Dane do boxa: Procedury według KPA
Dane do boxa - prowadzący: mgr inż. arch. Adam Wolny
Dane do boxa - data: 2021

Szkolenie pt. Procedury administracyjne w prawie budowlanym według Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 

WYBRANE ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA:
Milczące załatwienie sprawy w rozumieniu przepisów Kpa; zasada praworządności; zasada prawdy
obiektywnej; rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony; zasada pogłębiania zaufania; zasada
udzielania informacji; zasada wysłuchania stron; zasada szybkości i prostoty postępowania; zasada
polubownego rozstrzygania spraw spornych; zasada pisemności; zasada dwuinstancyjności; zasada
trwałości decyzji; strona w postępowaniu; pełnomocnik; terminy załatwiania spraw; skarga na
bezczynność czy ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie; doręczenia – jak skutecznie
doręczyć decyzję administracyjną, czy można uniknąć doręczenia; zawieszenie postępowania; decyzje
i postanowienia; odwołania i zażalenia; postępowania nadzwyczajne, postępowanie wznowieniowe
i postępowanie nieważnościowe.


PROWADZĄCY:
mgr inż. arch. Adam Wolny
Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach, autor szkoleń i wystąpień na konferencjach wojewódzkich i krajowych
GINB.