA

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.z 2013 r. poz. 385);

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907 )

CENTRALNY MECHANIZM BILANSOWANIA HANDLOWEGO

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

41) centralny mechanizm bilansowania handlowego – prowadzony przez opera-tora systemu przesyłowego, w ramach bilansowania systemu, mechanizm rozliczeń podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z tytułu niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej oraz pobranej przez użytkowników systemu, dla których te podmioty prowadzą bilansowanie handlowe;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

CHODNIK

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

6) chodnik – część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

9) chodnik – część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

CIĄGŁOŚĆ USŁUG

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

40) ciągłość usług – zdolność do zapewnienia nieprzerwanych usług w ramach sieci transportowych na obszarze Unii Europejskiej.

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

CIEK NATURALNY

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1c) ciekach naturalnych – rozumie się przez to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

CIEPŁO UŻYTKOWE W KOGENERACJI

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

23) cieple użytkowym w kogeneracji – należy przez to rozumieć ciepło użytkowe w kogeneracji, o którym mowa w art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

34) ciepło użytkowe w kogeneracji – ciepło wytwarzane w kogeneracji, służące zaspokojeniu niezbędnego zapotrzebowania na ciepło lub chłód, które gdyby nie było wytworzone w kogeneracji, zostałoby pozyskane z innych źródeł;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

CIEPŁO

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

2) ciepło – energię cieplną w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

CYKL ŻYCIA PRODUKTU

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1a) cyklu życia produktu – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne fazy istnienia danego produktu, to jest: badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcję, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie, logistykę, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907 )

CYKL ZYCIA

28) „cykl życia” oznacza kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego usunięcia wyrobu.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

CYSTERNA DROGOWA

§1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

10) cysterna drogowa - zbiornik wraz z wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym umieszczony w sposób trwały na podwoziu samochodowym, naczepie lub przyczepie, a także kontener zbiornikowy;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słupce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz 2063 )

CYSTERNA KOLEJOWA

§1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

11) cysterna kolejowa - zbiornik wraz z wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym umieszczony w sposób trwały na podwoziu kolejowym;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słupce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz 2063 )

CZ ĘŚĆ MIESZKANIOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

2. Pojęcia podstawowe

Cz ęść “mieszkaniowa” budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

( Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 170 )

CEL UŻYTKOWANIA ENERGII W BUDYNKU

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

6) celach użytkowania energii w budynku — należy przez to rozumieć:

a) ogrzewanie i wentylację,

b) chłodzenie,

c) przygotowanie ciepłej wody użytkowej,

d) oświetlenie wbudowane;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

(Dz. U . z 2008 r. nr 201 poz. 1240)

UWAGA JEST NOWELIZACJA:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

( Dz.U. 2014 poz. 888)

CZĘŚĆ BUDYNKU – SAMODZIELNA CAŁOŚĆ TECHNICZNO - UŻYTKOWA

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

3) części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno - użytkową — należy przez to rozumieć cześć budynku o jednej funkcji użytkowej, dla której zastosowane rozwiązania konstrukcyjno - instalacyjne pozwalają na niezależne jej funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz ustalonym sposobem użytkowania, przy zachowaniu przepisów

techniczno - budowlanych;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

(Dz. U . z 2008 r. nr 201 poz. 1240)

UWAGA JEST NOWELIZACJA:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

( Dz.U. 2014 poz. 888)

DANE GEOLOGICZNE

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

1) danymi geologicznymi – są wyniki bezpośrednich obserwacji i pomiarów uzyskanych w toku prowadzenia prac geologicznych;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

DERYWAT ELEKTROENERGETYCZNY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

47) derywat elektroenergetyczny – instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), który odnosi się do energii elektrycznej;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

DERYWAT GAZOWY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

48) derywat gazowy – instrument finansowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, który odnosi się do paliw gazowych;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

10) „dobrach kultury współczesnej” − należy przez to rozumieć niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli ce-chuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna;

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768. )

DOBRY POTENCJAŁ EKOLOGICZNY

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1d) dobrym potencjale ekologicznym – rozumie się przez to taki stan silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych lub sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych, który na podstawie klasyfikacji potencjału ekologicznego tych wód, dokonanej z uwzględnieniem definicji klasyfikacji tego potencjału, jest określony co najmniej jako dobry;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

DOBRY STAN CHEMICZNY WÓD PODZIEMNYCH

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1e) dobrym stanie chemicznym wód podziemnych – rozumie się przez to taki stan chemiczny jednolitych części wód podziemnych, który na podstawie oceny stanu chemicznego tych wód, dokonanej z uwzględnieniem definicji klasyfikacji tego stanu, jest określony jako dobry;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

DOBRY STAN CHEMICZNY WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1f) dobrym stanie chemicznym wód powierzchniowych – rozumie się przez to taki stan chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych, który na podstawie klasyfikacji stanu chemicznego tych wód, dokonanej z uwzględnieniem definicji klasyfikacji tego stanu, jest określony jako dobry;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

DOBRY STAN EKOLOGICZNY

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1g) dobrym stanie ekologicznym – rozumie się przez to taki stan jednolitych części wód powierzchniowych innych niż silnie zmienione jednolite części wód powierzchniowych lub sztuczne jednolite części wód powierzchniowych, który na podstawie klasyfikacji stanu ekologicznego tych wód, dokonanej z uwzględnieniem definicji klasyfikacji tego stanu, jest określony co najmniej jako dobry;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

DOBRY STAN ILOŚCIOWY WÓD PODZIEMNYCH

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1h) dobrym stanie ilościowym wód podziemnych – rozumie się przez to taki stan jednolitych części wód podziemnych, który na podstawie oceny stanu ilościowego tych wód, dokonanej z uwzględnieniem definicji klasyfikacji tego stanu, jest określony jako dobry;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

DOB RY STAN ŚRODOWISKA WÓD MORSKICH

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2a) dobrym stanie środowiska wód morskich – rozumie się przez to stan środowiska wód morskich, w którym wody morskie są czyste, zdrowe i urodzajne w odniesieniu do panujących w nich warunków, natomiast wykorzystanie środowiska morskiego zachodzi na poziomie zrównoważonym i gwarantującym zachowanie możliwości użytkowania i prowadzenia działalności przez człowieka, dla którego osiągnięcia podejmuje się działania oparte na podejściu ekosystemowym i w którym:

a) struktura, funkcje i procesy zachodzące w składających się na wody morskie ekosystemach morskich oraz powiązane z nimi czynniki fizjograficzne, geograficzne, geologiczne i klimatyczne umożliwiają ekosystemom morskim prawidłowe funkcjonowanie i zachowanie odporności na zmiany środowiskowe powstałe w wyniku działalności człowieka, a także chroni się gatunki i siedliska występujące w wodach morskich oraz zapobiega powstawaniu w wyniku działalności człowieka zanikania naturalnej różnorodności biologicznej, a równowaga funkcjonowania różnorodnych składników biologicznych jest zachowana,

b) właściwości hydromorfologiczne, fizyczne i chemiczne ekosystemów morskich, w tym właściwości będące wynikiem działalności człowieka na wodach morskich, umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie tych ekosystemów,

c) substancje i energia, w tym podmorski hałas, wprowadzane do środowi-ska wód morskich w wyniku działalności człowieka, nie powodują za-nieczyszczenia wód morskich;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

DOBRY STAN WÓD PODZIEMNYCH

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1i) dobrym stanie wód podziemnych – rozumie się przez to taki stan jednolitych części wód podziemnych, w którym stan ilościowy wód podziemnych oraz stan chemiczny tych wód jest określony co najmniej jako dobry;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

DOKUMENTACJA BUDOWY

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

14) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

DORZECZE

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3) dorzeczu – rozumie się przez to obszar, z którego całkowity odpływ wód powierzchniowych następuje ciekami naturalnymi przez jedno ujście do morza;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

14) „dostępie do drogi publicznej” − należy przez to rozumieć bezpośredni do-stęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej;

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768. )

DOSTĘPNE ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1j) dostępnych zasobach wód podziemnych – rozumie się przez to zasoby wód podziemnych stanowiące średnią roczną z wielolecia wielkość całkowitego zasilania wód podziemnych określonej jednolitej części wód podziemnych pomniejszoną o wielkość z wielolecia przepływu wód wymaganego dla osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych związanych z określoną jednolitą częścią wód podziemnych, tak aby nie dopuścić do:

a) znacznego pogorszenia stanu ekologicznego tych jednolitych części wód powierzchniowych,

b) powstania szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

DOSTĘPNOŚĆ DROGI

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

24) dostępność drogi – cechę charakteryzującą gęstość połączeń danej drogi z innymi drogami przez skrzyżowania dróg oraz zakres dostępu do drogi przez zjazdy;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

DOSTAWY

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907)

DROGA DLA ROWERÓW

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

5) droga dla rowerów – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest od-dzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

DROGA EKSPRESOWA

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

10) droga ekspresowa – drogę przeznaczoną wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:

a) wyposażoną w jedną lub dwie jezdnie,

b) posiadającą wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi,

c) wyposażoną w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

4) droga ekspresowa – drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

DROGA PUBLICZNA

Art. 1.

Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Art. 2.

1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

1) drogi krajowe;

2) drogi wojewódzkie;

3) drogi powiatowe;

4) drogi gminne.

2. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi.

3. Drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na klasy określone w warunkach technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Art. 3.

Drogi publiczne ze względu na ich dostępność dzielą się na:

1) drogi ogólnodostępne;

2) drogi o ograniczonej dostępności, w tym autostrady i drogi ekspresowe.

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1a) droga publiczna – droga w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.);

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

DROGA ROWEROWA

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

11a) droga rowerowa – drogę przeznaczoną do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

DROGA TWARDA

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

2) droga twarda – drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

DROGA WEWNĘTRZNA

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1b) droga wewnętrzna – droga w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

cyt. „Drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.”

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

DROGA

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

2) droga – budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) drodze - rozumie się przez to drogę publiczną,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 )

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

DROGOWY OBIEKT INŻYNIERSKI

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

12) drogowy obiekt inżynierski – obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2a) dynamicznym systemie zakupów – należy przez to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907)

DYSTRYBUCJA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

5) dystrybucja:

a) transport paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu ich dostarczania odbiorcom,

b) rozdział paliw ciekłych do odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów,

c) rozdział ciepła do odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej – z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

DYSTRYBUTOR

20) „dystrybutor” oznacza osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia wyrób budowlany na rynku;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

DZIAŁANIA NAPRAWCZE

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

1a) działaniami naprawczymi – są działania podjęte w celu:

a) naprawienia lub usunięcia nieprawidłowości w procesie zatłaczania lub składowania dwutlenku węgla albo w kompleksie podziemnego składowania dwutlenku węgla, które wiążą się z ryzykiem wystąpienia wycieku dwutlenku węgla lub powstaniem zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz środowiska,

b) zatrzymania wycieku dwutlenku węgla, aby uniemożliwić lub zatrzymać wydostanie się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

DZIAŁANIA RATOWNICZE

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) działaniach ratowniczych – rozumie się przez to każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o ochronie przeciwpożarowej

( Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635.)

DZIAŁKA BUDOWLANA

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

12) „działce budowlanej” − należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768. )

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3a) działce budowlanej – należy przez to rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

DZIAŁKA GRUNTU

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3) działce gruntu – należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

DZIENNIK BUDOWY

§ 1.2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dzienniku budowy, należy przez to rozumieć także dziennik rozbiórki lub montażu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 26 CZERWCA 2002 R.

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

( Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 )

EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

8) ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości) – rozumie się przez to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami;

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

( Dz. U. z 1989 nr 30 poz. 163 z późn zm. t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635.)

UWAGA JEST NOWELIZACJA

EKSPLOA TACJA INSTALACJI LUB URZĄDZENIA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3) eksploatacji instalacji lub urządzenia – rozumie się przez to użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz utrzymywanie ich w sprawności;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

EMISJA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) emisji – rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a) substancje,

b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

EN ERGIA ELEKTRYCZNA Z KOGENERACJI

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

36) energia elektryczna z kogeneracji – energię elektryczną wytwarzaną w kogeneracji i obliczoną jako:

a) całkowitą roczną produkcję energii elektrycznej w jednostce kogeneracji w roku kalendarzowym, wytworzoną ze średnioroczną sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji, co najmniej równą sprawności granicznej:

– 75% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: turbina parowa przeciwprężna, turbina gazowa z odzyskiem ciepła, silnik spalinowy, mikroturbina, silnik Stirlinga, ogniwo paliwowe, albo

– 80% dla jednostki kogeneracji z urządzeniami typu: układ gazowoparowy z odzyskiem ciepła, turbina parowa upustowo-kondensacyjna, albo

b) iloczyn współczynnika i rocznej ilości ciepła użytkowego w kogeneracji wytworzonego ze średnioroczną sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji niższą niż sprawności graniczne, o których mowa w lit. a; współczynnik ten jest obliczany na podstawie pomiarów parametrów technologicznych jednostki kogeneracji, dla danego przedziału czasowego, i określa stosunek energii elektrycznej z kogeneracji do ciepła użytkowego w kogeneracji;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

ENERGIA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) energia – energię przetworzoną w dowolnej postaci;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA

13) „europejska ocena techniczna” oznacza udokumentowaną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

EUROPEJSKI DOKUMENT OCENY

12) „europejski dokument oceny” oznacza dokument przyjęty przez organizację JOT do celów wydawania europejskich ocen technicznych;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

EUTROFIZACJA

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) eutrofizacji – rozumie się przez to wzbogacanie wody biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

FINANSOWANIE OŚWIETLENIA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

22) finansowanie oświetlenia – finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

FORMACJA GEOLOGICZNA

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

1b) formacją geologiczną – jest podstawowe wydzielenie litostratygraficzne, w ramach którego można wyodrębnić warstwy skał i przedstawić je na mapie;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

FRONT DZIAŁKI

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

5) froncie działki — należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r.

w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

( Dz. U. z 2003 nr 164 poz. 1588 )

FUNKCJA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu — należy przez to rozumieć sposób użytkowania obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenu zgodny z przepisami odrębnymi;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r.

w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

( Dz. U. z 2003 nr 164 poz. 1588 )

GATUNEK OBCY

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4ab) gatunku obcym – rozumie się przez to gatunek obcy w rozumieniu art. 5 pkt 1c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

GATUNEK

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4aa) gatunku – rozumie się przez to gatunek w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.);

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

GAZOCIĄG BEZPOŚREDNI

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

11e) gazociąg bezpośredni – gazociąg, który został zbudowany w celu bezpośredniego dostarczania paliw gazowych do instalacji odbiorcy z pominięciem systemu gazowego;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

GAZOCIĄG MIĘDZYSYSTEMOWY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

11d) gazociąg międzysystemowy – gazociąg przesyłowy przebiegający przez granicę państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyłącznie w celu połączenia krajowych systemów przesyłowych tych państw;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SIECI UZBROJENIA TERENU

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu, zwana dalej „inwentaryzacją” — dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 2 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

( Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455 ) – uznany za uchylony

GMINA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

14) gmina – gminy oraz związki i porozumienia międzygminne w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

GOSPODARKA ODPADAMI

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3) gospodarce odpadami – rozumie się przez to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) gospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub po-średnika w obrocie odpadami;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

GRUNTY P OKRYTE WODAMI POWIERZCHNIOWYMI

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4a) gruntach pokrytych wodami powierzchniowymi – rozumie się przez to grunty tworzące dna i brzegi cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych, w granicach linii brzegu, a także grunty wchodzące w skład sztucznych zbiorników wodnych, stopni wodnych oraz jezior podpiętrzonych, będące gruntami pokrytymi wodami powierzchniowymi przed wykonaniem urządzeń piętrzących;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

GRUPY WYSOKOŚCI

§2.2. Ilekroć w rozporządzeniu użyto określeń dotyczących:

4) grup wysokości — należy rozumieć przez to określenia zawarte w §8, — przepisów techniczno-budowlanych;

cyt. „§ 8. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujący podział budynków na grupy wysokości:

1) niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie,

2) średniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie,

3) wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie,

4) wysokościowe (WW) - powyżej 55 m nad poziomem terenu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 71

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

5) grupach wysokości — należy rozumieć przez to określenia zawarte w § 8 — rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, pózn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

( Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 )

§ 3.1.Ilekroć w rozporządzeniu są użyte określenia dotyczące:

5) grup wysokości - należy przez to rozumieć określenia zawarte w § 8 - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

( Dz. U. z 2003 nr 121 poz. 1137 )

GEODEZYJNA EWIDENCJIA SIECI UZBROJENIA TERENU

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

14) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia tere-nu, a także informacje o podmiotach władających siecią;

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

( Dz. U. z 1989 nr 30 poz. 163 z późn zm. t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635.)

UWAGA JEST NOWELIZACJA

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

2) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, zwana dalej „ewidencją” — uporządkowany zbiór informacji o przestrzennym położeniu i podstawowych danych technicznych sieci uzbrojenia terenu, a także o właścicielach oraz o jednostkach organizacyjnych zarządzających tymi sieciami, a w szczególności

informacje o:

a) rodzajach przewodów (np. kanalizacyjny, wodociągowy, ciepłowniczy, gazowy, telekomunikacyjny, elektroenergetyczny oraz inne przewody specjalne),

b) położeniu przewodu, a w szczególności: nazwie własnej oraz identyfikatorze jednostki ewidencyjnej według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, nazwie i identyfikatorze obrębu ewidencyjnego, numerach ewidencyjnych działek, numerze ewidencyjnym przewodu i opisie jego położenia, współrzędnych poziomych punktów załamania, rzędnych wysokościowych punktów charakterystycznych, gabarycie (Średnica, przekrój przewodu), identyfikatorze uzgodnionym z jednostką prowadzącą ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu,

c) nazwie, siedzibie lub adresie właściciela sieci uzbrojenia terenu oraz jednostki organizacyjnej zarządzającej ta siecią,

d) sposobie uzyskania danych o przewodach,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 2 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

( Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 455 ) – uznany za uchylony

GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

12) gleboznawczej klasyfikacji gruntów – rozumie się przez to podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na pod-stawie cech genetycznych gleb;

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

( Dz. U. z 1989 nr 30 poz. 163 z późn zm. t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635.)

UWAGA JEST NOWELIZACJA

HARMONIZACJA ZBIORÓW DANYCH

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

16) harmonizacji zbiorów danych – rozumie się przez to działania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego wykorzystywania.

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

( Dz. U. z 1989 nr 30 poz. 163 z późn zm. t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635.)

UWAGA JEST NOWELIZACJA

HAŁAS

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6) instalacji – rozumie się przez to:

a) stacjonarne urządzenie techniczne,

b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i po-łożonych na terenie jednego zakładu,

c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

HISTORYCZNY UKŁAD URBANISTYCZNY LUB RURALISTYCZNY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

12) historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny – przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg;

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871. )

HISTORYCZNY ZESPÓŁ BUDOWLANY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

13) historyczny zespół budowlany – powiązaną przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną ze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi;

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871. )

IMPORTER

21) „importer” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która wprowadza wyrób budowlany z państwa trzeciego do obrotu w Unii;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

INSTALACJA CHŁODZENIA

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

13) instalacji chłodzenia — należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia obsługujące więcej niż jedno pomieszczenie, dzięki którym następuje kontrolowane obniżenie temperatury lub wilgotności powietrza.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

(Dz. U . z 2008 r. nr 201 poz. 1240)

UWAGA JEST NOWELIZACJA:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

( Dz.U. 2014 poz. 888)

INTEGRALNOŚĆ OBSZARU NATURA 2000

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) integralności obszaru Natura 2000 – rozumie się przez to integralność obszaru Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.);

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133. )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

INF ORMACJA PRZEZNACZONA DLA ORGANU

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) informacji przeznaczonej dla organu – rozumie się przez to informację, którą w imieniu organu administracji dysponują osoby trzecie, w tym też informację, której organ ten ma prawo żądać od osób trzecich;

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133. )

INFORMACJA ZNAJDUJĄCA SIĘ W POSIADANIU ORGANU ADMINISTRACJI

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3) informacji znajdującej się w posiadaniu organu administracji – rozumie się przez to informację znajdującą się w posiadaniu organu administracji, wytworzoną przez ten organ lub otrzymaną przez organ od osoby trzeciej;

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133. )

INFORMACJ E NA TEMAT ZARZĄDZANIA PRAWAMI

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

12) informacjami na temat zarządzania prawami są informacje identyfikujące utwór, twórcę, podmiot praw autorskich lub informacje o warunkach eksploatacji utworu, o ile zostały one dołączone do egzemplarza utworu lub są przekazywane w związku z jego rozpowszechnianiem, w tym kody identyfikacyjne.

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016. )

INFORMACJA GEOLOGICZNA

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

2) informacją geologiczną – są dane i próbki geologiczne wraz z wynikami ich przetworzenia i interpretacji, w szczególności przedstawione w dokumentacjach geologicznych oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

INNE MIEJSCOWE ZAGROŻENIE

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3) innym miejscowym zagrożeniu – rozumie się przez to zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody niebędące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wy-maga zastosowania nadzwyczajnych środków;

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o ochronie przeciwpożarowej

( Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635.)

INSTALACJA MAGAZYNOWA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

10a) instalacja magazynowa – instalację używaną do magazynowania paliw gazowych, w tym bezzbiornikowy magazyn gazu ziemnego oraz pojemności magazynowe gazociągów, będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub eksploatowaną przez to przedsiębiorstwo, włącznie z częścią instalacji skroplonego gazu ziemnego używaną do jego magazynowania, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do działalności produkcyjnej, oraz instalacji służącej wyłącznie do realizacji zadań operatorów systemu przesyłowego gazowego;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

INSTA LACJA SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

10b) instalacja skroplonego gazu ziemnego – terminal przeznaczony do:

a) skraplania gazu ziemnego lub

b) sprowadzania, wyładunku i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego wraz z instalacjami pomocniczymi i zbiornikami magazynowymi wykorzystywanymi w procesie regazyfikacji i dostarczania gazu ziemnego do systemu przesyłowego – z wyłączeniem części terminalu służącej do magazynowania;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

INSTALACJA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6) instalacji – rozumie się przez to:

a) stacjonarne urządzenie techniczne,

b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i po-łożonych na terenie jednego zakładu,

c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

INSTALACJE

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

10) instalacje – urządzenia z układami połączeń między nimi;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

INSTYTUCJA KULTURY WYSPECJA LIZOWANA W OPIECE NAD ZABYTKAMI

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

5) instytucja kultury wyspecjalizowana w opiece nad zabytkami – instytucję kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, której celem statutowym jest sprawowanie opieki nad zabytkami;

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871. )

INTELIGE NTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE (ITS)

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

33) inteligentne systemy transportowe (ITS) – systemy wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, pojazdy i jego użytkowników, a także w obszarach zarządzania ruchem i zarządzania mobilnością, oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

INTERES PUBLICZNY

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) „interesie publicznym” − należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym;

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768. )

INTERFEJS

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

39) interfejs – połączenie między systemami, które zapewnia ich łączenie i współpracę;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

INTEROPERACYJNOŚĆ

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

34) interoperacyjność – zdolność systemów oraz będących ich podstawą proce-sów gospodarczych do wymiany danych, informacji i wiedzy;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

INWESTYCJA CELU PUBLICZNEGO

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) „inwestycji celu publicznego” – należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.);

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768. )

ISTOTNA ZMIANA INSTALACJI

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

7) istotnej zmianie instalacji – rozumie się przez to taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

IZBA

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) izbie — należy przez to rozumieć właściwy organ izby architektów albo izby inżynierów budownictwa, zgodnie z właściwością określoną w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pózn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. z 2006 nr 83 poz. 578 – uznany za uchylony)

JEDNOL ITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4c) jednolitych częściach wód powierzchniowych – rozumie się przez to od-dzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak:

a) jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny,

b) sztuczny zbiornik wodny,

c) struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części,

d) morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

JEDNOSTKA KOGENERACJI

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

35) jednostka kogeneracji – wyodrębniony zespół urządzeń, który może wytwarzać energię elektryczną w kogeneracji, opisany poprzez dane techniczne;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

10) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

JEDNOSTKA OSADNICZA

§ 2. 3. Ilekroć w rozporządzeniu utyte są określenia dotyczące:

1) jednostki osadniczej — należny rozumieć przez to

określenie zawarte w art. 2 pkt 1, — ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

( Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 )

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) jednostka osadnicza - wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej

wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany przez ludzi;

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

( Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141. )

JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9b) jednostce samorządu terytorialnego – należy przez to rozumieć gminę, powiat lub województwo;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 90

JEDNOSTKA WYTWÓRCZA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

43) jednostka wytwórcza – wyodrębniony zespół urządzeń należący do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

JEDNOSTKOWE NAKŁADY RZECZOWE

§ 1. 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) jednostkowych nakładach rzeczowych — należy przez to rozumieć nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i sprzętu niezbędne do wykonania jednostki przedmiarowej roboty podstawowej;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

( Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 )

JEZDNIA

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

5) jezdnia – część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

6) jezdnia – część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

KĄPIELISKO

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5a) kąpielisku – rozumie się przez to wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

KANAŁ TECHNOLOGICZNY

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

15a) kanał technologiczny – ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

KANAŁ

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) kanałach – rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

KATEGORIE ZAGROŻENIA LUDZI

§2.2. Ilekroć w rozporządzeniu użyto określeń dotyczących:

5) kategorii zagrożenia ludzi — należy rozumieć przez to określenia zawarte w § 209 ust.2, — przepisów techniczno-budowlanych;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

§ 2.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) kategorii zagrożenia ludzi — należy rozumieć przez to kategorie, o których mowa w § 209 ust. 2, — rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, pózn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

( Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 )

§ 3.1. Ilekroć w rozporządzeniu są użyte określenia dotyczące:

2) kategorii zagrożenia ludzi - należy przez to rozumieć określenia zawarte w § 209 ust. 2, - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

( Dz. U. z 2003 nr 121 poz. 1137 )

KATALOGI

§ 1. 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

3) katalogach — należy przez to rozumieć publikacje zawierające jednostkowe nakłady rzeczowe;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

( Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 )

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) karcie informacyjnej przedsięwzięcia – rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

c) rodzaju technologii,

d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

f) rozwiązaniach chroniących środowisko,

g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska sub-stancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

j) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej;

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133. )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3) kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907)

KLASA DROGI

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

4) klasie drogi - rozumie się przez to przyporządkowanie drodze odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z jej cech funkcjonalnych,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 )

KLASYFIKACJA ODCINKÓW DRÓG ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO SIECI DROGOWEJ

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

31) klasyfikacja odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej – analizę istniejącej sieci drogowej, w wyniku której wytypowane zostają odcinki dróg o dużej możliwości poprawy bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów wypadków drogowych;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

KLASYFIKACJA ODCINKÓW DRÓG ZE WZGLĘDU NA KON CENTRACJĘ WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

30) klasyfikacja odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych – analizę istniejącej sieci drogowej pod względem liczby wypadków śmiertelnych, w wyniku której wytypowane zostają najbardziej niebezpieczne odcinki dróg o dużej liczbie wypadków śmiertelnych;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

KLASYFIKACJA WODY W KĄPIELISKU

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5b) klasyfikacji wody w kąpielisku – rozumie się przez to przyporządkowanie wody w kąpielisku do odpowiedniej klasy, ze względu na jej właściwości, dokonane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie oceny jakości wody;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850.

KOŃCOWE ZUŻYCIE ENERGII BRUTTO

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

20f) końcowe zużycie energii brutto – nośniki energii dostarczone do celów energetycznych przemysłowi, sektorowi transportowemu, gospodarstwom domowym, sektorowi usługowemu, w tym świadczącemu usługi publiczne, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie ze zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz łącznie ze stratami energii elektrycznej i ciepła powstającymi podczas ich przesyłania lub dystrybucji;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

KOGENERACJA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

33) kogeneracja – równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

KOLONIA

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

2) kolonia - jednostkę osadniczą powstałą jako rezultat ekspansji miejscowości

poza obszar wcześniej istniejącej zabudowy, w szczególności: kolonię miasta,

kolonię wsi;

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

( Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm. tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141. )

KOMPENSACJA PRZYRODNICZA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

8) kompensacji przyrodniczej – rozumie się przez to zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

KOMPLEKS PODZIEMN EGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

2a) kompleksem podziemnego składowania dwutlenku węgla – jest podziemne składowisko dwutlenku węgla i otaczające je formacje geologiczne, które mogą mieć wpływ na stabilność i bezpieczeństwo pod-ziemnego składowania dwutlenku węgla;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) komunalnych osadach ściekowych – rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

KOMUNIKAT SŁOWNY

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

20) "komunikacie słownym" - rozumie się przez to ustaloną, krótką i jednoznaczną, informację słowną wypowiadaną przez człowieka lub emitowaną jako głos ludzki, nakazującą określone postępowanie w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

KONDYGNACJA NADZIEMNA

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

18) kondygnacji nadziemnej - należy przez to rozumieć każdą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

KONDYGNACJA PODZIEMNA

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

17) kondygnacji podziemnej - należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

KONSTUKCJA OPOROWA

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

16) konstrukcja oporowa – budowlę przeznaczoną do utrzymywania w stanie stateczności nasypu lub wykopu;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

KONDYGNACJA

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

16) kondygnacji - należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

§2.2. Ilekroć w rozporządzeniu użyto określeń dotyczących:

6) kondygnacji — należy rozumieć przez to określenia zawarte w § 3 pkt 16–18, — przepisów techniczno-budowlanych;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

4) kondygnacji — należy rozumieć przez to określenia zawarte w § 3 pkt 16 i 17, — rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, pózn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

( Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 )

§ 3.1. Ilekroć w rozporządzeniu są użyte określenia dotyczące:

4) kondygnacji - należy przez to rozumieć określenia zawarte w § 3 pkt 16-18, - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

( Dz. U. z 2003 nr 121 poz. 1137 )

KONTROLOWANY

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9) kontrolowanym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1096, z późn. zm.), u którego prowadzi się kontrolę wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu;

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych

( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 , z późn. zm. tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 898. )

KOORDYNOWANA SIEĆ 110 KV

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

11g) koordynowana sieć 110 kV – część sieci dystrybucyjnej 110 kV, w której przepływy energii elektrycznej zależą także od warunków pracy sieci przesyłowej;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

KOPALINA WYDOBYTA

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

3) kopaliną wydobytą – jest całość kopaliny odłączonej od złoża;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

KOPALINY – WODY LE CZNICZE, WODY TERMALNE, SOLANKI

Art. 5.

1. Kopalinami nie są wody, z wyjątkiem wód leczniczych, wód termalnych i solanek.

2. Wodą:

1) leczniczą jest woda podziemna, która pod względem chemicznym i mikrobiologicznym nie jest zanieczyszczona, cechuje się naturalną zmiennością cech fizycznych i chemicznych, o zawartości:

a) rozpuszczonych składników mineralnych stałych – nie mniej niż 1000 mg/dm3 lub

b) jonu żelazawego – nie mniej niż 10 mg/dm3 (wody żelaziste), lub

c) jonu fluorkowego – nie mniej niż 2 mg/dm3 (wody fluorkowe), lub

d) jonu jodkowego – nie mniej niż 1 mg/dm3 (wody jodkowe), lub

e) siarki dwuwartościowej – nie mniej niż 1 mg/dm3 (wody siarczkowe), lub

f) kwasu metakrzemowego – nie mniej niż 70 mg/dm3 (wody krzemowe), lub

g) radonu – nie mniej niż 74 Bq/dm3 (wody radonowe), lub

h) dwutlenku węgla niezwiązanego – nie mniej niż 250 mg/dm3, z tym że od 250 do 1000 mg/dm3 to wody kwasowęglowe, a powyżej 1000 mg/dm3 to szczawa;

2) termalną jest woda podziemna, która na wypływie z ujęcia ma temperaturę nie mniejszą niż 20°C.

3. Solanką jest woda podziemna o zawartości rozpuszczonych składników mineralnych stałych, nie mniejszej niż 35 g/dm3.

4. Wodami leczniczymi, wodami termalnymi i solankami nie są wody pochodzące z odwadniania wyrobisk górniczych.

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

KORONA DROGI

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

7) korona drogi – jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych – również z pasem dzielącym jezdnie;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

KOSZTY ŚRODOWISKOWE

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5ba) kosztach środowiskowych – rozumie się przez to wartość materialną strat w środowisku powodowanych korzystaniem z wód;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

KOSZTY POŚREDNIE

§ 1. 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

4) kosztach pośrednich — należny przez to rozumieć składnik kalkulacyjny wartości kosztorysowej, uwzględniający nieujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

( Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 )

KOSZTY UZASADNIONE

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

21) koszty uzasadnione – koszty niezbędne do wykonania zobowiązań powstałych w związku z prowadzoną przez przedsiębiorstwo energetyczne działalnością w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji, obrotu paliwami lub energią oraz przyjmowane przez przedsiębiorstwo energetyczne do kalkulacji cen i stawek opłat ustalanych w taryfie w sposób ekonomicznie uzasadniony, z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców; koszty uzasadnione nie są kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

KOSZTY ZASOBOWE

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5bb) kosztach zasobowych – rozumie się przez to wartość utraconych korzyści, które mogłyby być osiągnięte, gdyby zasoby wodne i ich zdolność do samoodtwarzania nie były zmniejszane przez podmioty aktualnie je użytkujące;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

KRĘTOŚĆ ODCINKA DROGI

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

15) krętości odcinka drogi - rozumie się przez to stosunek sumy bezwzględnych wartości kątów zwrotu kierunków trasy drogi wyrażonych w stopniach do jego długości wyrażonej w kilometrach.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 )

KRAJOBRAZ KULTUROWY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

14) krajobraz kulturowy – przestrzeń historycznie ukształtowaną w wyniku działalności człowieka, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze;

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871. )

KRAJOWA BAZA DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TERENU

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

14a) krajowej bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – rozumie się przez to bazę danych o szczegółowości właściwej dla bazy danych obiektów topograficznych;

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

( Dz. U. z 1989 nr 30 poz. 163 z późn zm. t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635.)

UWAGA JEST NOWELIZACJA

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) krajowej deklaracji zgodności – należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną;

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych

( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 , z późn. zm. tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 898. )

KRAJOWY W SKAŹNIK ŚREDNIEGO NARAŻENIA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

8c) krajowym wskaźniku średniego narażenia – rozumie się przez to średni po-ziom substancji w powietrzu wyznaczony na podstawie pomiarów przeprowadzonych na obszarach tła miejskiego w miastach o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracjach na terenie całego kraju, wykorzystywany do określenia i dotrzymania krajowego celu redukcji narażenia oraz dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

KRAJOWY CEL REDUKCJI NARAŻENIA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

8b) krajowym celu redukcji narażenia – rozumie się przez to procentowe zmniejszenie krajowego wskaźnika średniego narażenia dla roku odniesienia, w celu ograniczenia szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi, który ma być osiągnięty w określonym terminie;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

KRA JOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym – rozumie się przez to integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o ochronie przeciwpożarowej

( Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635.)

KUBATURA BRUTTO BUDYNKU

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

24) kubaturze brutto budynku - należy przez to rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:

a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady,

b) nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

LOTNISKO

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

8a) lotnisku – rozumie się przez to także port lotniczy oraz lądowisko;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

LOKAL UŻYTKOWY

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

14) lokalu użytkowym - należy przez to rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

LINIE ROZGRANICZAJĄCE DROGĘ

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

3) liniach rozgraniczających drogę - rozumie się przez to granice terenów przeznaczonych na pas drogowy lub pasy drogowe ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w wypadku autostrady - w decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady; w liniach rozgraniczających drogi na terenie zabudowy (ulicy) mogą znajdować się również urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z funkcją komunikacyjną drogi,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 )

LINIA BEZPOŚREDNIA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

11f) linia bezpośrednia – linię elektroenergetyczną łączącą wydzieloną jednostkę wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio z odbiorcą lub linię elektroenergetyczną łączącą jednostkę wytwarzania energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego z instalacjami należącymi do tego przedsiębiorstwa albo instalacjami należącymi do przedsiębiorstw od niego zależnych;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

ŁĄCZNOŚĆ PUBLICZNA

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

18) łączności publicznej – należy przez to rozumieć infrastrukturę telekomunikacyjną służącą zapewnieniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego.

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

ŁAD PRZESTRZENNY

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) „ładzie przestrzennym” − należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768. )

MAŁA INSTALACJA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

20c) mała instalacja – odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

MAGAZYNOWANIE ODPADÓW

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) magazynowaniu odpadów – rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,

b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,

c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

§ 5. Mapy, o których mowa w § 4, zwane dalej „mapami do celów projektowych”, powinny

obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie

konieczności ustalenia strefy ochronnej — także teren tej strefy.

§6.1. Treść mapy do celów projektowych, poza elementami stanowiącymi treść mapy zasadniczej łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości (działek), powinna zawierać:

1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody,

3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

2. Skalę map do celów projektowych należy dostosować do rodzaju i wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym:

1) skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500,

2) skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000,

3) skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000.

3.Wielkość obszaru, o którym mowa w § 5, oraz skalę map do celów projektowych dla danej inwestycji określa w razie potrzeby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

( Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133 )

MAPA TOPOGRAFICZNA

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6) mapie topograficznej – rozumie się przez to opracowanie kartograficzne o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki;

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

( Dz. U. z 1989 nr 30 poz. 163 z późn zm. t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635.)

UWAGA JEST NOWELIZACJA

MAPA ZASADNICZA

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

7) mapie zasadniczej – rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych;

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

( Dz. U. z 1989 nr 30 poz. 163 z późn zm. t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635.)

UWAGA JEST NOWELIZACJA

MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE POŻAROWO

§2.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) materiałach niebezpiecznych pożarowo — należy przez to rozumieć:

a) gazy palne,

b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 °C),

c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,

d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,

e) materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne,

f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,

g) materiały mające skłonności do samozapalenia,

h) materiały inne niż wymienione w lit. a—g, jeśli sposób ich składowania, przetwarzania lub innego wykorzystania może spowodować powstanie pożaru;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

METODYKA REFERENCYJNA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9) metodyce referencyjnej – rozumie się przez to określoną na podstawie usta-wy metodę pomiarów lub badań, która może obejmować w szczególności sposób poboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych danych, a także metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji oraz energii w środowisku;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

MIASTO

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

3) miasto - jednostkę osadniczą o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych posiadającą prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym odrębnymi przepisami;

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

( Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm. tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141. )

MIEJSCE PRACY

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

7b) "miejscu pracy" - rozumie się przez to miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp w związku z wykonywaniem pracy;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

MI EJSCE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5c) miejscu wykorzystywanym do kąpieli – rozumie się przez to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

MIEJSCOWOŚĆ NIEZAMIESZKANA

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

5) miejscowość niezamieszkana - miejscowość, w której nie przebywa stale lub nie jest zameldowana na pobyt stały co najmniej jedna osoba;

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

( Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm. tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141. )

MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANA

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

6) miejscowość zamieszkana - miejscowość, w której stale przebywa lub jest zameldowana na pobyt stały co najmniej jedna osoba;

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

( Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm. tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141. )

MIEJSCOWOŚĆ

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

4) miejscowość - jednostkę osadniczą lub inny obszar zabudowany odróżniające się od innych miejscowości odrębną nazwą, a przy jednakowej nazwie - odmiennym określeniem ich rodzaju;

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

( Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm. tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141. )

MIEJSKI OBSZAR FUN KCJONALNY OŚRODKA WOJEWÓDZKIEGO

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6b) „miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego” – należy przez to rozumieć typ obszaru funkcjonalnego obejmującego miasto będące siedzibą władz samorządu województwa lub wojewody oraz jego bezpośrednie otoczenie powiązane z nim funkcjonalnie;

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768. )

MIESZKANIE

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

9) mieszkaniu - należy przez to rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

MIKROINSTALACJA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

20b) mikroinstalacja – odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO

27) „mikroprzedsiębiorstwo” oznacza mikroprzedsiębiorstwo spełniające wymogi definicji zawartej w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich ( 1 );

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

MINISTER

§ 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o:

4) ministrach – rozumie się przez to Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów pełniących funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, pod-porządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, a także kierowników innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiających sprawy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 4;

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego

( Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 183. )

MORSKIE WODY WEWNĘTRZNE

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6) morskich wodach wewnętrznych – rozumie się przez to wody, określone zgodnie z ustawą o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

NADAWANIE UTWORU

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

4) nadawaniem utworu jest jego rozpowszechnianie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy;

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016. )

NAJEM EGZEMPLARZY UTWORU

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

7) najmem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania w celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej;

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016. )

NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907)

NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

10) najlepszych dostępnych technikach – rozumie się przez to najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeże-li nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość, z tym że pojęcie:

a) „technika” oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana,

b) „dostępne techniki” oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, a które to techniki prowadzący daną działalność może uzyskać,

c) „najlepsza technika” oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

NATĘŻENIE MIARODAJNE RUCHU

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

14) natężeniu miarodajnym ruchu - rozumie się przez to natężenie ruchu występujące w roku prognozy, wyrażone liczbą pojazdów na godzinę (P/h),

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 )

NEWRALGICZNE ROBOTY BUDOWLANE

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5a) newralgicznych robotach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty budowlane do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907)

NEWRALGICZNE USŁUGI

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5c) newralgicznych usługach – należy przez to rozumieć usługi do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je zawierają;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907)

NEWRALGICZNY SPRZĘT

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5b) newralgicznym sprzęcie – należy przez to rozumieć sprzęt do celów bezpieczeństwa, który wiąże się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymaga ich wykorzystania lub je zawiera;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907)

NIELEGAL NE POBIERANIE PALIW LUB ENERGII

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

18) – pobieranie paliw lub energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu po-miarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

NIERUCHOMOŚĆ PODOBNA

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

16) nieruchomości podobnej – należy przez to rozumieć nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

NOŚNOŚĆ SZCZELNO ŚĆ I IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA (REI)

§1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

16) nośność, szczelność i izolacyjność ogniowa (REI) - oznaczanie klasy odporności ogniowej charakteryzującej się nośnością ogniową (R), szczelnością ogniową (E), izolacyjnością ogniową (I);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słupce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz 2063 )

NORMA ZHARMONIZOWANA

11) „norma zharmonizowana” oznacza normę przyjętą przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

NORMALNY UKŁAD PRACY SIECI

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

31) normalny układ pracy sieci – układ pracy sieci i przyłączonych źródeł wy-twórczych, zapewniający najkorzystniejsze warunki techniczne i ekonomiczne transportu energii elektrycznej oraz spełnienie kryteriów niezawodności pracy sieci i jakości energii elektrycznej dostarczanej użytkownikom sieci;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

OBIE KT BUDOWLANY ZAKŁADU GÓRNICZEGO

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

4) obiektem budowlanym zakładu górniczego – jest znajdujący się poza podziemnym wyrobiskiem górniczym obiekt zakładu górniczego będący obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.4)), służący bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą w zakresie:

a) wydobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny wraz z pozostającym w związku technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopaliny do sprzedaży, albo

b) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, albo

c) podziemnego składowania odpadów, albo

d) podziemnego składowania dwutlenku węgla;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

OBIEKT BUDOWLANY

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

3) „obiekty budowlane” oznaczają budynki i budowle;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

§ 2. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o obiekcie budowlanym, należy rozumieć przez to obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pózn. zm.4).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

( Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 )

§ 3. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest użyte określenie "obiekt budowlany", należy przez to rozumieć określenie zawarte w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

( Dz. U. z 2003 nr 121 poz. 1137 )

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5d) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907)

2. Pojęcia podstawowe

Przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)

( Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 170 )

OBIEKT FIZJOGRAFICZNY

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

7) obiekt fizjograficzny - wyodrębniony składnik środowiska geograficznego, w szczególności: nizinę, wyżynę, wzgórze, pasmo górskie, górę, szczyt góry, przełęcz, dolinę, kotlinę, jaskinię, rzekę, kanał, jezioro, zatokę, bagno, staw, sztuczny zbiornik wodny, wodospad, las, kompleks leśny, uroczysko, półwysep, wyspę;

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

( Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm. tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141. )

OBIEKT LINIOWY

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3a) obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, ruro-ciąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

OBIEKT MOSTOWY

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

13) obiekt mostowy – budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samo-dzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

OBIEKTY INŻYNIERII L Ą DOWEJ I WODNEJ

2. Pojęcia podstawowe

Obiekty inżynierii l ą dowej i wodnej są to wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki, tj.: drogi kołowe, drogi kolejowe, mosty, autostrady, drogi lotniskowe, zapory wodne, itp.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)

( Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 170 )

OBRÓT

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

6) obrót – działalność gospodarczą polegającą na handlu hurtowym albo detalicznym paliwami lub energią;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

OBSZAR ANALIZOWANY

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

4) obszarze analizowanym — należy przez to rozumieć teren określony i wyznaczony granicami, którego funkcję zabudowy i zagospodarowania oraz cechy zabudowy i zagospodarowania analizuje się w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r.

w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

( Dz. U. z 2003 nr 164 poz. 1588 )

OBSZAR CICHY POZA AGLOMERACJĄ

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

10b) obszarze cichym poza aglomeracją – rozumie się przez to obszar, który nie jest narażony na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego lub pochodzącego z działalności rekreacyjno-wypoczynkowej;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

OBSZAR CICHY W AGLOMERACJI

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

10a) obszarze cichym w aglomeracji – rozumie się przez to obszar, na którym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem hałasu LDWN;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

OBSZAR DORZECZA

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6a) obszarze dorzecza – rozumie się przez to obszar lądu i morza, składający się z jednego lub wielu sąsiadujących ze sobą dorzeczy wraz ze związanymi z nimi wodami podziemnymi, morskimi wodami wewnętrznymi, wodami przejściowymi i wodami przybrzeżnymi, będący główną jednostką przestrzenną gospodarowania wodami;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

OBSZAR FUNKCJONALNY

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6a) „obszarze funkcjonalnym” – należy przez to rozumieć obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju;

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768. )

OBSZAR GÓRNICZY

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

5) obszarem górniczym – jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, podziemnego bez-zbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

OBSZAR NARAŻON Y NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6b) obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – rozumie się przez to określone we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

20) obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

OBSZAR S ZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6c) obszarach szczególnego zagrożenia powodzią – rozumie się przez to:

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat,

b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,

c) obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne,

d) pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

OBSZAR TŁA MIEJSKIEGO

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

10d) obszarze tła miejskiego – rozumie się przez to obszar miasta, w którym poziomy substancji w powietrzu są reprezentatywne dla narażenia ludności zamieszkującej tereny miejskie na działanie substancji;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

OBSZAR ZABUDOWANY

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

15) obszar zabudowany – obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

OBSZAR NATURA 2000

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6) obszarze Natura 2000 – rozumie się przez to obszary, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 tej ustawy;

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133. )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZAR NATURA 2000

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

7) ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – rozumie się przez to ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ograniczoną do badania oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133. )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

8) ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – rozumie się przez to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności:

a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,

c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu;

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133. )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

OBYWATELE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Art. 4a. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez to obywateli państw członkowskich, o których mowa w ust. 1, a także członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.) oraz obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650).

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa

( Dz. U. z 2014 poz. 1946)

OCENA WPŁYWU PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

28) ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego – strategiczną analizę wpływu wariantów planowanej drogi na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w sieci dróg publicznych znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanej drogi;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

OCHRONA DROGI

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

21) ochrona drogi – działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

OCHRONA ŚRODOWISKA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13) ochronie środowiska – rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:

a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

ODBIORCA KOŃCOWY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

13a) odbiorca końcowy – odbiorcę dokonującego zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

ODBIORCA PALIW GAZOWYCH, ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB CIEPŁA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

13b) odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym – odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

ODBIORCA PRZEMYSŁOWY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

20e) odbiorca przemysłowy – odbiorcę końcowego, którego główną działalnością gospodarczą jest działalność w zakresie:

a) wydobywania węgla kamiennego lub rud metali nieżelaznych,

b) produkcji wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem produkcji mebli,

c) produkcji papieru i wyrobów z papieru,

d) produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych,

e) produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,

f) produkcji szkła i wyrobów ze szkła,

g) produkcji ceramicznych materiałów budowlanych,

h) produkcji metali,

i) produkcji elektrod węglowych i grafitowych, styków i pozostałych elektrycznych wyrobów węglowych i grafitowych,

j) produkcji żywności;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

ODBIORC A WRAŻLIWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

13c) odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

O DBIORCA WRAŻLIWY PALIW GAZOWYCH

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

13d) odbiorca wrażliwy paliw gazowych – osobę, której przyznano ryczałt na zakup opału w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

ODBIORCA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

13) odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na pod-stawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

22) odnawialnym źródle energii – należy przez to rozumieć odnawialne źródło energii, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238);

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

20) odnawialne źródło energii – źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

ODPADY KOMUNALNE

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

7) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

ODPADY MEDYCZNE

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

8) odpadach medycznych – rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i do-świadczeń naukowych w zakresie medycyny;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Art. 3.

4. Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określa załącznik nr 3 do ustawy.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

ODPADY OBOJĘTNE

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9) odpadach obojętnych – rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku są nieznaczne, a w szczególności nie stanowią zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

10) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

ODPADY WETERYNARYJNE

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

11) odpadach weterynaryjnych – rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

ODPADY Z WYPADKÓW

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13) odpadach z wypadków – rozumie się przez to odpady powstające podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem:

a) odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, w rozumieniu art. 3 pkt 23 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);

b) odpadów powstałych w wyniku szkody w środowisku, o której mowa w art. 6 pkt 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.);

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

ODPADY ZIELONE

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

12) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

ODPADY

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

12) odpadach – rozumie się przez to odpady w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i 888);

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6) odpadach – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

ODTWORZENIE UTWORU

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

9) odtworzeniem utworu jest jego udostępnienie bądź przy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany, bądź przy pomocy urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany;

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016. )

ODZYSK

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

14) odzysku – rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

ODZYSK ENERGII

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

15) odzysku energii – rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

11) oddziaływaniu na środowisko – rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

Art. 3.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o oddziaływaniu na środowisko rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi.

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133. )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

OFERTA CZĘŚCIOWA

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6) ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907)

OFERTA WARIANTOWA

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

7) ofercie wariantowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907)

OGRANICZANIE EMISJI DO WÓD

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6d) ograniczaniu emisji do wód – rozumie się przez to działania mające na celu ograniczenie emisji bezpośrednio do wód lub do ziemi, w szczególności przez nieprzekraczanie dopuszczalnych wartości emisji, a także ograniczenia i warunki odnoszące się do sposobu oddziaływania, rodzaju lub innych niż rodzaj cech emisji oraz do ustanowionych na potrzeby działalności za-kładów norm mających wpływ na wielkość emisji do wód lub do ziemi;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

OK REŚLANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6a) określaniu wartości nieruchomości – należy przez to rozumieć określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

OLEJE ODPADOWE

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

16) olejach odpadowych – rozumie się przez to wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone, w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

OPŁATA ADIACENCKA

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

11) opłacie adiacenckiej – należy przez to rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także po-działem nieruchomości;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

OPERATOR SIEC I TRANSPORTOWEJ DWUTLENKU WĘGLA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

28a) operator sieci transportowej dwutlenku węgla – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem dwutlenku węgla, odpowiedzialne za ruch sieciowy sieci transportowej dwutlenku węgla, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tej sieci, jej eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

O PERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

25) operator systemu dystrybucyjnego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmują-ce się dystrybucją paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym gazowym albo systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

OPERATOR SYSTEMU MAGAZYNOWANIA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

26) operator systemu magazynowania – przedsiębiorstwo energetyczne zajmują-ce się magazynowaniem paliw gazowych, odpowiedzialne za eksploatację instalacji magazynowej;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

OPERATOR SYSTEMU POŁĄCZONEGO

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

28) operator systemu połączonego – przedsiębiorstwo energetyczne zarządzające systemami połączonymi gazowymi albo systemami połączonymi elektroenergetycznymi, w tym systemem przesyłowym i dystrybucyjnym, albo systemem przesyłowym, dystrybucyjnym, magazynowania lub skraplania gazu ziemnego;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

OPERATOR SYSTEMU PRZESYŁOWEGO

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

24) operator systemu przesyłowego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym gazowym albo systemie przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

OPERATOR S YSTEMU SKRAPLANIA GAZU ZIEMNEGO

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

27) operator systemu skraplania gazu ziemnego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się skraplaniem gazu ziemnego, sprowadzaniem, wyładunkiem lub regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego, odpowiedzialne za eksploatację instalacji tego gazu;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

O PUBLIKOWANIE RÓWNOCZESNE UTWORU

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

2) opublikowaniem równoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w okresie trzydziestu dni od jego pierwszej publikacji;

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016. )

ORGAN ADMINISTRACJI

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

14) organie administracji – rozumie się przez to:

a) ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego,

b) inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowi-ska i jego ochrony;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9) organie administracji – rozumie się przez to:

a) ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego,

b) inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony;

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133. )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

§ 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o:

3) organach administracji publicznej – rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2;

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego

( Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 183. )

ORGAN OCHRONY ŚRODOWISKA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

15) organie ochrony środowiska – rozumie się przez to organy administracji po-wołane do wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, stosownie do ich właściwości określonej w tytule VII w dziale I;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

ORGAN SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

19) organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

ORGANIZACJA EKOLOGICZNA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

16) organizacji ekologicznej – rozumie się przez to organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona środowiska;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

10) organizacji ekologicznej – rozumie się przez to organizację społeczną, której statutowym celem jest ochrona środowiska;

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133. )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

ORGANIZACJE ZAWODOWE

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

15) organizacjach zawodowych – należy przez to rozumieć stowarzyszenia i związki stowarzyszeń zrzeszające osoby zawodowo wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

ORGANIZACJE SPOŁECZNE

§ 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o:

5) organizacjach społecznych – rozumie się przez to organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne;

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego

( Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 183. )

ORGANIZATOR

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

7a) organizatorze – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która podjęła się zorganizowania kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz uzyskała na to zgodę właściciela wody i przyległego gruntu lub która prowadzi kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

ORGANY JED NOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego jest mowa o:

6) organach jednostek samorządu terytorialnego – rozumie się przez to organy gminy, powiatu, województwa, związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe kolegia odwoławcze.

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego

( Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 183. )

OSADA

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

8) osada - niewielką jednostkę osadniczą na terenie wiejskim o odmiennym (wyróżniającym się) charakterze zabudowy albo zamieszkaną przez ludność związaną z określonym miejscem lub rodzajem pracy, w szczególności: osadę młyńską, osadę leśną, osadę rybacką, osadę kolejową, osadę po byłym państwowym gospodarstwie rolnym; osada może być samodzielna lub może stanowić część innej jednostki osadniczej;

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

( Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141. )

OSŁONA HYDROLOGICZNO - METEOROLOGICZNA

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

8) osłonie hydrologiczno-meteorologicznej – rozumie się przez to zespół czynności polegających na wykonywaniu i udostępnianiu prognoz meteorologicznych oraz hydrologicznych, mających na celu informowanie społeczeństwa i administracji publicznej o zjawiskach meteorologicznych oraz hydro-logicznych, a także ostrzeganie przed nimi;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

OSŁONA

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) "osłonie" - rozumie się przez to element lub zestaw elementów konstrukcyjnych służący do ochrony człowieka przed niebezpiecznymi lub uciążliwymi wpływami pracujących części, mechanizmów i układów roboczych maszyny lub innego urządzenia technicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

OSIEDLE

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

9) osiedle - zespół mieszkaniowy stanowiący integralną część miasta lub wsi;

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

( Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm. tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141. )

OSNOWA GEODEZYJNA

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) osnowach geodezyjnych – rozumie się przez to usystematyzowany zbiór punktów geodezyjnych, dla których określono matematycznie ich wzajemne położenie i dokładność usytuowania;

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

( Dz. U. z 1989 nr 30 poz. 163 z późn zm. t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635.)

UWAGA JEST NOWELIZACJA

OSOBA BLISKA

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13) osobie bliskiej – należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

OTOCZENIE

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

15) otoczenie – teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871. )

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Art. 4a. 1.

Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich rozumie się przez to państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa

( Dz. U. z 2014 poz. 1946)

PALIWA GAZOWE

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

3a) paliwa gazowe – gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

PALIWA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

3) paliwa – paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

PALIWO PŁYNNE KLASY III

§2.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

8) paliwie płynnym klasy III — należy rozumieć przez to określenie zawarte w§ 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 oraz z 2007 r. Nr 240, poz. 1753).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

PARA METRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

16) „parametrach i wskaźnikach urbanistycznych” − należy przez to rozumieć parametry i wskaźniki ustanawiane w dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 4, art. 16 ust. 2 i art. 40;

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768. )

PAS AWARYJNEGO POSTOJU, "PAS AWARYJNY"

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

7) pasie awaryjnego postoju, zwanym dalej "pasem awaryjnym" - rozumie się przez to część pobocza służącą do zatrzymywania się i postoju pojazdów unieruchomionych z przyczyn technicznych,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 )

PAS DROGOWY

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

PAS DZIELĄCY

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

8) pasie dzielącym:

a) środkowym pasie dzielącym - rozumie się przez to część drogi stanowiącą rozdzielenie jezdni przeznaczonych dla przeciwnych kierunków ruchu,

b) bocznym pasie dzielącym - rozumie się przez to część drogi stanowiącą rozdzielenie jezdni o różnych funkcjach,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 )

PAS PRZECIWPOŻAROWY

§2.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) pasie przeciwpożarowym — należy przez to rozumieć system drzewostanów różnej szerokości poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym lub powierzchni wylesionych i oczyszczonych do warstwy mineralnej;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

PAS RUCHU DLA ROWERÓW

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

5a) pas ruchu dla rowerów – część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

PAS RUCHU

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

7) pas ruchu – każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony zna-kami drogowymi;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

PCB

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

17) PCB – rozumie się przez to substancje, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

17) PCB – rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

PIWNICA

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

21) piwnicy - należy przez to rozumieć kondygnację podziemną lub najniższą nadziemną bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

PLAN MIEJSCOWY

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) planie miejscowym – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

POBOCZE

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

8) pobocze – część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

PODANIE INFOR MACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

11) podaniu informacji do publicznej wiadomości – rozumie się przez to:

a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego w sprawie,

b) ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie,

c) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, a w przypadku projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa – w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu,

d) w przypadku gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na terenie innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot postępowania – także przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania;

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133. )

PODMIOT GOSPODARCZY

18) „podmiot gospodarczy” oznacza producenta, importera, dystrybutora lub upoważnionego przedstawiciela;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

POD MIOT KORZYSTAJĄCY ZE ŚRODOWISKA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

20) podmiocie korzystającym ze środowiska – rozumie się przez to:

a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn.), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

PODMIOT ODPOWIED ZIALNY ZA BILANSOWANIE HANDLOWE

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

42) podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe – osobę fizyczną lub prawną uczestniczącą w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy z operatorem systemu przesyłowego, zajmującą się bi-lansowaniem handlowym użytkowników systemu;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

PODZIE MNE SKŁADOWISKO DWUTLENKU WĘGLA

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

5a) podziemnym składowiskiem dwutlenku węgla – jest część górotworu o określonej pojemności wykorzystywana w celu trwałego przechowywania dwutlenku węgla, połączona z powierzchniową instalacją zatłaczającą;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

PODZIEMNE SKŁADOWISKO ODPADÓW

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

6) podziemnym składowiskiem odpadów – jest część górotworu, w tym pod-ziemne wyrobisko górnicze, wykorzystywana w celu unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

POJEMNOŚCI MAGAZYNOWE GAZOCIĄGÓW

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

10c) pojemności magazynowe gazociągów – pojemności umożliwiające magazynowanie gazu ziemnego pod ciśnieniem w sieciach przesyłowych lub w sieciach dystrybucyjnych z wyłączeniem instalacji służących wyłącznie do realizacji zadań operatora systemu przesyłowego;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942.)

POKRZYWDZONY

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

5) „pokrzywdzonym” — rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub inna jednostkę organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone działaniem lub zaniechaniem działania członka izby samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, zwanego dalej „samorządem zawodowym”.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 października 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

( Dz. U. z 2002 Nr 194 poz. 1635 )

DO NOWELIZACJI W ZWIĄZKU Z DEREGULACJĄ

POMIESZCZENIE PRACY

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

3) "pomieszczeniu pracy" - rozumie się przez to pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których:

a) łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej jest krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem albo konserwacją urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,

b) mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi, bez zastosowania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,


c) jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich pracowników zajmujących się obsługą;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

POMIESZCZENIE CZASOWEJ PRACY

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

5) "pomieszczeniu czasowej pracy" - rozumie się przez to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

POLE ELEKTOMAGNETCZNE

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

18) polach elektromagnetycznych – rozumie się przez to pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

POMIESZCZENIA NIE PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI

§ 5.

1. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt ludzi pomieszczeń, w których:

1) łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,

2) mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę, bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony osobistej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,

3) jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich osób zajmujących się obsługą.

2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

POMIESZCZE NIA PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI

§ 4.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielą się na:

1) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny,

2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

POMIESZCZENIE HIGIENICZNOSANITARNE

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) "pomieszczeniach higienicznosanitarnych" - rozumie się przez to szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustępy, palarnie, jadalnie, z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do ogrzewania się pracowników oraz pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży roboczej lub ochronnej;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

13) pomieszczeniu gospodarczym - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

POMIESZCZENIE MIESZKALNE

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

10) pomieszczeniu mieszkalnym - należy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

POMIESZCZENIE POMOCNICZE

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

11) pomieszczeniu pomocniczym - należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

POMIESZCZENIE STAŁEJ PRACY

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

4) "pomieszczeniu stałej pracy" - rozumie się przez to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

12) pomieszczeniu technicznym - należy przez to rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

PONOWNE UŻYCIE

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

18) ponownym użyciu – rozumie się przez to działanie polegające na wykorzystywaniu produktów lub części produktów niebędących odpadami ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

POPRZEDNI WŁAŚCICIEL

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) poprzednim właścicielu – należy przez to rozumieć osobę, która została pozbawiona prawa własności nieruchomości wskutek jej wywłaszczenia albo przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych tytułów;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907)

POSZUKIWANIE

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

7) poszukiwaniem – jest wykonywanie prac geologicznych w celu ustalenia i wstępnego udokumentowania złoża kopaliny, wód podziemnych albo kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

POŚREDNIK W OBROCIE ODPADAMI

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

20) pośredniku w obrocie odpadami – rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

POWAŻNA AWARIA PRZEMYSŁOWA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

24) poważnej awarii przemysłowej – rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

POWAŻNA AWARIA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

23) poważnej awarii – rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

POWIERZCHNIA ZIEMI

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

25) powierzchni ziemi – rozumie się przez to naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz znajdującą się pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, z tym że pojęcie „gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

POWIETRZE

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

26) powietrzu – rozumie się przez to powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

POW SZECHNA TAKSACJIA NIERUCHOMOŚCI

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13) powszechnej taksacji nieruchomości – rozumie się przez to wycenę nieruchomości, realizowaną według odrębnych przepisów;

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

( Dz. U. z 1989 nr 30 poz. 163 z późn zm. t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635.)

UWAGA JEST NOWELIZACJA

POZOSTAŁE DEFINICJE (NIEBUDOWLANE) Prawo o ruchu drogowym

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

17) uczestnik ruchu – pieszego, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze;

18) pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, moto-rower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

19) kolumna pieszych – zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub dowódcę;

20) kierujący – osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie;

21) kierowca – osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem;

22) szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i do-stosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;

23) ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przy-spieszenia kroku;

24) ruch kierowany – ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę;

25) niedostateczna widoczność – widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu;

26) wymijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku;

27) omijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;

28) wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku;

29) zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każ-de unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów;

30) postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę;

31) pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane;

32) pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego;

33) pojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;

34) pojazd wolnobieżny – pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego;

35) pojazd członowy – zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą;

35a) pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy;

35b) ładunek niepodzielny – ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków;

35c) pilot – osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu;

36) pojazd specjalny – pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji;

37) pojazd używany do celów specjalnych – pojazd samochodowy przystosowany w sposób szczególny do przewozu osób lub ładunków, używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczną, kontrolę skarbową, Służbę Celną, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Inspekcję Transportu Drogowego i Służbę Więzienną;

38) pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego;

39) pojazd zabytkowy – pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z od-rębnymi przepisami;

40) samochód osobowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu;

41) autobus – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

41a) autobus szkolny – autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej „autobus szkolny”;

42) samochód ciężarowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą;

42a) ciągnik samochodowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyj-nie wyłącznie do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy;

42b) czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:

a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,

b) w przypadku przewozu osób 400 kg;

42c) czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

43) taksówka – pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za ustaloną na podstawie taksometru opłatą;

44) ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącz-nie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych;

45) motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;

46) motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

47) rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o na-pięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

47a) wózek rowerowy – pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, które-go moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

48) wózek inwalidzki – pojazd konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się osoby niepełnosprawnej, napędzany siłą mięśni lub za pomocą silnika, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do prędkości pieszego;

49) zespół pojazdów – pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania;

49a) kolejka turystyczna – zespół pojazdów składający się z ciągnika rolnicze-go, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, albo pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób, wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych;

50) przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;

51) przyczepa lekka – przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg;

52) naczepa – przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i ob-ciąża ten pojazd;

53) masa własna – masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;

54) dopuszczalna masa całkowita – największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, do-puszczonego do poruszania się po drodze;

55) rzeczywista masa całkowita – masę pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim rzeczy i osób;

56) dopuszczalna ładowność – największą masę ładunku i osób, jaką może prze-wozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu;

57) nacisk osi – sumę nacisków, jaką na drogę wywierają koła znajdujące się na jednej osi;

58) VIN – numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony przez producenta;

59) urządzenie rejestrujące – stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w po-jeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami;

60) kategoria pojazdu – klasyfikację pojazdu według wymagań homologacyjnych;

61) maksymalna masa całkowita – największą masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, określoną przez producenta pojazdu;

62) nowy pojazd – pojazd fabrycznie nowy, który nie był zarejestrowany;

63) państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

64) pojazd kompletny – pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz uzyskania założonych cech użytkowych nie wymaga kompletacji;

65) pojazd marki „SAM” – pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy, konstrukcji własnej;

66) pojazd produkowany w małych seriach – pojazd produkowany w limitowanej liczbie, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 3;

67) pojazd niekompletny – pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz uzyskania założonych cech użytkowych powinien przejść co najmniej jeden etap kompletacji;

68) pojazd skompletowany – pojazd, który w celu spełnienia wymagań technicznych oraz uzyskania założonych cech użytkowych powstał w wyniku co najmniej jednego etapu kompletacji;

69) pojazd z końcowej partii produkcji – pojazd będący częścią zapasów producenta, który nie spełnia wymagań technicznych z powodu zmiany warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa homologacji typu WE pojazdu albo świadectwa homologacji typu pojazdu, a świadectwo to utraciło ważność;

70) przedmiot wyposażenia lub część – rozumie się przez to układ, oddzielny zespół techniczny lub część, podlegające wymaganiom technicznym określonym w dziale III, rozdziale 1a i 1b, przepisach Unii Europejskiej dotyczących badań homologacyjnych lub regulaminach EKG ONZ, przeznaczone do zastosowania w pojeździe;

71) świadectwo homologacji typu – świadectwo homologacji typu EKG ONZ, świadectwo homologacji typu pojazdu, świadectwo homologacji typu WE;

72) świadectwo homologacji typu EKG ONZ – dokument wydany przez właściwy organ państwa – strony Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136), zwanego dalej „Porozumieniem”, stwierdzający, że typ przedmiotu wyposażenia lub części spełnia wymagania procedury homologacji typu EKG ONZ określone w regulaminach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) stanowiących załączniki do tego Po-rozumienia;

73) świadectwo homologacji typu pojazdu – dokument wydany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzający, że typ pojazdu spełnia wymagania procedury homologacji typu pojazdu;

74) świadectwo homologacji typu WE – dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzający, że typ pojazdu, typ przedmiotu jego wyposażenia lub części, spełnia wymagania procedury homologacji typu WE;

75) typ przedmiotu wyposażenia lub części – oznaczenie przedmiotów wyposażenia lub części, spełniających tę samą funkcję w pojeździe, które nie różnią się od siebie pod względem istotnych cech mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego lub ochronę środowiska, jeżeli wymagania określone w przepisach UE dotyczących badań homologacyjnych lub regulaminy EKG ONZ nie stanowią inaczej;

76) świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej stwierdzający, że pojazd spełnia odpowiednie warunki lub wymagania techniczne procedury dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;

77) świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem – dokument wydany przez właściwy organ Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzający, że sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz elementy tej instalacji spełniają wymagania procedury homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

78) typ pojazdu – oznaczenie pojazdów jednej kategorii pojazdu, które nie róż-nią się od siebie pod względem istotnych cech, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 5;

79) wprowadzenie do obrotu – odpłatne albo nieodpłatne przekazanie pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części po raz pierwszy na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej użytkownikowi;

80) wariant pojazdu – oznaczenie pojazdów jednego typu, które nie różnią się od siebie co najmniej pod względem istotnych cech, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 70zm ust. 1 pkt 5;

81) wersja pojazdu – oznaczenie pojazdów jednego wariantu, o kompletacji określonej w opisie technicznym typu pojazdu w świadectwie homologacji typu pojazdu albo świadectwie homologacji typu WE pojazdu;

82) tramwaj – pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy zasilany energią elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych;

83) trolejbus – autobus przystosowany do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

12) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

PRACE KARTOGRAFICZNE

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) pracach kartograficznych – rozumie się przez to opracowywanie, merytoryczne i techniczne redagowanie map i opracowań pochodnych oraz ich reprodukowanie;

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

( Dz. U. z 1989 nr 30 poz. 163 z późn zm. t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635.)

UWAGA JEST NOWELIZACJA

PRACE NIEBEZPIECZNE POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

§2.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

4) pracach niebezpiecznych pod względem pożarowym — należy przez to rozumieć prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

PRACE PROJEKTOWE

§ 1. 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

5) pracach projektowych — należy przez to rozumieć zakres prac projektowych określony przez zamawiającego, z uwzględnieniem odrębnych przepisów, trybu udzielenia zamówienia i specyfiki robot budowlanych;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

( Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 )

PRACE RESTAURATORSKIE

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

7) prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań;

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871. )

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wie-czystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

5) prędkości projektowej - rozumie się przez to parametr techniczno-ekonomiczny, któremu są

przyporządkowane graniczne wartości elementów drogi, proporcje między nimi oraz zakres wyposażenia drogi; prędkość projektowa nie jest związana z prędkością dopuszczalną, o której mowa w przepisach o ruchu drogowym,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 )

PRODUKTY NAFTOWE

§1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) produkty naftowe - produkty otrzymywane z ropy naftowej, a w szczególności:

a) paliwa płynne,

b) oleje opałowe,

c) gaz płynny - skroplone węglowodory gazowe (C3-C4),

d) oleje i smary;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słupce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz 2063 )

PROFIL WODY W KĄPIELISKU

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

10a) profilu wody w kąpielisku – rozumie się przez to zespół danych i informacji, dotyczących cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wody w kąpielisku oraz wód powierzchniowych, mających wpływ na jej jakość, wraz z identyfikacją i oceną przyczyn występowania zanieczyszczeń mogących wywierać niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku i stan zdrowia osób z niego korzystających;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

PRZEBUDOWA DROGI

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

18) przebudowa drogi – wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

PRZEBUDOWA

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

7a) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

PRZEDMIAR ROBÓT

§ 1. 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

6) przedmiarze robót — należy przez to rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robot w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniami zestawieniem ilości jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robot lub jednostkowych nakładów rzeczowych;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

( Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 )

PRZEDMIOT WYPOSAŻENIA LUB CZĘŚĆ

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

70) przedmiot wyposażenia lub część – rozumie się przez to układ, oddzielny zespół techniczny lub część, podlegające wymaganiom technicznym określonym w dziale III, rozdziale 1a i 1b, przepisach Unii Europejskiej dotyczących badań homologacyjnych lub regulaminach EKG ONZ, przeznaczone do zastosowania w pojeździe;

75) typ przedmiotu wyposażenia lub części – oznaczenie przedmiotów wyposażenia lub części, spełniających tę samą funkcję w pojeździe, które nie różnią się od siebie pod względem istotnych cech mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego lub ochronę środowiska, jeżeli wymagania określone w przepisach UE dotyczących badań homologacyjnych lub regulaminy EKG ONZ nie stanowią inaczej;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

PRODUCENT

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

6) producencie – należy przez to rozumieć także upoważnionego przedstawiciela producenta;

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych

( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 , z późn. zm. tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 898. )

19) „producent” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

PROCESY ENERGETYCZNE

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

7) procesy energetyczne – techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

PRĘDKOŚĆ MIARODAJNA

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

6) prędkości miarodajnej - rozumie się przez to parametr odwzorowujący prędkość samochodów osobowych w ruchu swobodnym na drodze, służący do ustalania wartości elementów drogi, które ze względu na bezpieczeństwo ruchu powinny być dostosowane do tej prędkości,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 )

PRACE GEODEZYJNE

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) pracach geodezyjnych – rozumie się przez to projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie ob-liczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i aktualizację baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją za-dań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie;

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

( Dz. U. z 1989 nr 30 poz. 163 z późn zm. t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635.)

UWAGA JEST NOWELIZACJA

PRACA GEOLOGICZNA

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

8) pracą geologiczną – jest projektowanie i wykonywanie badań oraz innych czynności, w celu ustalenia budowy geologicznej kraju, a w szczególności poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wód podziemnych oraz kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, określenia warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, a także sporządzanie map i dokumentacji geologicznych oraz projektowanie i wykonywanie badań na potrzeby wykorzystania ciepła Ziemi lub korzystania z wód podziemnych;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

POZIOM DŹWIĘKU A WYRAŻONY W DECYBELACH (dB)

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

26a) poziomie dźwięku A wyrażonym w decybelach (dB) – rozumie się przez to wartość poziomu ciśnienia akustycznego, skorygowaną według charakterystyki częstotliwościowej A, wyznaczoną zgodnie z Polską Normą;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

POWÓDŹ

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

10) powodzi – rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

POWIERZCHNIA SPRZEDAŻY

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

19) „powierzchni sprzedaży” − należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768. )

POWIAT

Art. 6. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) powiatach – rozumie się przez to również miasta na prawach powiatu.

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

PAŃSTWOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

10) państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – rozumie się przez to zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, rejestrów, wykazów, informatycznych baz danych, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych;

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

( Dz. U. z 1989 nr 30 poz. 163 z późn zm. t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635.)

UWAGA JEST NOWELIZACJA

POMIESZCZENIE O REGULOWANEJ TEMPERATURZE POWIETRZA

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

4) pomieszczeniu o regulowanej temperaturze powietrza — należy przez to rozumieć pomieszczenie, które ze względu na swoją funkcję powinno być ogrzewane lub chodzone;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

(Dz. U . z 2008 r. nr 201 poz. 1240)

UWAGA JEST NOWELIZACJA:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

( Dz.U. 2014 poz. 888)

POJAZD NIENORMATYWNY

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

25) pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 35a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448);

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

POMIAR

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

21) pomiarze – rozumie się przez to również obserwacje oraz analizy;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

POMPOWNIA PRZECIWPOŻAROWA

§2.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

3) pompowni przeciwpożarowej — należy przez to rozumieć pompownię zasilającą w wodę instalację lub sieć wodociągową przeciwpożarową;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

POSIADACZ ODPADÓW

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

19) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

POTOKI GÓRSKIE

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9) potokach górskich – rozumie się przez to cieki naturalne o łącznych poniż-szych cechach:

a) powierzchnia zlewni jest nie większa niż 180 km2,

b) stosunek przepływu o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% do przepływu średniego z wielolecia jest większy niż 120,

c) spadek zwierciadła jest nie mniejszy niż 0,3%;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

2. Pojęcia podstawowe

Za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

( Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 170 )

POZIOM INFORMOWANIA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

28a) poziomie informowania – rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń wrażliwych grup ludności, w przypadku którego niezbędna jest natychmiastowa i właściwa informacja;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

POZIOM SUBSTANCJI W POWIETRZU

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

28) poziomie substancji w powietrzu – rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu w odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni, przy czym:

a) poziom dopuszczalny – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany; poziom dopuszczalny jest standardem jakości powietrza,

b) poziom docelowy – jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; poziom ten ustala się w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość,

c) poziom celu długoterminowego – jest to poziom substancji, poniżej którego, zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdo-podobny; poziom ten ma być osiągnięty w długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

POZW OLENIE BEZ PODANIA JEGO RODZAJU

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

29) pozwoleniu, bez podania jego rodzaju – rozumie się przez to pozwolenie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, o którym mowa w art. 181 ust. 1;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

POZIOM TERENU

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

15) poziomie terenu - należy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

PRACE KONSERWATORSKIE

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

6) prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań;

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871. )

PROJEKT DEMONSTRACYJNY WYCHWYT U I SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA

Art. 1.

3. Przez projekt demonstracyjny wychwytu i składowania dwutlenku węgla należy rozumieć przedsięwzięcie polegające na wychwytywaniu, przesyłaniu i podziemnym składowaniu dwutlenku węgla, spełniające kryteria dotyczące projektów demonstracyjnych określone w decyzji Komisji nr 2010/670/UE z dnia 3 listopada 2010r. ustanawiającej kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 290 z 06.11.2010, str. 39), które jest realizowane w celu sprawdzenia:

1) skuteczności i przydatności stosowania technologii wychwytu i składowania dwutlenku węgla w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla;

2) bezpieczeństwa stosowania technologii wychwytu i składowania dwutlenku węgla dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska;

3) potrzeby i zasadności dopuszczenia do stosowania technologii wychwytu i składowania dwutlenku węgla na skalę przemysłową.

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

PROWADZĄCY INSTALACJĘ

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

31) prowadzącym instalację – rozumie się przez to podmiot uprawniony na pod-stawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

PRZEDSIĘBIORCA

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

9) przedsiębiorcą – jest ten, kto posiada koncesję na prowadzenie działalności regulowanej ustawą;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

12) przedsiębiorstwo energetyczne – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie:

a) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi albo

b) przesyłania dwutlenku węgla;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

PRZEDSIĘBIORSTWO POWIĄZANE

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

46) przedsiębiorstwo powiązane – jednostkę powiązaną z jednostką w rozumieniu art. 3 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613);

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

PRZEDS IĘBIORSTWO ZINTEGROWANE PIONOWO

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

12a) przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo – przedsiębiorstwo energetyczne lub grupę przedsiębiorstw, których wzajemne relacje są określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 024 z 29.01.2004), zajmujące się:

a) w odniesieniu do paliw gazowych:

– przesyłaniem lub

– dystrybucją, lub

– magazynowaniem, lub

– skraplaniem

– oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tych paliw, albo

b) w odniesieniu do energii elektrycznej:

– przesyłaniem lub

– dystrybucją

– oraz wytwarzaniem lub sprzedażą tej energii;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

PRZEDSIĘWZIĘCIE

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13) przedsięwzięciu – rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty;

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133. )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

PRZEJAZD DLA ROWERZYSTÓW

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

12) przejazd dla rowerzystów – powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

PRZEJAZD DROGOWY

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

11) przejeździe drogowym - rozumie się przez to krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, nie umożliwiające wyboru kierunku jazdy,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 )

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

11) przejście dla pieszych – powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowi-ska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

PRZEPUST

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

15) przepust – budowlę o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

PRZERZUTY WODY

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

11) przerzutach wody – rozumie się przez to ujmowanie i przemieszczanie wód powierzchniowych oraz niezanieczyszczonych wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, w celu zwiększenia zasobów wodnych innych cieków naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbiorników wodnych;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

PRZESYŁANIE - TRANSPORT

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

4) przesyłanie – transport:

a) paliw gazowych oraz energii elektrycznej sieciami przesyłowymi w celu ich dostarczania do sieci dystrybucyjnych lub odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych,

b) paliw ciekłych siecią rurociągów,

c) ciepła siecią ciepłowniczą do odbiorców przyłączonych do tej sieci – z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

PRZESYŁANIE DWUTLENKU WĘGLA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

4a) przesyłanie dwutlenku węgla – transport dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

PRZETWARZANIE

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

21) przetwarzaniu – rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

PR ZYGOTOWANIE DO PONOWNEGO UŻYCIA

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

22) przygotowaniu do ponownego użycia – rozumie się przez to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego pro-dukty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

PRZYSIÓŁEK

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

10) przysiółek - skupisko kilku gospodarstw położonych poza zabudową wsi stanowiące integralną część wsi;

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

( Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm. tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141. )

PRZYSTANEK

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

13) przystanek – miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

P RZYWRÓCENIE STANU POPRZEDNIEGO

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

10) przywróceniem stanu poprzedniego – jest odtworzenie stanu sprzed powstania szkody, w szczególności przez zapewnienie obiektom budowlanym, urządzeniom oraz instalacjom niepogorszonej odporności, ciepłochłonności, szczelności i użyteczności techniczno-funkcjonalnej;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

PUŁAP STĘŻENIA EKSPOZYCJI

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

31a) pułapie stężenia ekspozycji – rozumie się przez to poziom substancji w powietrzu wyznaczony na podstawie wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia, w celu ograniczenia szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi, który ma być osiągnięty w określonym terminie; pułap stężenia ekspozycji jest standardem jakości powietrza;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

PUNKT PIERWSZEJ POMOCY

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

14) "punkcie pierwszej pomocy" - rozumie się przez to - w zależności od wielkości zakładu pracy, rodzaju prowadzonej działalności i związanych z nią zagrożeń - pomieszczenie lub wyodrębnione miejsce o wystarczającej powierzchni, umożliwiającej wniesienie noszy, wyposażone w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

REMONT

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

8) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

RADA LUB SEJMIK

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9d) radzie lub sejmiku – należy przez to rozumieć radę gminy lub radę powiatu oraz sejmik województwa;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

RAMIĘ NALEWCZE

§1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

17) ramię nalewcze - urządzenie techniczne służące do napełniania i opróżniania zbiorników, cystern drogowych i kolejowych oraz zbiorników przeznaczonych do transportu paliw płynnych drogą wodną lub powietrzną;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słupce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz 2063 )

RECYKLING

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

23) recyklingu – rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

REEMITOWANIE UTWORU

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

5) reemitowaniem utworu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot niż pierwotnie nadający, drogą przejmowania w całości i bez zmian programu organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego przekazywania tego programu do powszechnego odbioru;

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016. )

REFERENCYJNA WARTOŚĆ SPRAWNOŚC I DLA WYTWARZANIA ROZDZIELONEGO

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

37) referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego – sprawność wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej albo ciepła stosowana do obliczenia oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji zamiast wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej i ciepła;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

REGION WODNY

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

12) regionie wodnym – rozumie się przez to część obszaru dorzecza wyodrębnioną na podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby zarządzania zasobami wodnymi lub całość obszaru dorzecza;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

REGULACJA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

15) regulacja – stosowanie określonych ustawą środków prawnych, włącznie z koncesjonowaniem, służących do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, prawidłowej gospodarki paliwami i energią oraz ochrony interesów odbiorców;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

REKLAMA

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

23) reklama – nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

REMONT DROGI

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

19) remont drogi – wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

ROBOTA GEOLOGICZNA

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

11) robotą geologiczną – jest wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni terenu, w tym przy użyciu środków strzałowych, a także likwidacja wyrobisk po tych czynnościach;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

ROBOTA GÓRNICZA

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

12) robotą górniczą – jest wykonywanie, utrzymywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych oraz zwałowanie nadkładu w odkrywkowych zakładach górniczych w związku z działalnością regulowaną ustawą;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

ROBOTY BUDOWLANE

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

8) roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku;

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871. )

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

8) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907 )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

ROBOTY GRUPY, KLASY, KATEGORIE

§1.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. W sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pózn zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 )

ROBOTY PODSTAWOWE

§1.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 )

§ 1. 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

7) robotach podstawowych — należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robot;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

( Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 )

RODZAJ MIEJSCOWOŚCI

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

11) rodzaj miejscowości - określenie charakteru miejscowości ukształtowanej w procesie rozwoju osadnictwa, w szczególności: miasto, osiedle, wieś, osada, kolonia, przysiółek i ich części;

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

( Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm. tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141. )

ROWY

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13) rowach – rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ich ujściu;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO

§1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

9) rozlewnia gazu płynnego - wydzielony technologicznie, niepodpiwniczony obiekt budowlany przeznaczony do napełniania butli gazem płynnym;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słupce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz 2063 )

ROZLICZENIE EMISJI

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

13a) rozliczeniem emisji – jest rozliczenie wielkości emisji, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695 oraz z 2013 r. poz. 1238);

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

ROZPOZNAWANIE

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

13) rozpoznawaniem – jest wykonywanie prac geologicznych na obszarze wstępnie udokumentowanego złoża kopaliny, wód podziemnych albo kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

RÓWNOWAGA PRZYRODNICZA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

32) równowadze przyrodniczej – rozumie się przez to stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

RÓWNOWAŻENIE DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAPOTRZEBOWANIEM NA TĘ ENERGIĘ

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

16c) równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię – zaspokojenie możliwego do przewidzenia, bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną i moc, bez konieczności podejmowania działań mających na celu wprowadzenie ograniczeń w jej dostarczaniu i poborze;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

RÓWNOWAŻNY POZIOM HAŁASU

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

32b) równoważnym poziomie hałasu – rozumie się przez to wartość poziomu ci-śnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowaną według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie; równoważny poziom hałasu wyraża się wzorem zgodnie z Polską Normą;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

RÓWNOWARTO ŚĆ DANEJ KWOTY WYRAŻONEJ W EURO

Art. 6. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o równowartości danej kwoty wyrażonej w euro, należy przez to rozumieć jej równowartość wyrażoną w walucie polskiej, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro, lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro oraz średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności.

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016. )

RUCH SIECIOWY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

19) ruch sieciowy – sterowanie pracą sieci;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

RUCHY MASOWE ZIEMI

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

32a) ruchach masowych ziemi – rozumie się przez to powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

R UROCIĄG PRZESYŁOWY DALEKOSIĘŻNY

§1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

7) rurociąg przesyłowy dalekosiężny - rurociąg służący do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej lub produktów naftowych, do lub z instalacji znajdującej się na lądzie lub w wodzie, począwszy od ostatniego elementu odcinającego w granicach instalacji, łącznie z tym elementem i wszystkimi przyłączonymi urządzeniami przeznaczonymi specjalnie dla tych rurociągów z wyjątkiem rurociągów technologicznych w obrębie granic baz i stacji paliw płynnych na terenie portów, lotnisk oraz stacji kolejowych;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słupce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz 2063 )

RUROCIĄG TECHNOLOGICZNY

§1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

13) rurociąg technologiczny - zespół odpowiednio połączonych elementów służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych w obrębie określonej instalacji usytuowanej na terenie bazy i stacji paliw płynnych, rozlewni gazu płynnego, portów oraz lotnisk;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słupce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz 2063 )

RYNEK ORGANIZOWANY PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPO LITEJ POLSKIEJ RYNEK REGULOWANY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

44) rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany – obrót towarami giełdowymi organizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), odpowiednio, przez spółkę prowadzącą giełdę albo przez spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

RYZYKO POWODZIOWE

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13c) ryzyku powodziowym – rozumie się przez to kombinację prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi i potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

RYZYKO ZAWODOWE

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

7) "ryzyku zawodowym" - rozumie się przez to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

RYZYKO

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

32c) ryzyku – rozumie się przez to prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego skutku w określonym czasie lub w określonej sytuacji;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) „rzeczniku odpowiedzialności zawodowej” — rozumie się przez to okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 października 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

( Dz.U. z 2002 Nr 194 poz. 1635 )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

SĄD DYSCYPLINARNY I INSTANCJI

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

4) „sadzie dyscyplinarnym I instancji” — rozumie się przez to okręgowy sąd dyscyplinarny, a także Krajowy Sad Dyscyplinarny orzekający w I instancji;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 października 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

( Dz.U. z 2002 Nr 194 poz. 1635 )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

SĄD DYSCYPLINARNY

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

3) „sadzie dyscyplinarnym” — rozumie się przez to okręgowy sąd dyscyplinarny lub Krajowy Sad Dyscyplinarny;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 października 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

( Dz.U. z 2002 Nr 194 poz. 1635 )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

S AMODZIELNA STACJA GAZU PŁYNNEGO

§1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

3) samodzielna stacja gazu płynnego - obiekt budowlany, usytuowany poza stacją paliw płynnych, w skład którego mogą wchodzić: budynek, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu płynnego, odmierzacze gazu płynnego, instalacje technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania gazu płynnego, instalacje wodnokanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne pomieszczenia pomocnicze;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słupce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz 2063 )

SAMORZĄD ZAWODOWY ARCHITEKTÓW

Art. 3. 1. Samorząd zawodowy architektów tworzą członkowie zrzeszeni w izbie architektów.

Art. 4. Samorząd zawodowy architektów oraz samorząd zawodowy inżynierów budownictwa, zwane dalej „samorządem zawodowym”, są niezależne w wykonywaniu swoich zadań i podlegają tylko przepisom prawa.

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa

( Dz. U. z 2014 poz. 1946)

SAMORZĄD ZAWODOWY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Art. 3. 2. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa tworzą członkowie zrzeszeni w izbie inżynierów budownictwa.

Art. 4. Samorząd zawodowy architektów oraz samorząd zawodowy inżynierów budownictwa, zwane dalej „samorządem zawodowym”, są niezależne w wykonywaniu swoich zadań i podlegają tylko przepisom prawa.

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa

( Dz. U. z 2014 poz. 1946)

SAMORZĄDOWA OSOBA PRAWNA

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9a) samorządowej osobie prawnej – należy przez to rozumieć osoby prawne powoływane lub tworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

SELEKTYWNE ZBIERANIE

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

24) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

SŁUŻBY RATOWNICZE

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

27) służby ratownicze – jednostki ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353 oraz z 2012 r. poz. 908) oraz zespoły ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.);

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

SEZON KĄPIELOWY

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

10b) sezonie kąpielowym – rozumie się przez to okres określony przez radę gminy w uchwale, o której mowa w art. 34a ust. 1, obejmujący okres między 15 czerwca a 30 września;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

SIECI UZBROJENIA TERENU

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

11) sieci uzbrojenia terenu rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.;

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

( Dz. U. z 1989 nr 30 poz. 163 z późn zm. t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635.)

UWAGA JEST NOWELIZACJA

SIECI

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

11) sieci – instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

SIEDLISKO

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13ca) siedlisku – rozumie się przez to siedlisko w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

SIEĆ DYSTRYBUCYJNA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

11b) sieć dystrybucyjna – sieć gazową wysokich, średnich i niskich ciśnień, z wy-łączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

SIEĆ GAZOCIĄGÓW KOPALNIANYCH (ZŁOŻOWYCH, KOLEKTOROWYCH I EKSPEDYCYJNYCH)

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

11c) sieć gazociągów kopalnianych (złożowych, kolektorowych i ekspedycyjnych) – gazociąg lub sieć gazociągów wykorzystywane do transportu gazu ziemnego z miejsca jego wydobycia do zakładu oczyszczania i obróbki lub do terminalu albo wykorzystywane do transportu gazu ziemnego do końcowego przeładunkowego terminalu przybrzeżnego;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

SIEĆ PRZESYŁOWA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

11a) sieć przesyłowa – sieć gazową wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, albo sieć elektroenergetyczną najwyższych lub wysokich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

SI EĆ TRANSPORTOWA DWUTLENKU WĘGLA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

11h) sieć transportowa dwutlenku węgla – sieć służącą do przesyłania dwutlenku węgla, wraz z towarzyszącymi jej tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator sieci transportowej dwutlenku węgla;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

SILNIE ZMIENIONA JEDNO LITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13d) silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych – rozumie się przez to jednolitą część wód powierzchniowych, której charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

SKŁADOWISKO ODPADÓW

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

25) składowisku odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

SKRZYŻOWANIE DRÓG PUBLICZNYCH

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

9) skrzyżowanie dróg publicznych:

a) jednopoziomowe – przecięcie się lub połączenie dróg publicznych na jednym poziomie,

b) wielopoziomowe – krzyżowanie się lub połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wy-boru kierunku jazdy (węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy);

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

SKRZYŻOWANIE

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

9) skrzyżowaniu - rozumie się przez to przecięcie lub połączenie dróg na jednym poziomie, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 )

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

10) skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

SKUT ECZNE TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

11) skutecznymi technicznymi zabezpieczeniami są techniczne zabezpieczenia umożliwiające podmiotom uprawnionym kontrolę nad korzystaniem z chronionego utworu lub artystycznego wykonania poprzez zastosowanie kodu dostępu lub mechanizmu zabezpieczenia, w szczególności szyfrowania, zakłócania lub każdej innej transformacji utworu lub artystycznego wykonania lub mechanizmu kontroli zwielokrotniania, które spełniają cel ochronny;

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016. )

SPALARNIA ODPADÓW

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

26) spalarni odpadów – rozumie się przez to zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

SPECJ ALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o specjalistycznych robotach geotechnicznych, rozumie się przez to zespół specjalistycznych robót budowlanych, mających na celu wzmocnienie podłoża gruntowego, wzmocnienie istniejących fundamentów, wykonawstwo skomplikowanych robót fundamentowych i ziemnych oraz zapewnienie bezpiecznej realizacji

obiektu budowlanego, w szczególności wykonywanie: iniekcji klasycznej i strumieniowej, kotw gruntowych, pali, mikropali, kolumn konsolidacyjnych, gruntów zbrojonych, ścianek szczelnych, ścian szczelinowych, tuneli, studni i kesonów oraz innych specjalistycznych metod wykonawstwa robót ziemnych i fundamentowych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

(Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

SP ECJALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

15) „specjalna dokumentacja techniczna” oznacza dokumentację wykazującą, że metody stosowane w ramach mającego zastosowanie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zostały zastąpione innymi metodami, o ile rezultaty osiągane z użyciem tych innych metod są równoważne z rezultatami osiąganymi z użyciem metod badawczych określonych w stosownej normie zharmonizowanej;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

SPÓŁKA

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

12) spółce – należy przez to rozumieć spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

SPRZĘT WOJSKOWY

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

8a) sprzęcie wojskowym – należy przez to rozumieć wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907 )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

SPRZEDAŻ

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

6a) sprzedaż – bezpośrednią sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich obrotem; sprzedaż ta nie obejmuje derywatu elektroenergetycznego i derywatu gazowego;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

SPRZEDAWCA ODPADÓW

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

27) sprzedawcy odpadów – rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

SPRZEDAWCA Z URZĘDU

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

29) sprzedawca z urzędu – przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

SPRZEDAWCA

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

7) sprzedawcy – należy przez to rozumieć dystrybutora, o którym mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Nr 305/2011;

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych

( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 , z późn. zm. tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 898. )

STAROSTA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

35) staroście – rozumie się przez to także prezydenta miasta na prawach powiatu;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9b1) staroście – należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

Art. 6. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) starostach – rozumie się przez to również prezydentów miast na prawach powiatu;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

STACJA KONTENEROWA

§1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

4) stacja kontenerowa - zbiorniki i urządzenia do tymczasowego wydawania paliw płynnych, o konstrukcji umożliwiającej jej przemieszczanie;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słupce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz 2063 )

STACJA PALIW PŁYNNYCH

§1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

2) stacja paliw płynnych - obiekt budowlany, w skład którego mogą wchodzić: budynek, podziemne zbiorniki magazynowe paliw płynnych, podziemne lub nadziemne zbiorniki gazu płynnego, odmierzacze paliw płynnych i gazu płynnego, instalacje technologiczne, w tym urządzenia do magazynowania i załadunku paliw płynnych oraz gazu płynnego, instalacje wodno-kanalizacyjne i energetyczne, podjazdy i zadaszenia oraz inne urządzenia usługowe i pomieszczenia pomocnicze;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słupce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz 2063 )

STAN EKOLOGICZNY

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13g) stanie ekologicznym – rozumie się przez to określoną jakość struktury i funkcjonowania ekosystemu wodnego związanego z jednolitymi częściami wód powierzchniowych;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

STAN ILOŚCIOWY WÓD PODZIEMNYCH

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13h) stanie ilościowym wód podziemnych – rozumie się przez to określony poziom, w jakim pobór wody ma wpływ na jednolitą część wód podziemnych;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

STAN NIERUCHOMOŚCI

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

17) stanie nieruchomości – należy przez to rozumieć stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

STAN ŚRODOWISKA WÓD MORSKICH

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13da) stanie środowiska wód morskich – rozumie się przez to ogólny stan środowiska wód morskich, z uwzględnieniem struktury, funkcji i procesów za-chodzących w składających się na te wody ekosystemach morskich wraz z naturalnymi czynnikami fizjograficznymi, geograficznymi, biologicznymi, geologicznymi i klimatycznymi, jak również uwarunkowaniami fizycznymi, akustycznymi i chemicznymi, w tym uwarunkowaniami będącymi wynikiem działalności człowieka;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

STAN WÓD PODZIEMNYCH

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13i) stanie wód podziemnych – rozumie się przez to ogólny stan jednolitych części wód podziemnych, który określa się na podstawie oceny stanu ilościowego wód podziemnych oraz oceny stanu chemicznego tych wód, przy czym o ogólnym stanie decyduje gorszy ze stanów;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

STAN WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13n) stanie wód powierzchniowych – rozumie się przez to ogólny stan jednolitych części wód powierzchniowych, który określa się w przypadku:

a) silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych lub sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych – na podstawie potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego,

b) jednolitych części wód powierzchniowych innych niż wymienione w lit. a – na podstawie stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego

– przy czym o ogólnym stanie decyduje gorszy wynik;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

STANDARD EMISYJNY

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

33) standardach emisyjnych – rozumie się przez to dopuszczalne wielkości emisji;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

STANDARD JAKOŚCI ŚRODOWISKA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

34) standardzie jakości środowiska – rozumie się przez to poziomy dopuszczalne substancji lub energii oraz pułap stężenia ekspozycji, które muszą być osiągnięte w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego po-szczególne elementy przyrodnicze;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

STANDARDOWY PROFIL ZUŻYCIA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

39) standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych:

a) nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację tych danych,

b) o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej,

c) zlokalizowanych na obszarze działania danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

STANDARDY ZAWODOWE

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

14) standardach zawodowych – należy przez to rozumieć reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego, ustalone zgodnie z przepisami prawa;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

STANDARDY

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

15) „standardach” − należy przez to rozumieć zbiory i zakresy wymagań dotyczących opracowań i dokumentów planistycznych oraz zasady stosowania w nich parametrów dotyczących zagospodarowania przestrzennego;

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768. )

STANOWISKO NALEWCZE

§1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

18) stanowisko nalewcze - zespół urządzeń służących do napełniania i opróżniania zbiorników, cystern drogowych i kolejowych oraz zbiorników przeznaczonych do transportu paliw płynnych drogą wodną

RROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słupce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz 2063 )

STANOWISKO PRACY

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

8) "stanowisku pracy" - rozumie się przez to przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

STOSOWANI E KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

28) stosowaniu komunalnych osadów ściekowych – rozumie się przez to rozprowadzanie komunalnych osadów ściekowych na powierzchni ziemi lub wprowadzanie ich do gleby;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

STRATEGICZNA OC ENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

14) strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – rozumie się przez to po-stępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności:

a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,

b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii,

d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu;

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133. )

UWAGA JEST NOWELIZCJA

STREFA POŻAROWA SKŁADOWISKA

§2.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

5) strefie pożarowej składowiska — należy przez to rozumieć powierzchnię składowiska oddzieloną od budynków, innych obiektów budowlanych i składowisk, w sposób określony dla budynków w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), zwanych dalej „przepisami techniczno-budowlanymi”;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

STREFA POŻAROWA

§2.2. Ilekroć w rozporządzeniu użyto określeń dotyczących:

7) stref pożarowych — należy rozumieć przez to określenie zawarte w §226 ust.1 i 2 — przepisów techniczno-budowlanych;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

§ 2.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

3) strefach pożarowych — należy rozumieć przez to określenia zawarte w § 226 ust. 1 i 2, — rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, pózn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

( Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 )

§ 3.1. Ilekroć w rozporządzeniu są użyte określenia dotyczące:

3) stref pożarowych - należy przez to rozumieć określenia zawarte w § 226 ust. 1 i 2, - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

( Dz. U. z 2003 nr 121 poz. 1137 )

JEST NOWELIZACJA

STREFA RUCHU

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

16a) strefa ruchu – obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

§2.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

6) strefie zagrożenia wybuchem — należy przez to rozumieć przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

STREFA ZAMIESZKANIA

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

16) strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

37) substancji niebezpiecznej – rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

SUBSTANCJA ZANIECZYSZCZAJĄCA

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13l) substancji zanieczyszczającej – rozumie się przez to substancję mogącą spowodować zanieczyszczenie, w szczególności:

a) organiczne związki chlorowcowe lub substancje, które mogą tworzyć takie związki w środowisku wodnym,

b) związki fosforoorganiczne,

c) związki cynoorganiczne,

d) substancje lub preparaty, lub produkty ich rozkładu, o udowodnionych właściwościach rakotwórczych lub mutagennych lub właściwościach mogących zakłócać w środowisku wodnym lub przez to środowisko funkcje: steroidogenowe, hormonów tarczycy, reprodukcyjne lub inne funkcje endokrynologiczne,

e) trwałe węglowodory oraz trwałe i bioakumulujące się toksyczne sub-stancje organiczne,

f) cyjanki,

g) metale lub ich związki,

h) arsen lub jego związki,

i) produkty biobójcze lub środki ochrony roślin,

j) substancje w zawiesinie,

k) substancje, które przyczyniają się do eutrofizacji, przede wszystkim azotanami i fosforanami,

l) substancje wywierające niekorzystny wpływ na bilans tlenu, których pomiaru można dokonać przy użyciu wskaźników takich jak: pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5) i chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTCr);

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

SUBSTANCJA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

36) substancji – rozumie się przez to pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

SUBSTANCJE PRIORYTETOWE

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13j) substancjach priorytetowych – rozumie się przez to substancje lub grupy substancji, których emisje do wód należy stopniowo ograniczać, a w przypadku priorytetowych substancji niebezpiecznych – stopniowo usuwać ze środowiska wodnego w celu ich wyeliminowania;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE S ZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA WODNEGO

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13k) substancjach szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – rozumie się przez to substancje lub grupy substancji, które są toksyczne, trwałe oraz zdolne do bioakumulacji, a także inne substancje lub grupy substancji, które należy równoważnie traktować;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

SUBSYDIOWANIE SKROŚNE

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

32) subsydiowanie skrośne – pokrywanie kosztów jednego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub kosztów dotyczących jednej grupy odbiorców przychodami pochodzącymi z innego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub od innej grupy odbiorców;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

SUTERENA

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

20) suterenie - należy przez to rozumieć kondygnację budynku lub jej część zawierającą pomieszczenia, w której poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

18) "sygnale dźwiękowym" - rozumie się przez to sygnał akustyczny (dźwiękowy) emitowany przez urządzenie przeznaczone do tego celu, bez użycia głosu ludzkiego i nieemitujące tego głosu, wskazujący na zaistnienie oraz - w razie potrzeby - trwanie i zakończenie niebezpiecznej sytuacji;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

SYGNAŁ ŚWIELNY

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

17) "sygnale świetlnym" - rozumie się przez to sygnał emitowany przez urządzenie wykonane z przezroczystych lub półprzezroczystych materiałów, podświetlonych od wewnątrz lub z tyłu, tak aby dawało to efekt świecącej powierzchni;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

SYGNAŁ RĘCZNY

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

19) "sygnale ręcznym" - rozumie się przez to ustalony ruch lub układ rąk i dłoni, służący do kierowania osobami wykonującymi czynności mogące stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

SYGNAŁY BEZPIECZEŃSTWA

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

16) "sygnałach bezpieczeństwa" - rozumie się przez to sygnały świetlne i dźwiękowe, komunikaty słowne lub sygnały ręczne, przekazujące informacje istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

SYSTEM GAZOWY ALBO ELEKTROENERGETYCZNY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

23) system gazowy albo elektroenergetyczny – sieci gazowe, instalacje magazynowe lub instalacje skroplonego gazu ziemnego albo sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje, współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

SYSTEM GAZOWY WZAJEMNIE POŁĄCZONY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

49) system gazowy wzajemnie połączony – wzajemnie połączone sieci gazowe, instalacje magazynowe lub instalacje skroplonego gazu ziemnego oraz przy-łączone do nich urządzenia i instalacje współpracujące z tymi sieciami lub instalacjami.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

SYSTEM INFORMACJI O TERENIE

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

15) systemie informacji o terenie – rozumie się przez to bazę danych przestrzennych dotyczących określonego obszaru oraz procedury i techniki służące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu danych;

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

( Dz. U. z 1989 nr 30 poz. 163 z późn zm. t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635.)

UWAGA JEST NOWELIZACJA

SYSTEM KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13o) systemie kanalizacji zbiorczej – rozumie się przez to sieć kanalizacyjną, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.7), zakończoną oczyszczalnią ścieków albo końcowym punktem zrzutu ścieków;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

SYTUACJA KRYZYSOWA

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

8b) sytuacji kryzysowej – należy przez to rozumieć:

a) wojnę,

b) konflikt zbrojny,

c) jakąkolwiek sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szkoda, wyraźnie przekraczająca swoim rozmiarem szkody występujące w życiu codziennym oraz narażająca życie i zdrowie wielu osób lub mająca poważne następstwa dla dóbr materialnych, lub wymagająca podjęcia działań w celu dostarczenia ludności środków niezbędnych do przeżycia;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907 )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

8) szacowaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć czynności związane z określaniem wartości nieruchomości;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

SZCZEGÓLNIE ZAGRO ŻENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

38) szczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego – niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów, a także motocyklistów oraz osoby niepełnosprawne lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

SZTUCZNA JEDNO LITA CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13m) sztucznej jednolitej części wód powierzchniowych – rozumie się przez to jednolitą część wód powierzchniowych powstałą w wyniku działalności człowieka;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

TARYFA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

17) taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

TECHNICZNE ZABEZPIECZENIA

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

10) technicznymi zabezpieczeniami są wszelkie technologie, urządzenia lub ich elementy, których przeznaczeniem jest zapobieganie działaniom lub ograniczenie działań umożliwiających korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań z naruszeniem prawa;

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016. )

TECHNICZNE ŚRODKI ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

§2.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

7) technicznych środkach zabezpieczenia przeciwpożarowego — należy przez to rozumieć urządzenia, sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

TEREN BUDOWY

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

10) terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

TEREN GÓRNICZY

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

15) terenem górniczym – jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

22) terenie biologicznie czynnym - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

TEREN PRZYLEGŁY

§2.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

8) terenie przyległym — należy przez to rozumieć pas terenu wokół obiektu, o szerokości równej minimalnej dopuszczalnej odległości od innych obiektów z uwagi na wymagania bezpieczeństwa pożarowego określone w przepisach techniczno-budowlanych;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

TEREN ZABUDOWY

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) terenie zabudowy - rozumie się przez to teren leżący w otoczeniu drogi, na którym dominują obszary o miejskich zasadach zagospodarowania, wymagające urządzeń infrastruktury technicznej, lub obszary przeznaczone pod takie zagospodarowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 )

TEREN ZAKŁADU PRACY

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

7a) "terenie zakładu pracy" - rozumie się przez to przestrzeń wraz z obiektami budowlanymi, będącą w dyspozycji pracodawcy, w której pracodawca organizuje miejsca pracy;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

TEREN ZAMKNIĘTY

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

15) terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9) terenach zamkniętych – rozumie się przez to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych;

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

( Dz. U. z 1989 nr 30 poz. 163 z późn zm. t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635.)

UWAGA JEST NOWELIZACJA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

40) terenie zamkniętym – rozumie się przez to teren, a w szczególnych przypadkach obiekt budowlany lub jego część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczony w sposób określony w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 oraz z 2013 r. poz. 805 i 829);

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

11) „terenie zamkniętym” − należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287);

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768. )

TER MICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

29) termicznym przekształcaniu odpadów – rozumie się przez to:

a) spalanie odpadów przez ich utlenianie,

b) inne niż wskazane w lit. a procesy termicznego przetwarzania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

TOROWISKO TRAMWAJOWE

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

4) torowisko tramwajowe – część ulicy między skrajnymi szynami wraz z zewnętrznymi pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 m każdy;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

TRANSEUROPEJSKA SIEĆ DROGOWA

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

26) transeuropejska sieć drogowa – sieć drogową określoną w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 204 z 05.08.2010, str. 1);

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

TRANSFER STATYSTYCZNY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

20d) transfer statystyczny – przekazanie w danym roku określonej ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii między Rzecząpospolitą Polską a innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwami członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

TUNEL

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

14) tunel – budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

14) tunel – budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, prze-krycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

TYTUŁ PRAWNY

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

41) tytule prawnym – rozumie się przez to prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

32) uczestnik ruchu drogowego – uczestnika ruchu drogowego w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

UDOSTĘPNIANIE NA RYNKU

16) „udostępnianie na rynku” oznacza każde dostarczanie wyrobu budowlanego w celu dystrybucji lub zastosowania na rynku unijnym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

UDZIAŁ ZANIECZYSZCZEŃ POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ NATURALNYCH

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

49a) udziale zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł naturalnych – rozumie się przez to tę część emisji zanieczyszczeń, która nie jest spowodowana bezpośrednio lub pośrednio działalnością człowieka, w tym zjawiska naturalne, takie jak wybuchy wulkanów, aktywność sejsmiczna, aktywność geotermiczna, pożary lasów i nieużytków, gwałtowne wichury, aerozole morskie, emisja wtórna lub przenoszenie w powietrzu cząstek pochodzenia naturalnego z regionów suchych;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

ULICA

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

3) ulica – drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

UMOWA RAMOWA

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9a) umowie ramowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907 )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

30) unieszkodliwianiu odpadów – rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL

22) „upoważniony przedstawiciel” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która otrzymała pisemne pełnomocnictwo producenta do wykonywania w jego imieniu określonych zadań;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

URZĄDZENIA BUDOWLANE

Art. 3

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822. )

URZĄDZENIA OCHRONNE

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

12) "urządzeniach ochronnych" - rozumie się przez to osłony lub takie urządzenia, które spełniają jedną lub więcej z niżej wymienionych funkcji:

- zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych,

- powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej,
- nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych, jeśli pracownik znajduje się w strefie niebezpiecznej,

- zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych,

- nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE

§2.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

9) urządzeniach przeciwpożarowych — należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

URZĄDZENIA WODNE

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

19) urządzeniach wodnych – rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:

a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a tak-że kanały i rowy,

b) zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,

c) stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,

d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,

e) obiekty energetyki wodnej,

f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,

g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,

h) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,

i) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

URZĄDZENIA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

9) urządzenia – urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

URZĄDZENIE REJESTRUJĄCE

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

59) urządzenie rejestrujące – stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w po-jeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami;

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970. )

URZĄDZENIE

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

42) urządzeniu – rozumie się przez to niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

USŁUGA ITS

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

36) usługa ITS – dostarczanie aplikacji ITS w określonych ramach organizacyjnych i operacyjnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników w obszarze transportu drogowego, efektywności i wygody ich przemieszczania się, a także ułatwiania lub wspierania operacji transportowych i przewozowych;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

USŁUGA KOMPLEKSOWA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

30) usługa kompleksowa – usługę świadczoną na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych i umowy o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

USŁUGI

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

10) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a lub art. 2b;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907 )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

UTRZYMANIE DROGI

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

20) utrzymanie drogi – wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

UTWÓR OPUBLIKOWANY

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

1) utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie;

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016. )

UTWÓR ROZPOWSZECHNIONY

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

3) utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie;

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016. )

UZBROJENIE TERENU

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13) „uzbrojeniu terenu” – należy przez to rozumieć drogi, obiekty budowlane, urządzenia i przewody, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768. )

UŻYCZENIE EGZEMPLARZY UTWORU

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

8) użyczeniem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania, niemające na celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej;

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016. )

UŻYTKOWNIK ITS

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

37) użytkownik ITS – każdego użytkownika aplikacji lub usług ITS, w tym podróżnych, szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego, użytkowników i zarządców dróg, podmioty zarządzające pojazdami w transporcie osób lub rzeczy oraz służby ustawowo powołane do niesienia pomocy;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

UŻYTKOWNIK SYSTEMU

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

12b) użytkownik systemu – podmiot dostarczający paliwa gazowe do systemu gazowego lub zaopatrywany z tego systemu albo podmiot dostarczający energię elektryczną do systemu elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

UŻYTKOWNIK URZĄDZENA

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

42a) użytkowniku urządzenia – rozumie się przez to podmiot uprawniony na pod-stawie określonego tytułu prawnego do władania urządzeniem w celu jego eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

WALORY EKONOMICZNE PRZESTRZENI

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

17) „walorach ekonomicznych przestrzeni” − należy przez to rozumieć te cechy przestrzeni, które można określić w kategoriach ekonomicznych;

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768. )

WARSTWA WODONOŚNA

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

19a) warstwie wodonośnej – rozumie się przez to warstwowane lub niewarstwowane utwory skalne przepuszczalne i nasycone wodą, wykazujące wystarczającą porowatość i przepuszczalność umożliwiającą znaczący przepływ wód podziemnych lub pobór znaczących ilości wód podziemnych;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT

§ 1. 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

8) wartości kosztorysowej robót — należy przez to rozumieć wartość wynikająca z kosztorysu inwestorskiego stanowiącą podstawę określenia wartości zamówienia;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

( Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 )

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

18) „wartości nieruchomości” − należy przez to rozumieć wartość rynkową nieruchomości;

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768. )

WĘZEŁ

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

10) węźle - rozumie się przez to krzyżowanie się lub połączenie dróg na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 )

WĘGLOWODORY

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

16) węglowodorami – są ropa naftowa, gaz ziemny oraz ich naturalne pochodne, a także metan występujący w złożach węgla kamiennego, z wyjątkiem me-tanu występującego jako kopalina towarzysząca;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

WYCIEK DWUTLENKU WĘGLA

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

16a) wyciekiem dwutlenku węgla – jest każde wydostanie się dwutlenku węgla poza podziemne składowisko dwutlenku węgla;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

WIELKOŚĆ EMISJI

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

43) wielkości emisji – rozumie się przez to rodzaj i ilość wprowadzanych sub-stancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych odpadach;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

WIEŚ

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

12) wieś - jednostkę osadniczą o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych nieposiadającą praw miejskich lub statusu miasta.

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2003 r.

o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

( Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm. tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141. )

WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

24) wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi – rozumie się przez to:

a) wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach,

b) wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

WODY GRANICZNE

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

20) wodach granicznych – rozumie się przez to wody, którymi przebiega granica państwa, lub wody w tych miejscach, w których są one przecięte granicą państwa;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

ZANIECZYSZCZENIE WÓD MORSKICH

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

25b) zanieczyszczeniu wód morskich – rozumie się przez to będące wynikiem działalności człowieka bezpośrednie lub pośrednie wprowadzanie do środowiska wód morskich, w tym dna i skały macierzystej znajdujących się na obszarze morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej i wód przybrzeżnych, substancji lub energii, w tym pod-morskiego hałasu, które wywołuje lub może wywoływać negatywne skutki, takie jak:

a) straty w żywych zasobach i ekosystemach morskich, w tym utratę różnorodności biologicznej,

b) zagrożenie dla zdrowia ludzkiego,

c) utrudnienia w działalności morskiej, w tym w zakresie rybołówstwa, żeglugi, turystyki i rekreacji, oraz w innych sposobach korzystania z wód morskich,

d) pogorszenie jakości wód morskich i zmniejszenie ich walorów estetycznych lub ograniczenie możliwości zrównoważonego korzystania z zasobów i usług morskich;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO ZIEMI

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

46) wprowadzaniu ścieków do ziemi – rozumie się przez to także wprowadzanie ścieków do gleby;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

WPROWADZENIE DO OBROTU

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

10) wprowadzeniu do obrotu – należy przez to rozumieć wprowadzenie do obrotu, o którym mowa w art. 2 pkt 17 rozporządzenia Nr 305/2011, i udostępnienie na rynku, o którym mowa w art. 2 pkt 16 rozporządzenia Nr 305/2011, w odniesieniu do rynku krajowego.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych

( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 , z późn. zm. tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 898. )

17) „wprowadzenie do obrotu” oznacza udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku unijnym;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

WPROWADZENIE UTWORU DO OBROTU

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

6) wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostępnienie jego oryginału albo egzemplarzy drogą przeniesienia ich własności dokonanego przez uprawnionego lub za jego zgodą;

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

( Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 152, poz. 1016. )

WSKAŹNIK ŚREDNIEGO NARAŻENIA DLA MIASTA O LICZBIE MIESZKAŃCÓW WIĘKSZEJ NIŻ 100 TYSIĘCY I AGLOMERACJI

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

46a) wskaźniku średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji – rozumie się przez to średni poziom substancji w powietrzu wyznaczony na podstawie pomiarów przeprowadzonych na obszarach tła miejskiego w miastach o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracjach, wykorzystywany do dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji oraz określenia i dotrzymania krajowego celu redukcji narażenia;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

WSKAŻNIK EK

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

7) wskaźniku EK — należy przez to rozumieć roczne zapotrzebowanie energii końcowej na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku albo lokalu mieszkalnym, wyrażone w kWh/(m2 rok);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

(Dz. U . z 2008 r. nr 201 poz. 1240 - uchylony )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

( Dz.U. 2014 poz. 888)

WSKAŻNIK EP

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

8) wskaźniku EP — należy przez to rozumieć roczne zapotrzebowanie na nieodnawialna energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, wyrażone w kWh/(m2 rok);

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

(Dz. U . z 2008 r. nr 201 poz. 1240 - uchylony )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

( Dz.U. 2014 poz. 888)

WSPÓŁSPALARNIA ODPADÓW

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

31) współspalarni odpadów – rozumie się przez to zakład lub jego część, których głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii lub pro-duktów, w których wraz z paliwami są przekształcane termicznie odpady w celu odzyskania zawartej w nich energii lub w celu ich unieszkodliwiania, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem proce-sów, instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarza-niem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

WYCOFANIE OD UZYTKOWNIKÓW

24) „wycofanie od użytkowników” oznacza każdy środek, którego celem jest doprowadzenie do zwrotu wyrobu budowlanego, który został już udostępniony użytkownikowi końcowemu;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

WYCOFANIE Z OBROTU

23) „wycofanie z obrotu” oznacza każdy środek, którego celem jest zapobieżenie udostępnieniu na rynku wyrobu budowlanego w danym łańcuchu dostaw;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

WYDAJNOŚĆ INSTALACJI BAZY LUB STACJI PALIW PŁYNNYCH

§1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

12) wydajność instalacji bazy lub stacji paliw płynnych - całkowita roczna ilość wydanych produktów naftowych z instalacji magazynowych baz lub stacji paliw płynnych, liczona jako średnia z ostatnich trzech lat;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słupce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz 2063 )

WYŁĄCZNA STREFA EKONOMICZNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE J

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

47a) wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej – rozumie się przez to wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014);

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

24a) wyłącznej strefie ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej – rozumie się przez to wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

WYJAZD LUB WJAZD

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

13) wyjeździe z drogi lub wjeździe na drogę - rozumie się przez to część drogi stanowiącą połączeniem jezdni tej drogi z łącznicą na węźle albo z obiektem lub urządzeniem obsługi uczestników ruchu,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 )

WYKONAWCA

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

11) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907 )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

WYKONYWANIE ZAWODU ARCHITEKTA

Art. 2.

1. Wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa

( Dz. U. z 2014 poz. 1946 )

WYKONYWANIE ZAWODU INŻYNIERA BUDOWNICTWA

Art. 2.

2. Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa polega na projektowaniu obiektów budowlanych, ich realizacji, nadzorze nad procesem ich powstawania, utrzymaniu tych obiektów oraz na edukacji w tym zakresie.

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa

( Dz. U. z 2014 poz. 1946)

WYKORZYSTYWANIE SUBSTANCJI

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

47) wykorzystywaniu substancji – rozumie się przez to także ich gromadzenie;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

WYRÓB BUDOWLANY - POZIOM WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

6) „poziom” oznacza wynik oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, wyrażony jako wartość liczbowa;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

WYRÓB BUDOWLANY - WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

5) „właściwości użytkowe wyrobu budowlanego” oznaczają właściwości użytkowe odnoszące się do odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

WYRÓB BUDOWLANY - ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI

4) „zasadnicze charakterystyki” oznaczają te cechy wyrobu budowlanego, które odnoszą się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

WYRÓB BUDOWLANY - KLASA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

7) „klasa” oznacza zakres poziomów właściwości użytkowych wyrobu budowlanego ograniczony wartością minimalną i maksymalną;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

WYRÓB BUDOWLANY - TYP WYROBU

9) „typ wyrobu” oznacza zestaw reprezentatywnych poziomów lub klas właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie produkcyjnym;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

WYRÓB BUDOWLANY - WARTOŚC PROGOWA

8) „wartość progowa” oznacza minimalny lub maksymalny poziom właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

WYRÓB BUDOWLANY - ZESTAW

2) „zestaw” oznacza wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

WYRÓB BUDOWLANY

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011;

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych

( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 , z późn. zm. tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 898. )

1) „wyrób budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

WYSOKOŚĆ BUDYNKU

§ 6.

Wysokość budynku, służącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

§ 8. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujący podział budynków na grupy wysokości:

1) niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie,

2) średniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie,

3) wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie,

4) wysokościowe (WW) - powyżej 55 m nad poziomem terenu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

38) wysokosprawna kogeneracja – wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w:

a) jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego lub

b) jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

WYTWARZANIE

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

45) wytwarzanie – produkcję paliw lub energii w procesie energetycznym;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

WYTWÓRCA ODPADÓW

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

32) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wy-twórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

WYROBISKO GÓRNICZE

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

17) wyrobiskiem górniczym – jest przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub górotworze powstała w wyniku robót górniczych;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

ZAKŁAD GÓRNICZY

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

18) zakładem górniczym – jest wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, a w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny wraz z pozostającym w związku technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopaliny do sprzedaży, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów albo podziemnego składowania dwutlenku węgla, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane, urządzenia oraz instalacje;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

ZAMKNIĘCIE PODZIEMNEGO SKŁADOWISKA DWUTLENKU WĘGLA

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

18a) zamknięciem podziemnego składowiska dwutlenku węgla – jest trwałe zaprzestanie zatłaczania dwutlenku węgla do podziemnego składowi-ska dwutlenku węgla;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

ZŁOŻE KOPALINY

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

19) złożem kopaliny – jest naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą;

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

ZWAŁOWANIE NADKŁADU

Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy:

20) zwałowaniem nadkładu – jest zespół czynności prowadzonych w odkrywkowych zakładach górniczych, nierozerwalnie związanych technicznie i organizacyjnie z przemieszczeniem i składowaniem mas ziemnych i skalnych usuwanych znad złoża, w celu umożliwienia wydobycia kopaliny użytecznej.

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.

Prawo geologiczne i górnicze

( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 1238. )

ZABEZPIECZENIE PRZED ZADYMIENIEM DRÓG EWAKUACYJNYCH

§2.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

10) zabezpieczeniu przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych — należy przez to rozumieć zabezpieczenie przed utrzymywaniem się na drogach ewakuacyjnych dymu w ilości, która ze względu na ograniczenie widoczności, toksyczność lub temperaturę uniemożliwiałaby bezpieczną ewakuację;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

ZABUDOWA KOLONIJNA

§ 2. 3. Ilekroć w rozporządzeniu utyte są określenia dotyczące:

2) zabudowy kolonijnej (kolonii) — należy rozumieć przez to określenie zawarte w art. 2 pkt 2

— ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

( Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030 )

ZABUDOWA ŚRÓDMIEJSKA

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zabudowie śródmiejskiej - należy przez to rozumieć zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

ZABUDOWA ZAGRODOWA

§ 3.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

3) zabudowie zagrodowej - należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., z późn. zm. tj. do Dz.U. 2013 poz. 926 )

ZABYTEK ARCHEOLOGICZNY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

4) zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem;

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871. )

ZABYTEK NIERUCHOMY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

2) zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa w pkt 1;

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871. )

ZABYTEK RUCHOMY

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

3) zabytek ruchomy – rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 1;

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871. )

ZABYTEK

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową;

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

( Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871. )

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

§ 1. 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

9) założeniach wyjściowych do kosztorysowania — należy przez to rozumieć dane

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

( Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 )

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

16d) zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – stan systemu elektroenergetycznego lub jego części, uniemożliwiający zapewnienie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej lub równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

ZAGROŻENIE WYBUCHEM

§2.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

11) zagrożeniu wybuchem — należy przez to rozumieć możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

( Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 )

ZAGROŻENIE

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

13) "zagrożeniu" - rozumie się przez to stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

ZAKŁAD

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

48) zakładzie – rozumie się przez to jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

25) zakładach – rozumie się przez to podmioty korzystające z wód w ramach korzystania szczególnego, wykonujące urządzenia wodne lub wykonujące inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

26) „zakładowa kontrola produkcji” oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

ZAKUPY CYWILNE

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

11a) zakupach cywilnych – należy przez to rozumieć zamówienia inne niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1, które obejmują zamówienia na dostawy niewojskowe, roboty budowlane lub usługi do celów logistycznych;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907 )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

ZAMAWIAJĄCY

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

12) zamawiającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy;

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907 )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

14) „zamierzone zastosowanie” oznacza zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego określone w mającej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej;

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

13) zamówieniach publicznych – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 poz. 907 )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

ZANIECZYSZCZENIE WÓD MORSKICH

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

25b) zanieczyszczeniu wód morskich – rozumie się przez to będące wynikiem działalności człowieka bezpośrednie lub pośrednie wprowadzanie do środowiska wód morskich, w tym dna i skały macierzystej znajdujących się na obszarze morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej i wód przybrzeżnych, substancji lub energii, w tym pod-morskiego hałasu, które wywołuje lub może wywoływać negatywne skutki, takie jak:

a) straty w żywych zasobach i ekosystemach morskich, w tym utratę różnorodności biologicznej,

b) zagrożenie dla zdrowia ludzkiego,

c) utrudnienia w działalności morskiej, w tym w zakresie rybołówstwa, żeglugi, turystyki i rekreacji, oraz w innych sposobach korzystania z wód morskich,

d) pogorszenie jakości wód morskich i zmniejszenie ich walorów estetycznych lub ograniczenie możliwości zrównoważonego korzystania z zasobów i usług morskich;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

ZANIECZYSZCZENIE

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

49) zanieczyszczeniu – rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska;

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

25a) zanieczyszczeniu – rozumie się przez to emisję w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, w tym jakości ekosystemów wodnych lub ekosystemów lądowych bezpośrednio zależnych od ekosystemów wodnych, powodować szkodę w dobrach materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska lub kolidować z uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska, w szczególności powodować zanieczyszczenie wód;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

16) zanieczyszczeniu – rozumie się przez to zanieczyszczenie w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska;

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133. )

UWAGA JEST NOWELIZCJA

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

33) zapobieganiu powstawaniu odpadów – rozumie się przez to środki zastosowane w odniesieniu do produktu, materiału lub substancji, zanim staną się one odpadami, zmniejszające:

a) ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub wydłużenie okresu dalszego używania produktu,

b) negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie ludzi,

c) zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale;

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

ZAPOBIEŻENIU POWSTAWANIU I ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) zapobieżeniu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia – rozumie się przez to:

a) zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom i ruchomościom,

b) tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o ochronie przeciwpożarowej

( Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm. t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635.)

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ PIERWOTNĄ

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

5) zapotrzebowaniu na nieodnawialna energię pierwotną w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową — należy przez to rozumieć ilość energii przeliczonej na energię pierwotna i wyrażoną w kWh, dostarczana przez systemy techniczne dla celów u˝użytkowania energii określonych w pkt 6;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

(Dz. U . z 2008 r. nr 201 poz. 1240 - uchylony )

UWAGA JEST NOWELIZACJA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej

( Dz.U. 2014 poz. 888)

ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

23b) zarządzanie ograniczeniami systemowymi – działalność gospodarczą wykonywaną przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego w ramach świadczonych usług przesyłania lub dystrybucji w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania systemu gazowego albo systemu elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z przepisami wydanymi na pod-stawie art. 9 ust. 1–4, wymaganych parametrów technicznych paliw gazowych lub energii elektrycznej w przypadku wystąpienia ograniczeń technicznych w przepustowości tych systemów;

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne

( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942. )

ZASOBY WODNE DORZECZA

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

26) zasobach wodnych dorzecza – rozumie się przez to wody śródlądowe powierzchniowe i podziemne, morskie wody wewnętrzne oraz wody przejściowe i przybrzeżne znajdujące się na obszarze dorzecza;

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) zasobie nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

ZBIERANIE ODPADÓW

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

34) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

( Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 888, 1238, z 2014 r. poz. 695. )

ZBIORNIKI NAZIEMNE

§1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

14) zbiorniki naziemne - zbiorniki znajdujące się na otwartej przestrzeni lub przysypane warstwą ziemi o grubości do 0,5 m lub umieszczone w pomieszczeniu;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słupce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz 2063 )

ZBIORNIKI PODZIEMNE

§1.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

15) zbiorniki podziemne - zbiorniki przykryte lub obsypane warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5 m oraz zbiorniki o osi pionowej, gdy ich dach znajduje się co najmniej 0,5 m poniżej powierzchni otaczającego terenu. Za zbiornik podziemny uważa się również zbiornik usytuowany w obudowie betonowej, przy czym najwyższy poziom magazynowanej ropy naftowej lub produktów naftowych powinien być co najmniej o 0,2 m poniżej powierzchni otaczającego terenu, którego poziom wyznacza się po jego ostatecznym ukształtowaniu, w odległości 6,5 m od płaszcza zbiornika;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne słupce do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

( Dz. U. z 2005 r. nr 243 poz 2063 )

ZBYWANIE ALBO NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3b) zbywaniu albo nabywaniu nieruchomości – należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste;

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 822, 906. )

ZHARMONIZOWANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

10) „zharmonizowane specyfikacje techniczne” oznaczają normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;PL L 88/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.4.2011

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

4.4.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5

ZIELEŃ PRZYDROŻNA

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

22) zieleń przydrożna – roślinność umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

ZJAZD

Art. 4.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

8) zjazd – połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659. )

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

12) zjeździe - rozumie się przez to część drogi na połączeniu z drogą nie będącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze; zjazd nie jest skrzyżowaniem,

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. z 1999 nr 43 poz. 430 )

ZLEWNIA

Art. 9.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

27) zlewni – rozumie się przez to obszar lądu, z którego cały spływ powierzchniowy wód jest odprowadzany przez system strug, strumieni, potoków, rzek i kanałów do wybranego punktu biegu cieku.

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

( Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm . tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850. )

ZNACZĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA OBSZAR NATURA 2000

Art. 3.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

17) znaczącym negatywnym oddziaływaniu na obszar Natura 2000 – rozumie się przez to oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące:

a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub

b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub

c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133. )

UWAGA JEST NOWELIZCJA

ZNAK BEZPIECZEŃSTWA

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

15) "znaku bezpieczeństwa" - rozumie się przez to znak utworzony przez kombinację kształtu geometrycznego, barwy i symbolu graficznego lub obrazkowego (piktogramu) albo tekstu, przekazujący określoną informację związaną z bezpieczeństwem lub jego zagrożeniem;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

( Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

ZNAK BUDOWLANY

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) znaku budowlanym – należy przez to rozumieć zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną;

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych

( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 , z późn. zm. tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 898. )

ZNAKI GEODEZYJNE

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

5) znakach geodezyjnych – rozumie się przez to znaki z trwałego materiału, określające położenie punktów osnowy geodezyjnej;

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

( Dz. U. z 1989 nr 30 poz. 163 z późn zm. t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635.)

UWAGA JEST NOWELIZACJA

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

50) zrównoważonym rozwoju – rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

( Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822.)

Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

2) „zrównoważonym rozwoju” − należy przez to rozumieć rozwój, o którym mowa w art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. − Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

( Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379, 768. )