E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Krajowej Rady Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #62

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

U progu nowego roku przedstawiamy Wam 62. numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis.

W dniu 29 grudnia 2021 r. opublikowane zostały dwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r.: 

Oba rozporządzenia weszły w życie w dniu 1 stycznia 2022 r.

Zwracamy uwagę, że ww. rozporządzenia dotyczą dokumentacji projektowej wymaganej na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nie dotyczą zatem bezpośrednio zakresu i formy projektu budowlanego – gdyż wymagania dotyczące jego sporządzania zostały określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, które do tej pory zostało już dwukrotnie znowelizowane.
Pierwotne rozporządzenie oraz jego pierwszą zmianę opublikowaliśmy
w archiwalnych numerach ArchiLegisa:

Końcówka roku przyniosła kolejną (tym razem niewielką, jednozdaniową) zmianę rozporządzenia opublikowanego w (Dz.U.2021.2280) dotyczącą skreślenia w jego treści wyrazów „poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta”.

Rozporządzenie to weszło w życie 24 grudnia 2021 r. i publikujemy je tutaj.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Jachym

Architekt IARP, członek Rady Krajowej IARP,
Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowego działu Warsztatu Architekta: B2B czyli „tablicy ogłoszeń” z ofertami pracy


Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!